НП „Заедно в изкуствата и в спорта“: често задавани въпроси и отговори

До 27 юни 2022 г. всички държавни и общински училища могат да кандидатстват по новата Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тъй като тази програма се финансира за първа година, по нея възникват множество въпроси. По – долу обобщаваме някои от най-често задаваните въпроси и техните възможни отговори.

Националната програма съдържа два модула – Изкуства и Спорт. По нея ще могат да кандидатстват всички държавни и общински училища. В програмата ще могат да участват и ученици от частните училища, но само като партньор на държавни или общински училища. Едно частно училище може да бъде партньор само на едно държавно или общинско училище. Възможното партньорство трябва да бъде посочено още на ниво кандидатстване от водещото държавно / общинско училище.

 

По колко групи / отбори ще финансира програмата във всяко училище?

Програмата разделя училищата на две големи групи – училища с под 400 ученици и училища с 400 и повече ученици. Първата група (училищата с под 400 ученици) ще могат да кандидатстват с 4 групи/ отбора – до 2 групи по Модул 1. Изкуства и до 2 отбора по Модул 2. Спорт. Училищата, в които се обучават 400 и повече ученици ще могат да кандидатстват с до 6 групи/отбора – до 3 групи по модул 1. и до 3 отбора по Модул 2. Всяко държавно или общинско училище може да кандидатства самостоятелно или в партньорство с частно училище.

 

Какви изкуства / спортове ще бъдат подкрепени по програмата?

Програмата насърчава единствено колективните спортове и изкуства. Така например по Модул 1. Изкуства ще бъдат подкрепяни групи в следните направления:

  1. Музикално изкуство: вокални групи (за изпълнението на забавни и естрадни песни; класическа музика; народни песни), инструментални групи/оркестри (за изпълнението на класическа музика; съвременна музика; народна музика;
  2. Танцово изкуство: класически танц; съвременни танци и улични стилове; танци на народите, включително български народни танци;
  3. Театрално изкуство: поставяне на сценични задачи

По този начин Модул 1 ще подкрепя разнообразни видове изкуства, включително танци и музика на различните народи и етноси. Досегашната практика ясно показва, че интеркултурните елементи са изключителни привлекателни за децата от всички етноси, водят до повишаването на техния интерес, до развитието на широк спектър от умения и са сигурно средство за превенция на отпадането от училище. Център „Амалипе“ препоръчва на училищата да сформират групи с изкуства, съдържащи интеркултурни елементи!

По направление Спорт ще бъдат подкрепяни отбори по волейбол, баскетбол и футбол. Причината да бъдат избрани точно тези спортове е техният екипен характер и необходимостта да се развива екипен дух и умения за работа в екип у учениците.

 

Колко часа могат да бъдат заложени?

Програмата изисква за всяка група или отбор да бъдат заложени 80 часа. Това означава по 2 часа седмично (72 часа) плюс 8 часа за творчески изяви / състезания. Минимумът занимания са 72 часа, но могат да бъдат и повече, а разликата е за изяви.

Часовете следва да бъдат провеждани присъствено. В случай на онлайн обучение заниманията ще бъдат временно прекратени и след това наваксани чрез повече часове седмично.

 

Как ще бъдат финансирани творческите изяви / състезанията, в които участват повече от едно училище? Трябва ли при подаването на проектното предложение те също да бъдат бюджетирани?

Програмата предвижда провеждането на съвместни творчески изяви / състезания между училищата от едно и също населено място и една и съща община. Те ще бъдат организирани от съответното РУО. При подаването на проектните предложения училищата не трябва да включват транспортни разходи и материали за съвместните творчески изяви / състезания. Те ще бъдат бюджетирани отделно, след като РУО определят училищата – домакини. На този етап училищата трябва да включат в проектните си предложения единствено разходите за дейностите в съответното училище.

 

Кой може да бъде ръководител на групите / отборите?

Националната програма препоръчва ръководители на групите / отборите да бъдат външни специалисти, като допуска това да бъдат и учители от съответното училище, но само ако не е възможно да бъдат ангажирани външни специалисти. Бюджетът на всяка група / отбор може да включи и командировъчни разходи за външен специалист. Те трябва да бъдат до 800 лв. на група / отбор.

Националната програма поставя специфични изисквания към ръководителите на групи / отбори. Така например изискване към ръководителите на отбори е изискването учителите, които ги водят, да бъдат специалисти по съответния спорт (баскетбол, волейбол или футбол). По този начин много от учителите по физкултура не биха могли да водят отбор в своето училище, тъй като няма диплома за треньор / специалист по някой от трите вида подкрепени спортове.

В хода на публичното обсъждане Център „Амалипе“, както и много училища, поставиха въпроса това изискване да отпадне. Предложението не бе подкрепено от МОН и стана ясно, че идеята на националната програма е ръководителите на групи / отбори да бъдат приоритетно външни специалисти. Само в случаите, че подходящи външни специалисти не могат да бъдат намерени, ще бъде допуснато ръководител на групата / отбора да бъде учител от съответното училище.

Център „Амалипе“ предложи също така да бъде позволено ангажирането на родители или медиатори като ръководители на групите / отборите (така, както бе възможно по проект „Твоят час“), но това предложение също бе отхвърлено. Възможно е родители да водят занимания по интереси единствено по заниманията, финансирани ежегодно от държавния бюджет, но не и по настоящата програма.

 

В нашата община лицензираните треньори по волейбол, баскетбол и футбол са малко. Не можем да намерим такъв. Какво да правим?

В този случай можете да ангажирате учител от вашето училище. Необходимо е при подаване на проектното предложение да докажете, че сте положили необходимите усилия за привличането на външен специалист (напр. като приложите или опишете изпратените писма, имейли, до местни спортни клубове, други спортни и културни институции). Вземете под внимание факта, че всички спортни и културни институции са информирани за националната програма и биха откликнали на вашия призив, ако имат такава възможност. Проявете активност и приложете в проектното предложение доказателства за положените от вас усилия. В случай, че външен специалист не може да бъде намерен, ангажирайте учител от вашето училище.

 

Може ли да включим повече от един ръководител на група / отбор?

Само в Модул “Изкуства” е допустимо да включите и двама ръководители, като бюджетът на програмата ще покрие техния хонорар. Добра възможност е да ангажирате външен специалист и местен учител, които да работят заедно с децата от една група. В Модул “Спорт” това е недопустимо.

 

Какъв може да бъде бюджета за всяка група / отбор?

Националната програма предлага добро финансово обезпечаване за всяка група или отбор. Предвидено е групите по Модул 1 да бъдат финансирани с до 8 800лв., а отборите по Модул 2 с до 7 800лв. Тези средства ще включат не само хонорарите на учителя/учителите: заложено е хонорарът за един час да бъде 18,50лв., така както е по проект „Подкрепа за успех“ и ред други програми. В бюджетът на всяка група може да бъдат включени разходи за закупуване на сценично облекло/носии или спортни екипи, декори, музикални инструменти, оборудване за спортни съоръжения и ред други. На практика това ще бъде голямата част от бюджета за функционирането на всяка група. Училищата ще имат възможност чрез програмата да обзаведат театрални студиа, сцени, спортни съоръжения и ред други неща, които към този момент те финансират трудно. Важно е да подчертаем, че предложението на МОН е бюджетът за всяка група да НЕ бъде на принципа на „плоските ставки“ (както бе по проект „Подкрепа за успех“), а за всяка група да се изработва проекто-бюджет с конкретни разходи. Предвидено е те да бъдат реализирани до края на учебната 22/23 учебна година, като МОН препоръчва разходите за оборудване да бъдат направени още в началото на учебната година. Допълнително облекчение за училищата е, че според проектът на Национална програма училищата ще получат 50 % от финансирането за одобрените групи/отбори в началото на септември, веднага след тяхното одобрение, а след това изплащането ще бъде на фактически направени разходи. Очаква се следващото плащане да е към края на месец октомври.

Център „Амалипе“ апелира към всички училища да кандидатстват по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тя представлява много добра възможност да ангажирате своите ученици в занимания, които ще бъдат интересни и ще развият способностите и уменията за работа в екип. Както всяко ново нещо, програмата може и трябва да бъде подобрена. Надяваме се, че новата учебна година ще покаже силните и слабите страни и ще послужи за продължаване и промяна в тази добра инициатива. Не пропускайте срока за подаване на проектните предложения – 27 юни!

 

Вижте още

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Формуляр за кандидатстване

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“: какво предвижда и какво пропуска да предвиди програмата