Стратегическата рамка за развитие на образованието (2021-2030) ще включи образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето (2021-2030) ще включи темата за образователната интеграция, десегрегация на сегрегираните училища и интеркултурното образование. Също така ще бъдат включени текстове, прецизиращи развитието в предучилищното образование, работата с родителите и развитието на капацитета на педагогическите специалисти и образователните медиатори. Това стана ясно по време на дискусия с министъра на образованието Красимир Вълчев и неправителствени организации, които са предложили текстове към стратегическата рамка. Дискусията се проведе на 28.01.2021г.
В разговора участваха: министърът на образованието Красимир Вълчев, заместник министърът на образованието Карина Ангелиева, експерти от екипа на МОН, които изработват документа и представители на граждански организации, предложили текстове в рамките на съгласувателна процедура за обществено обсъждане: Център Амалипе, Фондация Заедно в час, Национална мрежа за децата, Асоциация Родители, Тръст за социална алтернатива и др.
Деян Колев разясни в детайли предложението на Център Амалипе и организациите от мрежата за Интеграция на ромите относно включването на образователната интеграция по подходящ начин в новия стратегически документ. Той подчерта, че слабост на предложения работен вариант е подценяването на образователната интеграция и замяната на утвърдени термини като: „интеграция“ с „Приобщаващо образование“, „Деца и ученици от етническите малцинства“ с „уязвими групи“. Той аргументира направените предложения за включване на конкретни текстове към аналитичната част на SWOT анализа и към стратегическата част на документа – те предвиждат приоритизиране на дейностите за десегрегация и превенция на вторичната сегрегеция, въвеждане на интеркултурно образование за формиране на толерантност в класната стая и запазване на културната идентичност на децата от малцинствата, инвестиция в предучилищното образование и повишаването на обхвата в средно и висше образование на ромите и други групи в неблагоприятно положение и т.н.
Пълният текст на предложението на организациите от Мрежата за интеграция на ромите вижте тук: https://amalipe.bg/strategicheska-ramka-obrazovanie/

Министър Вълчев изрази подкрепа за направените предложения. Той се съгласи, че образователната интеграция не може да бъде редуцирана до приобщаващо образование и че липсва пълно съвпадение между ромски деца и деца от уязвими групи. Министърът подкрепи и предложенията за конкретни текстове, като подчерта, че те ще бъдат включени във финалния документ на стратегическия документ.
В конструктивен и позитивен дух протекоха дискусиите по направените предложения от Тръста за социална алтернатива, Фондация Заедно в час, НМД и Асоциация Родители. Повечето от тях също ще бъдат включени в стратегическата рамка.

Вижте още: https://amalipe.bg/strategicheska-ramka-obrazovanie/

Илюстрация: pixabay.com