Има ли възможност малките училища да започнат присъствено втория учебен срок?

Учениците от всички начални класове в цялата страна, както и всички ученици в областите Търговище, Разград, Силистра и Шумен ще продължат присъствено учебната година от седми февруари. Прогимназиалните и гимназиалните класове в другите области ще редуват присъствено и онлайн обучение на седмична основа. Как ще започне вторият учебен срок в училищата с малък брой ученици? 

Учениците, които ще започнат присъствено втория учебен срок, ще следват вече познатия начин – тестване веднъж седмично с т.нар. щадящи тестове. Без тестове ще могат да учат присъствено тези, които имат валиден “зелен сертификат”. Това важи и за най-малките ученици.

Класовете, които ще се обучават в ОРЕС, са определени в Заповед на съответната РЗИ. Те са представени по-долу.

Прегледът на заповедите на РЗИ ясно показва, че голямата част от тях не отчитат изключително важния факт, че Ковид пандемията засяга по различен начин общините и населените места в съответната област, както и това, че различните училища във всяка една област се различават съществено по броя на учениците и по възможността да се спазва противоепидемичните мерки. Единствено в областите Пазарджик и Перник заповедите на Регионалните здравни инспекции позволяват присъствено да продължат учениците във всички класове, които са съставени от по една паралелка. Тази възможност не е експлицитно разписана в Националния план за действие в условията на Ковид, но не е изключена от него. От тази гледна точка РЗИ  Пазарджик и РЗИ Перник и съответните РУО заслужават да бъдат поздравени за проявеното неформално и разумно отношение към задачата да подсигурят присъствено обучение за максимален брой деца без това да увеличава заплахата от Ковид. Практиката от изминалата учебна година, когато бе позволено учениците от класовете с по една паралелка да се обучават присъствено през целия втори срок, ясно показа, че това не увеличи заболеваемостта и разпространението на пандемията. В същото време тази възможност на практика спаси учебната година в голяма част от селските училища, позволи учениците да наваксат пропуснатите знания и да се представят добре на външното оценяване и държавните зрелостни изпити. Колко са училищата, които биха се възползвали от въвеждането на такава мярка за всички области?

В 501 училища целият прогимназиален етап е съставен от по-малко от 50 ученици. В тях клас и паралелка съвпадат, като за съответния прогимназиален клас има една паралелка, в повечето от случаите – маломерна, а понякога дори слята с друг клас. Подобно е положението в 289 училища, обучаващи ученици от средна степен, в които петте гимназиални класа обучават по-малко от 100 ученици. Голямата част от тези сравнително малобройни училища разполагат с голям сграден фонд, но демографската криза и миграцията в чужбина са ги оставили с ниска пълняемост на класовете/паралелките. За тези училища настоящите заповеди на РЗИ, които връщат в класните стаи само половината прогимназиални и гимназиални класове, изглежда като трудно разбираема рестрикция. 

Прегледът на заповедите на РЗИ сочи, че голямата част от тях не са се възползвали от важна възможност, експлицитно разписана в Националния план за действие в условията на Ковид. Според Плана,  когато данните за заболеваемостта изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването, за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап. 

Описаната възможност е използвана единствено от РЗИ Добрич, Хасково и Кърджали. Не става ясно коя е причината останалите области да не използват предоставената възможност: със сигурност малките общини, отдалечени от областния център, имат ниска заболяемост и е нормално училищата в тях да продължат учебната година присъствено.

Поздравяваме и РЗИ Пазарджик и Перник за предоставянето на възможност присъствено да продължат обучение всички класове, съставени от една паралелка. Това показва отчитане на регионалната специфика и различията по отношение на броя на паралелките и тяхната пълняемост в различните училища и региони на България. За разлика от училищата в големите градове, в които всеки клас е съставен от по няколко паралелки, голяма част от училищата в селските райони имат по една паралелка в класовете от прогимназиалното и средното образование, при това – често тези паралелки са маломерни, а понякога дори са слети. За много от основните училища в селските райони или училища, които са единствени в населено място, прогимназиалният етап е съставен от три паралелки;  гимназиалните класове в средните училища в тези региони също често са с по една паралелка. В тези училища преминаването към ротационен режим при сценарии три и дори четири не е необходимо, тъй като поради малкия брой ученици и наличието на голяма материална база не би се стигнало до повишаване на заболяемостта в случай, че всички класове с по една паралелка останат да се обучават присъствено. Така например, при присъствено обучение на основно училище с по 1 паралелка във всеки клас, биха останали в класните стаи между 70 и 182 ученици, а в някои случаи и по-малко ученици. Само за сравнение, едно централно столично училище, дори при сценарий 4, би обучавало присъствено средно около 520 ученици (при средно 5 паралелки от по 26 ученици в 4 начални класа).

Безспорно е, че за училищата, които обучават деца от уязвими групи, е изключително важно те да се обучават присъствено. Затова не бива да пропускаме възможността, която ни дават местните специфики да върнем децата в училище и в същото време да гарантираме безопасна среда.

Апелираме към РЗИ да актуализират своите заповеди като предоставят възможност присъствено да продължат:

  • всички класове, съставени от една паралелка, маломерни и слети паралелки
  • учениците от общините със заболяемост наполовина по-ниска от средната за съответната област

Вижте още на

Новият национален план за действие в условията на Ковид: как ще продължат училищата и детските градини

 

Снимка: pixabay.com