Новото в новите Указания за проект „Успех за теб“: какво ни казват и как ще продължи проектът?

Година след като МОН подписа договор за изпълнение на проект „Успех за теб“, той стартира с пълния спектър от дейности. Актуализирани са единичните ставки по основните дейности, включително заплащането за медиаторите и лекторските часове за допълнителните обучения и заниманията по интереси. От началото на втория учебен срок могат да започнат всички дейности, като в повечето области това предстои от началото на март. Тъй като електронната платформа на проекта все още не е готова, първоначално отчетните документи първоначално ще се попълват на ръка. Какво друго ни казват новите Указания?

Указанията за изпълнението на дейностите по проект “Успех за теб” бяха утвърдени със Заповед РД 09-229/30.01.2024 на министъра на образованието. Чрез РУО те бяха изпратени до училищата, участващи в проекта – над 1500 училища в цялата страна. Указанията актуализират някои от основните ставки, предвидени по проекта. Например:

Заплащането за образователните медиатори, ангажирани на 4 часа дневно е повишено от 550 лв. на 660 лв. от 01.01.2024 г.

Стандартът за включен в 4 форми на интензивна работа с родители е повишен от 48 лв. на 52 лв.

Повишени са и единичните разходи и единичните суми за заплащане за педагогическите и непедагогическите специалисти, наети по Дейност 3.

Определени са единичните разходи за средствата, които училищата ще получават за един ученик, който успешно е преминал обучителен пакет от 10 часа по предмет в рамките на Дейност 4. Обща подкрепа… Тези разходи посочват и каква част от предоставените средства следва да бъдат за лекторските часове на съответния учител и каква част – за материали, пособия и др.

Съгласно Указанията единичните разходи са, както следва:

