Нулев прием ли ще имат обединените училища през настоящата година?

Министерство на образованието предлага промени в Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, които ще позволят началниците на РУО да правят промени в държавния план-прием до 15 юни. Това би позволило включването на профилирани и професионални паралелки в обединените училища, предложенията за които общините могат да внасят до 31 май. Така новосформираните обединени училища ще могат да направят прием още от настоящата година.

Съгласно настоящия текст на Наредба 10 промени в държавния план-прием могат да се правят до 30 април. Това влиза в противоречие с разпоредбата на чл. 315. ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според която „предложенията за откриване, преобразуване и закриване на държавните и общинските училища … се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за предстоящата учебна година“, както и с § 8, от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, според който предложенията за трансформиране на основни училища в обединени се внасят до 31 май. Това поставя пред реална опасност обединените училища да останат с нулев прием през учебната 2017 / 18 г., което ще доведе до отпадане на много ученици след 7-ми клас от селата.

С цел избягване на тази опасност, ЦМЕДТ „Амалипе” предложи на министъра на образованието Красимир Вълчев удължаване на срока за държавния план-прием през 2017 г. Предожената от МОН промяна е по-обхватна и устойчива: тя ще се отнася до всички училища, които преминават трансформация (не само до обединените), и ще се отнася не само до 2017  г., но и след това

Предложените промени са качени за обществено обсъждане на http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63