Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Всички български училища(общински и държавни) ще участват в новия системен проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Той е подкрепен с близо 110 млн.лв от Европейския механизъм за реакция на кризата Ковид REACT.EU чрез ОП НОИР. Какво ще включва проектът, по какво прилича и по какво се различава от Подкрепа за успех и другите системни проекти на МОН?

Както Център Амалипе информира, още в началото на декември проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ има за цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на обучение от разстояние в електронна среда, да се осигурят условия за ефикасност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане. Проектът ще направи това като си поставя амбицията да задоволи 2 типа неотложни нужди: технически устройства за дистанционно обучение и умения на учениците, родителите и учителите да използват предоставените технически устройства за синхронни форми на онлайн обучение.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза: по тази дейност вече се поставят и до края на август 2021г. ще бъдат доставени във всички училища лаптопи, таблети и универсални шкафове за зареждане. Като цяло в рамките на проекта ще бъдат доставени 20 000 бр лаптопи за педагогически специалисти и 62 500 бр лаптопи и таблети за ученици. Те  са разпределени между всички училища на базата на броя ученици във всяко едно от училищата. В рамките на така разпределените средства училищата ще разполагат с оперативна свобода да заявят броя и вида на необходимата техника за учители и ученици. Училищата с концентрация на уязвими групи, съгласно наредбата на финансирането имат възможност да заявят таблети в размер до 25 %  от сумата, определена за съответното училище. Предоставените лаптопи са с високи характеристики и на висока цена така както бе с таблетите, предоставени в края на 2020г. със средства от държавния бюджет.

Училищата следва да заведат всички получени устройства като ДМА и да ги използват в класните стаи при присъствено обучение. При преминаване към ОРЕС директорите следва да предоставят тези устройства на ученици, които не разполагат с устройства. Заложен е механизъм, при който териториалните екипи на проекта могат да пренасочват лаптопи от едно училище към друго в случай на ОРЕС, когато има концентрация на ученици без устройства. Това следва да разреши напълно проблема с липсата на подходящи устройства за дистанционно обучение.

Амбицията на МОН е да направи невъзможно използването на предоставените устройства от хора, които не са свързани със съответното училище т.е. да сведе до минимум възможността лаптопи и таблети да бъдат откраднати, предоставени на заложни къщи и др. За целта в устройството ще може да се влиза само с кода на училището и акаунта на съответния учител или ученик.

Дейност 2 – обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС: тя ще се осъществява от включените в проекта училища като амбицията е до края на 2023г. да бъдат обучени 210 000 ученици. Обученията ще са кратки, 4-часови и ще включват теми, свързани с използването на Microsoft teams и други платформи за синхронно онлайн обучение. В тях могат да участват всички ученици от 1-ви до 12-ти клас, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС. Също така е предвидено в обученията да бъдат включени всички първокласници за учебните 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024г. Обученията ще се провеждат в малки групи средно от 5 ученици.

Дейност 3 – обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние. Предвижда се 20 000 педагогически специалисти да преминат такива обучения.

Дейност 4 – обучения на образователни медиатори и родители да придобиване на умения да работа в електронна среда: дейността включва провеждането на краткосрочни обучения от по 2 астрономически часа на образователни медиатори и родители за това как да подпомагат учениците при използването на онлайн платформи. Предвидено е 210 000 родители да преминат такова обучение.

Дейност 5 – подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда: проектът ще подкрепи допълнително синхронно обучение от разстояние на ученици от 1-ви до 12-ти клас, които по някаква причина не са успели да се включат при провеждане на ОРЕС в синхронни форми повече от 10 учебни дни. С тези ученици ще бъдат провеждани допълнителни онлайн обучения от 20 часа. Те ще бъдат провеждани в малки групи от 1 до 5 ученици.

 

Как ще бъдат финансирани дейностите по проекта?

За изпълнението на Дейност 1 е организирана централизирана поръчка и избраните фирми вече доставят техниката в училищата. Обученията от Дейност 2 – 5 ще бъдат заплащани на базата на проведените блокове от обучения и издадени сертификати, така както става по проект Подкрепа за успех. Заложените средства са значително по-ниски, тъй като обученията са краткотрайни:

  • По Дейност 2 ще бъдат възстановени по 20 лв за преминато обучение от ученик;
  • По Дейност 3 ще бъдат възстановени по 26 лв за преминатото обучение от учител;
  • По Дейност 4 ще бъдат възстановени по 10 лв за преминатото обучение от родители;
  • Малко по-сложна е схемата за възстановяване на разходите за обучение на ученик по Дейност 5. Тя зависи от това дали обучението е с един, двама, трима, четирима или петима ученици. Училището ще получи 370 лв за проведено обучение от 20 учебни часа

За какво могат да бъдат използвани средствата, получени по Дейност 2 – 5?

Единствено за заплащане на хонорари и осигурителни вноски на работодателя. За разлика то Подкрепа за успех новият проект не предвижда средствата да могат да бъдат използвани за материали и ставките са такива, че те покриват лекторските и осигуровките на работодателя. Обърнете внимание: по различните дейности е допустимо размерът на лекторските часове да варира макар и в малък периметър. По Дейност 5 той е фиксиран на 15 лв за час, докато по Дейност 2, 3 и 4 може да бъде малко по-висок.

Полагат ли се средства за непреки разходи?

Да, предвидено е на базата на реализираните обучения по Дейности 2 – 5 да се начислят допълнително 10 % разходи за училищния екип по управление на изпълнението на проекта на училищно ниво. Обърнете внимание: участващите в училищния екип за управление не могат да участват в изпълнението на дейностите т.е. не могат да провеждат обучение.

Каква ще бъде ритмичността на плащане към училищата?

За всяка учебна година училищата ще получат 50 % аванс на базата на заявени групи и участници в обученията в Дейности 2 – 5. След реализирането на тези дейности и отчитането на сертификати ще бъдат осребрявани на базата на тримесечие.

Ще се прилагат ли т.нар. опростени разходи?

Новият проект също прилага системата на опростените разходи. Последното означава, че управляващият орган верифицира направените разходи единствено на базата на издадените удостоверения. Училището следва да съхранява и първичните отчетни документи, но ще ги предоставя единствено в случай на поискване.

Указания за работата по проекта, можете да изтеглите тук.

Списък с училищата, участващи в проекта, може да изтеглите тук.

Център Амалипе приветства началото на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Изминаващата учебна година, както и предходната 2019-2020г. показаха липсата на подходящи устройства за обучение от разстояние сред много ученици. Също така ключова липса е невъзможността на част от учениците да използват онлайн платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние. Реална е опасността, ако тези липси не бъдат своевременно попълнени да се засили дигиталното изключване и разликата до достъпа до образование. За това насърчаваме всички училища да използват активно предоставените възможности на проекта и да подпомогнат включването на всеки един ученик!

Вижте повече тук:

Какво предстои през 2021 по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж?