Проект „Успех за теб“: кога ще стартират дейностите, какви ще бъдат те и кои училища ще участват?

На 27 януари 2023 г. МОН и Изпълнителна агенция „Програма Образование“ подписаха договор за изпълнение на проект „Успех за теб“. Предвижда се в него да участват над 96 хиляди ученици и още толкова родители. Програма „Образование“ ще финансира този проект с над 150 млн. лв. По същество това е продължението на проект „Подкрепа за успех“ от предходния програмен период. Какви дейности ще финансира проектът, в кои училища и откога ще започнат те?

Както посочихме в предходна публикация на страницата на Център Амалипе, новият системен проект ще се базира на опита от „Подкрепа за успех“ и на практика ще преповтори голяма част от неговите дейности и начина за изпълнението му. В същото време ще бъдат направени и някои изменения. Такива са например:

 • Броят на участващите ученици ще бъде значително намален: предвидено е включването на 96 279 ученици, също толкова родители и 4 000 педагогически специалисти. Както се вижда, броят на участващите ученици е по-малък от участниците в „Подкрепа за успех“ и значително по-малък от “Твоя час“. В „Успех за теб“ ще участват преди всичко ученици с по-сериозни обучителни затруднения и пропуски като те ще бъдат включени в повече дейности, за да наваксат изоставането си по определени предмети. Учениците без обучителни затруднения ще могат да участват частично в заниманията по интереси – за да бъде постигнат реален интеграционен ефект. Професионалното ориентиране също ще бъде за всички ученици. Останалите дейности, особено допълнителните обучения ще бъдат за учениците със сериозни дефицити и пропуски.
 • Възможност за включване в проекта ще имат всички училища (държавни, общински и частни), което също е лека промяна т.к. в предходната инициатива участваха училища с концентрация на уязвими групи над 2%.  Всъщност, понастоящем не е фиксиран броят на училищата, в които ще се реализира проекта. Желаещите да участват училища ще кандидатстват пред РУО и МОН. Екипът на проекта ще оповести критерии и механизъм за одобрение на кандидатстващите училища и на включените ученици. Това ще позволи дори училищата без уязвими групи (т.е. в които учениците са от семейства с висок образователен статус, родители с висше или средно образование) да участват ако имат ученици със системно ниски образователни резултати, но се очаква, че техният брой ще бъде малък. Проектът ще предостави възможност и за включване на частни училища, след като с промяна в ЗУСЕСИФ това бе предоставено като опция, но вероятно броят на частните училища, които ще изявят желание за участие ще бъде малък. Одобрените за участие училища ще се включват преди всичко с учениците със сериозни обучителни пропуски.

Новият системен проект ще включва четири основни дейности:

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители и експерти от РУО, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие: предвижда се около 4 000 педагогически специалисти да преминат обучения с 1, 2 или 3 кредита в съответствие с техните нужди.

Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“.

Дейност 2 ще използва активно образователните медиатори, които са назначени по националната програма „Подкрепа за образователните медиатори“ или са назначени със средства, получавани от училищата по чл. 52а по Наредбата за финансирането. По „Успех за теб“ медиаторите ще получат финансиране за до 4 часа на ден допълнителен труд. Медиаторите и социалните работници, съвместно с педагогическите специалисти ще организират също така:

 • Съвместни дейности на ученици, родители, учители и непедагогически персонал, в т.ч. образователни медиатори, социални работници и лидерски екипи за сближаване на общността в подкрепа на целите на образователната институция.
 • Обучения на родители от уязвими групи за мотивиране, осъзнаване и осъществяване на техните отговорности по възпитание, развитие, образование и отглеждане на децата им; за активно участие в живота на образователната институция и за формиране на мотивация за активно приобщаване на децата им в образователната система.
 • Работа с родители от общността при включването им в училищни инициативи, вкл. допитвания по значими теми за училищния живот, създаване на условия за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образованието на децата им, провеждане на тематични беседи, срещи с педагогически специалисти, дни на отворените врати, др.

Дейност 2 предвижда организиране и провеждане на събития на училищно ниво, и/или между училища, и/или участие в събития/мероприятия/дискусии/кръгли маси, конференции, семинари, тематични беседи, дни на отворените врати, срещи с мотивиращи личности, др., свързани с мотивацията на участниците в образователния процес за активното приобщаване на учениците и родителите от уязвими групи в образователната система. Интензивната работа с родители разчита на целенасочената работа на непедагогически специалисти като за новоназначени образователни медиатори/социални работници се осигуряват възнаграждения за персонал, а за вече назначените – участие в обучения при демаркация на ниво лице с Националната програма „Подкрепа на образователни медиатори и социални работници“.

Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“: тя ще включва

 • Осигуряване на допълнителни педагогически специалисти и непедагогически персонал на база оценката на индивидуалните потребности на учениците, като психолози, педагогически съветници, логопеди, ресурсни учители, треньори по вид спорт, образователни медиатори и други специалисти – специалисти в областта на науката, изкуствата, спорта и технологиите ;
 • Подобряване на образователната среда и прилагане на програми и осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 • Подкрепа за стимулиране овладяването на ключови компетентности с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация, за стимулиране и разгръщане на творческия потенциал на учениците с изявени дарби, в т. ч. методики/модели/форми за диференциран подход на обучение и по-лесна проходимост между образователните етапи.