Следва да подчертаем, че посочените единични разходи са за един ученик, който успешно е преминал обучение от 10 часа и е получил сертификат. Ако даден ученик е преминал по-малко часове, за него не се издава сертификат и проектът не възстановява никакви средства.
Средната пълняемост на групите ученици по Дейност 4 следва да бъде 5 ученици. Посоченото означава, че за лекторски час с включени осигуровки работник и работодател проектът предоставя 28, 50 лв. Тази сума е значително по-висока от предоставената за лекторски час по предходния проект “Подкрепа за успех”.
Определени са и единичните разходи и еднократните суми за месечно възнаграждение за участващите в Дейност 5 – занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране. Заложените суми са, както следва:
За един ученик, който е преминал през 70 часа занимания по интереси, училището ще получи 158 лв. , от които 132 лв. следва да са за лекторски хонорар (с включени осигуровки работодател и работник). Както се вижда, и по тази дейност, лекторският хонорар е над 28 лв.
Училищата, участващи в междуучилищни дейности ще получават за самостоятелна група сумата от 325 лв. От тях 208 лв. са за възнаграждение на ръководителя на групата.
Средствата за кариерно ориентиране и консултиране ще бъдат получени от кариерни консултанти към ЦПЛР. Проектът ще предостави по 2320 лв. при отработени 80 часа.
Указанията предоставят и Приложенията, които трябва да бъдат попълвани по всяка от дейностите. Приложенията вижте тук.
Въпреки че Указанията дават обстойни инструкции за реализирането на дейностите по проект „Успех за теб“ все още мнозина се сблъскват с трудности при стартирането на дейностите. По – долу обобщаваме част от най-често задаваните въпроси и примерни отговори към тях.
Център „Амалипе“ не е под никаква форма ангажиран с проект „Успех за теб“ и не е структура на МОН или ИАПО. Предоставяме информация и примерни отговори на уебстраницата на организацията с оглед на желанието да подпомогнем работата на стотиците училища и хилядите педагози и медиатори.
Трябва ли да назначим нашия образователен медиатор на половин работен ден? Трябва ли той да работи по два отделни трудови договора – един по „Успех за теб“ и друг по Наредбата за финансирането?
Отговорът и на двата въпроса е НЕ. Следва още веднъж да посочим, че очакването на проекта е ангажираните медиатори да са работещи към съответното училище на пълен работен ден. Наредбата за финансирането, член 52а предоставя ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя за всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи. Този ресурс е от 16 хил. лв. годишно, т.е. 1333 лв. ако училището има цяла бройка за образователен медиатор. Очакването е назначеният медиатор да отдели половин работен ден за дейности по „Успех за теб“, за което проектът ще възстанови на училището до 660 лв. месечно.
Както виждате, училищата с концентрация на уязвими групи получават достатъчен ресурс за назначаване на образователен медиатор/и на пълен работен ден. Дори в Наредбата за финансирането да е предвидено Вашето училище да получи финансиране за половин бройка, към нея може да добавите и средствата по „Успех за теб“. Така ще се получи осемчасов работен ден за Вашия медиатор. А ако по Наредбата за финансирането имате пълна бройка за образователен медиатор, то може да използвате проект „Успех за теб“ за неговата по-висока заплата.
Проектът предвижда и възможност образователен медиатор да бъде назначен само по „Успех за теб“, т.е. да получава само 660 лв. за 4-часов работен ден. Към този момент посочената възможност се ползва от училища без концентрация на уязвими групи, както и от училища, в които директорът е преценил, че се нуждае от медиатор на половин работен ден.
Имаме одобрен медиатор по проекта, но все още не сме получили аванс за неговото назначаване. Кога можем да очакваме аванс?
По „Успех за теб“ НЕ СЕ предвижда предоставянето на аванс, а реинбурсиране/възстановяване на вече направените разходи, т.е. Вашето училище трябва да е назначило медиатор, той да е работил по проекта и така да бъдат възстановени до 660 лв. месечно. Посочената сума е за периода след 01.01.2024 г., преди това бе по-ниска (500 лв. до 01.10.2023 г. и 550 лв. от 01.10.2023 до 31.12.2023 г.). Училищата предоставят искане за посочените средства на всеки три месеца. След като електронната система на проекта бъде въведена това ще става онлайн всеки месец.
От есента организираме интензивни форми за работа с родители. Можем ли сега да поискаме разходите за тяхното провеждане?
На практика – НЕ. Въпреки че проектът предвижда за всеки родител, който е преминал четири интензивни форми училището да получи 52 лв. (през първия учебен срок сумата бе 48 лв.), екипът на проекта не бе изпратил необходимите формуляри, които да бъдат попълвани. Това стана едва сега, в началото на месец февруари. В Указанията също е посочено, че дейностите следва да започнат от втория срок.
Посоченото определено ощетява най-активните училища, които провеждаха интензивни форми за работа с родителите още през първия учебен срок. Апелираме към екипа на проекта да предостави възможност за възстановяване на направените разходи и при интензивни форми, организирани преди февруари 2024 г.
За какво могат да бъдат използвани средствата, които проектът предоставя за родител, участвал в четири интензивни форми?
Предоставените 52 лв. на родител се получават от училището (не от родителя, не от учителя или медиатора). Те могат да бъдат използвани за транспорт, предоставяне на храна, почерпка, кафе, безалкохолни и др.
Какви отчетни документи следва да предостави училището, за да поиска средствата за участие на родители в интензивните форми?
Необходимо е да бъдат попълнени Приложение №4 – 8. От тях най-затрудняваща е таблицата с микроданни на родителите. Апелираме към училищата да не натоварват с всички тези приложения единствено образователните медиатори. Последните са особено полезни при организирането на родителите, а не толкова при попълването на микроданните и на необходимите бележки за това, че децата на съответния родител продължават своето образование.
Още веднъж да припомним, че предоставянето на тези средства ще се случи едва след като родителите преминат четири форми на интензивна работа през 4 различни месеца.
Вижте:
Вижте още: