Успех за теб: многото оставащи неотговорени въпроси

От 01.11.2023 психолозите и педагозите, които бяха назначени по проект „Подкрепа за приобщаващото образование“ трябва да бъдат назначени по проект „Успех за теб“. С това ще стартира дейност 3, след като част от училищата вече назначиха образователни медиатори по дейност 2. Кога всъщност ще започнат всички дейности по „Успех за теб“? Защо се налага одобрените училища да търсят по всякакви начини информация за предстоящото и да не получават еднозначни отговори?
Проект „Успех за теб“ бе първия одобрен проект по новата Програма Образование – договорът за неговото изпълнение бе подписан между Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и МОН като конкретен бенефициент на 27.01.2023г. Той е първия от така наречените „системни проекти“, които ще бъдат реализирани в близо 1900 училища от цялата страна и ще допринесат за цялостна промяна в системата на българското образование: поне това е очакването за един системен проект.
Въпреки че договорът за изпълнението на „Успех за теб“ бе подписан преди 10 месеца и въпреки че неговите дейности са очаквани от цялата система (все пак до скоро бе изпълняван проект „Подкрепа за успех“ и очакването на училищата бе новият проект бързо да продължи предходния), все още липсва сериозен успех по разгръщането на „Успех за теб“. Мнозина остават с впечатлението, че първият системен проект на МОН по-скоро „тича“ след системата и ставащото в нея, а не я променя и подпомага…

Дейност 2: започната, но не съвсем

Единствената дейност от „Успех за теб“, която можем да смятаме за започната към този момент е дейност 2 „интензивна работа с родителите на ниво училище…“. Всъщност, все още не е започнало същинското изпълнение на дейността. По нея се очаква да бъдат организирани форми на интензивна работа с родители – дискусии, срещи и т.н., чрез които да бъде повишена ангажираността на родителите с образованието на техните деца. Интензивната работа с родители ще бъде реализирана от образователни медиатори, както и от педагогически специалисти, психолози и др. Очаква се във всяко училище да бъде организирана минимум една форма на интензивна работа с родители месечно или минимум 4 форми на срок. Проектът ще подкрепи финансово провеждането на тези форми, като за всеки родител, който е участвал в 4 форми на интензивна работа училището ще получи 48 лв. – за материали, кафе, напитки, почерпка, транспорт. Важно изискване ще бъде децата на посочения родител да посещават редовно училище.
Както посочихме, очаква се тази дейност да бъде реализирана преди всичко от образователните медиатори. Успех за теб НЯМА да финансира пълна работна заплата на наетите медиатори, а до 4 часа дневно, 550 лв. месечно. Посоченото означава, че образователния медиатор трябва да бъде нает от съответното училище с други средства – например средствата за работа с уязвими групи по чл. 52а от Наредбата за финансирането, а проектът ще възстанови на училището до 550 лв. месечно, ако медиаторът е назначен на пълен работен ден. Проектът допуска и възможността даден медиатор да работи на договор за 4 часа дневно, изцяло по „Успех за теб“.
Проектът дава възможност медиатори да бъдат назначени и в училища без концентрация на уязвими групи. Бройките, които „Успех за теб“ съ-финансира в конкретното училище зависят от броят на учениците в него и от категорията уязвимост, както следва:

Както посочихме, изпълнението на дейност 2 към този момент е само частично. До 6 юни училищата трябваше в спешен порядък да кандидатстват за участие в проекта и в дейност 2. Спешността произтичаше от факта, че НП „Подкрепа за образователните медиатори…“ приключваше в края на юни и замисълат на „Успех за теб“ бе да подпомогне училищата да задържат своите образователни медиатори: добър замисъл, който бе само частично изпълнен. Още на ниво кандидатстване се появиха първите проблеми с проекта. Оказа се, че част от училищата не са кандидатствали с новия си служебен имейл и техните апликационни форми не бяха приети. Така част от училищата не бяха включени в проекта въпреки желанието си и въпреки, че отговаряха на всички условия! Трудно е да бъде разбрано защо един чисто технически проблем възпрепятства участието на училища, които имаха нужда от този проект.
В края на юни екипът на проекта оповести списъкът на одобрените училища без повече пояснения за кои дейности и с какви параметри ще бъдат подкрепени. Училищата получиха информация колко медиатори ще бъдат подкрепени в тях, което се оказа особено важно към края на юни, тъй като НП изтичаше, а все още не бяха приети промените в Наредбата за финансирането, чрез които училищата получиха специален ресурс за назначаване на образователни медиатори. Но и тук подкрепата на „Успех за теб“ бе само частична: училищата не получиха повече инструкции как да бъде отчитана дейността на медиатора и как да кандидатстват за възстановяване на направените разходи. В резултат – много от одобрените училища не назначиха медиатори или не ги ангажираха в дейности по „Успех за теб“. Така – чак до октомври, когато от екипа на проекта изпратиха бланки за отчети и поканиха училищата да поискат възстановяване на до 500 лв. месечно за назначените образователни медиатори за периода юли – септември. Очаквано, малко училища направиха това. Много директори споделяха, че поради липса на информация какво трябва медиаторите да направят по „Успех за теб“ и как да се отчитат, те не са назначили медиатори или не са ги ангажирали с дейности по проекта. Така бе пропусната важна възможност проектът да подпомогне училищата в запазването на образователните медиатори след края на Националната програма…
Формите за интензивна работа с родителите все още не са започнали. Причината е, че все още не е стартирала електронната система на проекта. Именно в нея трябва да се регистрират провежданите дискусии, дни на отворените врати, родителски срещи и др. форми на интензивна работа. Вероятно е доста трудно да се обясни защо 10 месеца след началото на проекта не може да стартира електронната система по него, но е факт, че именно тази липса спъва реалното изпълнение на дейност 2. Остава надеждата, че електронната система ще започне да функционира от ноември, както е обещанието на екипа на проекта. В такъв случай училищата ще могат да реализират първите форми на интензивна работа с родители от декември. Впрочем, коледно-новогодишните тържества през декември и Василица – Ромската Нова година са подходящи поводи за интензивна работа с родителите и е добре проектът да не пропусне тази възможност.

Дейност 3: почти започната.

Не е започнала все още и Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“. Дейността е продължение на проект “Подкрепа за приобщаващо образование” от предходния програмен период. Предвидено е тя да включва:
– Осигуряване на допълнителни педагогически специалисти и непедагогически персонал на база оценката на индивидуалните потребности на учениците, като психолози, педагогически съветници, логопеди, ресурсни учители, треньори по вид спорт, помощници на учителя и други специалисти .

От 1-ви ноември работилите по проект “Подкрепа за приобщаващото образвование” специалисти следва да бъдат преназначени по “Успех за теб”. Изискване на проекта е помощниците на учителя да бъдат с висше образование (не бъркайте помощниците на учителя от Дейност 3 с едноименната длъжност от член 52 а от Наредбата за финансирането)

– Подобряване на образователната среда и прилагане на програми и осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания: предвидено е по проекта да бъдат финансирани допълнителни обучения за деца със СОП. Те не са стартирани и се очаква това да стане най-рано от 2024 г.
– Подкрепа за стимулиране овладяването на ключови компетентности с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация, за стимулиране и разгръщане на творческия потенциал на учениците с изявени дарби, в т. ч. методики/модели/форми за диференциран подход на обучение и по-лесна проходимост между образователните етапи.
Проектът ще финансира закупуването на дидактически пособия и необходимата техника за целенасочена работа с деца със СОП: дообзавеждане на съществуващите кабинети (до 6000 лв. на кабинет), обзавеждане на нови кабинети (9000 лв.)

Дейност 4: очаквано начало в началото на 2024 г.

