Ученическият парламент в СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра с поредна инициатива

Рубрика “Споделено от регионалния координатор”

В Средно училище “Иван Вазов” – гр. Мездра, част от училищната мрежа на “Амалипе” се проведе поредна инициатива от и за училищната общност. Дейността е част от планирани събития и цели популяризиране на възможността за споделяне и подкрепа, която предлага Националната телефонна линия за деца 116111, управляване и администрирана от Държавната агенция за закрила на детето.

Във всеки един от класовете бяха направени кратки презентации за дейността, която изпълнява националната линия, а именно да предоставя безопасно пространство за споделяне, намаляване силата на действие на преживяваните нежелани мисли и оказване на психологическа помощ. Учениците получиха и допълнителна информация за съществуващите в страната услуги за идентифициране и оказване на подкрепа на деца в риск при пълно спазване на конфиденциалност.

Инициативата, организирана от Ученическия парламент включваше също така и разпространение на тематични постери и поставяне на рекламни материали на информационните табла в училищните коридори.

 

 

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.