Център Амалипе отказва да участва в настоящия процес по изработване на неясния документ, наречен “Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030”

Процесът на изработване на настоящата Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 е хаотичен и без участието на широко представителство на заинтересованите страни в частност на ромското гражданско общество. Работният вариант, върху който се надгражда този процес, е слаб като отстъпва, както на възможностите, предоставени от Стратегическата рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие, така и на някои от основните постижения на настоящата Национална стратегия за интеграция на ромите. Процесът протича в изключително неподходящ предизборен период и движещ мотив в него е желанието да се отговори по формален начин на изискването за отключващото условия 4.1.8, отнасящо се до програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд. Реална е опасността да бъде изработена неработеща Национална стратегия, а процесът да бъде използван за засилване на антиромската дискриминация в предизборния период. 

Поради всичко посочено настояваме:

  1. Новият стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите да бъде изработен след провеждането на парламентарните избори. Необосновано е толкова важен документ да бъде изработен в самия край на мандата на определено правителство, особено на фона на предвиденото му приемане единствено с решение на Министерски съвет. Категорично необосновано е приемането на толкова важен документ с решение на Министерски съвет на последното заседание на Министерския съвет. Аргументът, че това е едно от отключващите условия, които са задължителни при предоставянето на първия работен вариант на Споразумението за партньорство, не може да обоснове приемането на слаба стратегия. Необходимо е новата Национална стратегия за равноправие, приобщаване и участие на ромите да бъде изработена и приета от Министерския съвет и Народното събрание, които ще имат отношение към нейното изпълнение. Логично е това да се случи след изборите на 4 април.
  2. Новият стратегически документ да бъде изготвен с реално участие на широк кръг от ромски организации, медиатори, учители и други заинтересовани страни след широк консултативен процес на местно, регионално и национално ниво. Този консултативен процес трябва да достигне и до ромските квартали. Настояваме да бъдат организирани също така дискусии с образователни медиатори и учители (включително от ромски произход), здравни медиатори и лекари (включително от ромски произход) трудови медиатори, неправителствени организации и граждански групи;
  3. Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 да бъде изработена и приета, заедно с План за действие, нов механизъм за изпълнение и нов механизъм за мониторинг. Необходимо е в тях да бъдат заложени ясни отговорности и финансиране за реалното изпълнение на стратегическия документ. Изработването и приемането на целия пакет от съпътстващи документи е предпоставка за постигането на предвижданите цели;
  4. Изработването на новата Национална стратегия и съпътстващите я документи да не се осъществява само от Националната контактна точка и други административни звена, а да включва участието на основните политически лица, имащи отношение към интеграционната политика – Вицепремиер, министри, отговарящи за ключовите сфери, Председател на КЗД, Национален омбудсман и др. Тяхното участие и реален ангажимент са необходима предпоставка новият документ да съдържа реални политически ангажименти, които не могат да бъдат поети от експерти и други административни лица.

На базата на всичко посочено по-горе Център Амалипе отказва да участва в настоящия процес по изработване на неясния документ, наречен “Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030” докато не бъдат отстранени посочените по-горе недостатъци и не бъде гарантиран широк консултативен процес.

Вижте още:

Становище на Център Амалипе към Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите

Писмо за Удължаване на срока за обществено обсъждане на проекта за Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите и за качествено нов консултативен процес