С особено нетърпение училищата очакват старта на Дейност 4. „Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование“. Чрез тази дейност ще бъдат финансирани допълнителни обучения , така както се случваше и по „Подкрепа за успех“. Допълнителните обучения отново ще бъдат малки групи ученици – средно по 5 ученици на група. Един курс ще обхваща 10 учебни часа и след завършването му ученикът ще получава сертификат. Проектът ще набляга на обучението по български език и по математика: за учениците в начален етап, прогимназиален етап и първи гимназиален етап.В 11 и 12 клас ще бъдат допустими допълнителни обучения само по български език и литература като част от подготовката за ДЗИ. В прогимназиалните курсове ще бъде възможно да се провеждат и допълнителни обучения по други предмети (без музика, изобразително изкуство и физическа култура), ако учениците имат слаби оценки по тях.
Новото по “Успех за теб” и ограничението един ученик да може да премине само 60 часа за целия период на проекта. Това е съществена разлика в сравнение с “Подкрепа за успех”. Ще е необходимо училищата сами да финансират повече допълнителни обучения за учениците със слаби оценки и сериозни обучителни затруднения.
Дейност 4 ще стартира от 2024 г. До тогава училищата могат да провеждат допълнителни обучения чрез проект “Равен достъп в условията на кризи ( REACT.EU)“. Факт е, че тази възможност не е добре популялизирана и много училища не се възползват от нея. Това е жалко, тъй като обученията по REACT. EU не се калкулират в ограничението от 60 часа на ученик

Дейност 5: началото предстои

Все още не е започнало и изпълнението на Дейност 5 “Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране…”. Тя обединява 3 различни компонента, само един от които бе започнал по “Подкрепа за успех”. И през новия проект заниманията по интереси ще бъдат с продължителност от 70 часа (5 от които – за публични изяви). Предвиждат се и междуучилищни дейности, като състезания, конкурси, дебати и др. Форми с участието на ученици от 2 или повече училища. Проектът предвижда специално финансиране за провеждането на междуучилищни дейности, което включва транспорт, материали, хонорари за учителите. Тези смислени дейности, които със сигурност ще повишат мотивацията на учениците, бяха заложени и по “Подкрепа за успех”, но ковид пандемията възпрепятства тяхното случване.

Проект „Успех за теб“ има потенциала да подпомогне системно училищното образование в две от ключовите предизвикателства пред него: да подпомогне задържането на всички ученици и превенцията на отпадането, както и да повиши резултатите на ДЗИ и НВО. И двете предизвикателства са изключително сериозни. Ковид пандемията и дистанционното обучение доведоха до увеличаване на отпадналите и до влошаване на резултатите на ДЗИ и НВО. Факт е, че през последните две години външното оценяване и матурите се превърнаха в повод за все по-голямо страдание на ученици и родители. Трудно можем да кажем дали една от причините за влошените резултати е липсата на системен проект, който да подпомага учениците с обучителни затруднения – „Подкрепа за успех“ официално приключи през 2022 г., а реално дейностите по него намалиха своя интензитет година по-рано. От тази гледна точка „Успех за теб“ бе очакван с голямо нетърпение от много училища, като важно средство за справяне с описаните затруднения. Вероятно той може да помогне сериозно!
В същото време не може да се отрече, че проектът стартира твърде бавно и с големи затруднения. Дали това се дължи на затруднени процедури от страна на (Оперативната) Програма Образование или на нисък административен капацитетна конкретния бенефициент МОН? При всички положения пълния спектър от дейностите по проекта трябва да стартира възможно най-скоро, за да подпомогне явяващите се на НВО и ДЗИ през май и юни 2024 г., както и да подкрепи усилията на хилядите педагози и образователни медиатори!

Вижте: Указания за изпълнението на проект „Успех за теб“
Вижте още:
Как ще се възстановяват средствата за заплатите на образователните медиатори по “Успех за теб”
Проект “Успех за теб” до края на 2023 г.: какво предстои?
Проект „Успех за теб“: кога ще стартират дейностите, какви ще бъдат те и кои училища ще участват?