Проектът ще финансира закупуването на дидактически пособия и необходимата техника за целенасочена работа с деца със СОП.

Дейност 4. „Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование“: чрез тази дейност ще бъдат финансирани допълнителни обучения и занимания по интереси, така както се случваше и по „Подкрепа за успех“. Дейността предвижда:

 • Допълнително обучение по учебни предмети с фокус върху обучението по български език на ученици, за които българският език не е майчин, допълнително обучение (вкл. синхронно обучение от разстояние в електронна среда, когато е приложимо) за ученици с пропуски в усвояването на учебното съдържание, допълнително обучение и подкрепа за подготовка на учениците за национално външно оценяване и ДЗИ, консултиране по учебни предмети и кариерно ориентиране на учениците.
 • Повишаване на езиковата култура и познания чрез изучаването на чужд език и преодоляване на пропуски в обучението, стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене, чрез занимания по интереси приоритетно в тематични направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, чужди езици, „Интеркултурно образование“ и др.
 • Обогатяване на прилаганите образователни програми и практически занимания за екологично образование, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение, запознаване с екологичните закони, защита, управление и разумно използване на природните ресурси, опазване на природната среда и на екологичното равновесие.
 • Грижа за здравето посредством прилагане на ефективни програми за здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ, безопасно движение по пътищата.
 • Подобряване на физическата култура чрез подкрепа за провеждането на тренировъчни занимания по видове спорт и на спортни дейности в училищата.

Общата подкрепа по Дейност 4 ще се предоставя чрез допълнителни занимания на ученици  от начален етап и от прогимназиален етап на основно образование по учебни предмети за преодоляване на обучителни затруднения/дефицити в обучението с фокус допълнителни  занимания по български език за ученици, чийто майчин език не е българският, извън училищния учебен план; допълнителни занимания за ученици от гимназиален етап, вкл. за подготовка за ДЗИ с фокус БЕЛ като задължителна матура; занимания по интереси, които не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа, други според потребностите на учениците. Дейностите за обща подкрепа следва да бъдат фокусирани към учениците до завършване на основно образование (VII клас), като ще се подкрепят и ученици от гимназиалния етап (при доказана необходимост на индивидуални потребности за ученици от гимназиален етап например за НВО в X клас). Допълнителните занимания ще бъдат преди всичко по БЕЛ и математика. Ще бъде допустимо също така в прогимназиалния етап, както и в първи и втори гимназиален етап да бъдат провеждани обучения и по други предмети, по които учениците имат системни пропуски.

Допълнителните обучения  за подготовка за ДЗИ, както и за НВО в 10 клас ще са само за ученици от уязвими групи в гимназиален етап при спазване демаркация на ниво лице за ученици от професионалните гимназии, на които ще се предоставят допълнителни занимания за прилагане на гъвкави пътеки за ангажиране, повторно включване, за придобиване или повишаване на професионални умения и проходимост между степени, професии и сектори по операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ от Приоритет 3 на ПО 2021-2027.

Общата подкрепа за личностно развитие ще бъде  с фокус към ученици от уязвими групи за допълнителните занимания по учебни предмети, извън учебния план, за преодоляване на дефицити в обучението, обучителни затруднения, като на учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби се предоставя и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно нормативната уредба. Занимания по интереси ще се предоставят освен на ученици от уязвими групи и на други ученици от включените училища с оглед приобщаващия характер на образованието. Кариерното ориентиране и консултиране в обхванатите училища ще е за всички ученици с фокус учениците от уязвими групи.

Новият проект ще използва така наречените опростени разходи, както бе и по „Подкрепа за успех“. Т.е. училищата ще получават финансиране на базата на проведените обучения/ занимания по интереси и издадените удостоверения за тях. Все още не са до край уточнени стойностите за единично удостоверение и как те ще бъдат разпределени между лекторските часове и средствата за материали.

 

Бюджетът на новия проект е 151 123 000 лв. Това финансиране е предвидено за периода 2022-2027г. Практиката от предходните години показва, че поради големия интерес на училищата и използването на опростени разходи (улесняващи по-бързата отчетност и намаляващи бюрократичната тежест), бюджетът на операцията вероятно ще бъде увеличаван.

 

Към този момент едва ли може да се каже със сигурност кога ще започнат на терен дейностите по проекта. Въпреки че договорът за неговото изпълнение бе подписан на 27 януари 2023 г., предстои изработването на механизъм за участие на училищата и тяхното кандидатстване пред РУО и МОН.

Център Амалипе апелира към екипа на проект „Успех за теб“ процедурата за кандидатстване на училищата да бъде възможно най-опростена и да  не води до затормозяване с административна тежест. Апелираме също така допълнителните обучения по Дейност 4 да започнат възможно най-скоро, още през настоящата учебна година! Подобни обучения са необходими на фона на сериозните пропуски, получили се в резултат от дистанционното обучение през предходните години.

 

Автор: Деян Колев

Вижте още:

Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“