Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“: какво предвижда и какво пропуска да предвиди програмата

Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е една от двете напълно нови национални програми, които МОН предлага да финансира през 2022г. Тя ще бъде реализирана през учебната 2022/2023г. и се предвижда да достигне до 70 000 ученици в на практика всички държавни и общински държавни училища. Предвиденият бюджет за програмата е сериозен – 90 млн. лв. Срокът за публично обсъждане, коментари и предложения към предложената национална програма е 26.04.2022г. Какво предвижда работният вариант на националната програма и какво пропуска на този етап?

Целта на национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочен е към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Това безспорно е изключително необходимо не само на фона на 24 месеца дистанционно обучение, което често откъсваше учениците от класните стаи и от възможността да взаимодействат със своите съученици. Насърчаването на работата в екип е изключително важно и от гледна точка на това, че все повече работодатели държат работната ръка да има умения за колективна работа.

Националната програма съдържа два модула – Изкуства и Спорт. По нея ще могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, както и Националният дворец на децата. В програмата ще могат да участват и ученици от частните училища, но само като партньор на държавни или общински училища. Програмата разделя училищата на две големи групи – училища с под 400 ученици и училища с 400 и повече ученици. Първата група (училищата с под 400 ученици) ще могат да кандидатстват с 4 групи/ отбора – до 2 групи по Модул 1. Изкуства и до 2 отбора по Модул 2. Спорт. Училищата, в които се обучават 400 и повече ученици ще могат да кандидатстват с до 6 групи/отбора – до 3 групи по модул 1. и до 3 отбора по Модул 2. Всяко държавно или общинско училище може да кандидатства самостоятелно или в партньорство с частно училище.

Програмата насърчава единствено колективните спортове и изкуства. Така например по Модул 1. Изкуства ще бъдат подкрепяни групи в следните направления:

  1. Музикално изкуство: вокални групи (за изпълнението на забавни и естрадни песни; класическа музика; народни песни), инструментални групи/оркестри (за изпълнението на класическа музика; съвременна музика; народна музика

     2. Танцово изкуство: класически танц; съвременни танци и улични стилове; танци на народите, включително български народни танци

     3. Театрално изкуство: поставяне на сценични задачи

По направление Спорт ще бъдат подкрепяни отбори по волейбол, баскетбол и футбол.

Ръководители на групите и на отборите ще могат да бъдат учители от съответното училище и/или външни специалисти. Бюджетът на всяка група/отбор може да включи и командировъчни разходи за външен специалист до 800 лв. на група. Специфично рестриктивно изискване към групите по Модул Спорт е учителите, които ги водят да бъдат специалисти по съответния спорт (баскетбол, волейбол или футбол). Ако училището не разполага с такъв специалист, то задължително трябва да потърси външен треньор, който е включен в регистъра на спортно-педагогическите кадри.

Групите и отборите ще имат занимания до 80 часа на учебна година и по 2 часа седмично. Според проектът за Национална програма, един ученик ще може да участва само в една група или в един отбор.

Националната програма предлага добро финансово обезпечаване за всяка група или отбор. Предвидено е групите по Модул 1 да бъдат финансирани с до 8 800лв., а отборите по Модул 2 с до 7 800лв. Тези средства ще включат не само хонорарите на учителя/учителите: заложено е хонорарът за един час да бъде 18,50лв., така както е по проект „Подкрепа за успех“ и ред други програми. В бюджетът на всяка група може да бъдат включени разходи за закупуване на сценично облекло/носии или спортни екипи, декори, музикални инструменти, оборудване за спортни съоръжения и ред други. На практика това ще бъде голямата част от бюджета за функционирането на всяка група. Училищата ще имат възможност чрез програмата да обзаведат театрални студиа, сцени, спортни съоръжения и ред други неща, които към този момент те финансират трудно. Важно е да подчертаем, че предложението на МОН е бюджетът за всяка група да НЕ бъде на принципа на „плоските ставки“ (както бе по проект „Подкрепа за успех“), а за всяка група да се изработва проекто-бюджет с конкретни разходи. Предвидено е те да бъдат реализирани до края на учебната 22/23 учебна година, като МОН препоръчва разходите за оборудване да бъдат направени още в началото на учебната година. Допълнително облекчение за училищата е, че според проектът на Национална програма училищата ще получат финансирането за одобрените групи/отбори еднократно, веднага след тяхното одобрение.

Проектът на Национална програма предвижда също така да бъдат организирани – на общински или регионален принцип – състезания и съвместни изяви на отборите и групите от различни училища. За това училищата – домакини ще получат допълнително финансиране.

Проектът за Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта” вижте тук :

Въпроси за дискусия

Предложеният от МОН работен вариант на Национална програма „Заедно в  може да бъде коментиран и по него да се правят предложения до 26.04.22г. Дори и от пръв поглед се виждат няколко аспекта, които могат да бъдат подобрени:

  1. Себестойността на програмата спрямо броя на включените ученици е твърде висока: с отпуснатите от държавния бюджет 90 млн. лв. се планира да бъдат достигнати 70 хиляди ученици. Това означава, че „стандартът“ на включен ученик в едно занимание по интереси (група или отбор) е 1 285лв. Посоченото е много пъти над стойността, която бе отделяна на занимания по интереси в рамките на системните проекти „Подкрепа за успех“, „Твоя час“, както и заниманията по интереси, които се финансират от държавния бюджет от 2019г. Нещо повече – „стандартът“ за участие в едно занимание по интереси в Националната програма доближава единния разходен стандарт за ученик за цяла учебна година, а „стандартът“ за група/отбор е съизмерим с единния разходен стандарт за паралелка за цяла учебна година. Доколко тази твърде висока себестойност е оправдана и дали не е по-разумно с отделените 90 млн. лв. да бъдат включени много по-голям брой ученици и да бъдат сформирани по-голям брой групи/отбори.

Разбира се следва да подчертаем, че голямата част от средствата ще бъдат разходвани за неща като декори, носии, спортни екипи и ред други, от които много училища се нуждаят. Въпреки това и с „невъоръжено око“ се вижда, че бюджетът на Националната програма ще бъде най-вече за материали и  оборудване, а не за работа с учениците. Националната програма не е намерила необходимия баланс в тази насока.

  1. От публикувания проект не става ясно за какво ще бъдат използвани половината от заделените средства. Ако бъдат сформирани 3 000 отбора по 7 800 лв. и 3 000 групи по 8 800 лв., то получената стойност е 49 800 000 лв. Не става ясно за какво ще бъдат използвани другите 40 млн. лв. Не е посочен „стандартът“ за организираните състезания и конкурси в рамките на програмата, но едва ли той ще бъде на толкова голяма стойност. Със сигурност има логично обяснение и за оставащите 40 млн. лв., но предложеният проекто вариант не го дава.
  2. Програмата е необяснимо рестриктивна относно ръководителите на заниманията по интереси (групи и отбори). В рамките на проект „Твоя час“, както и на заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет, бе предоставена възможност ръководители на групи да бъдат не само квалифицирани учители и треньори, но и родители, медиатори и други, които имат съответните умения и могат да привлекат вниманието на учениците. В много случаи това се оказа изключително успешна практика. Последното е напълно разбираемо – част от виртуозните музиканти нямат диплома за такива, а качествени футболисти, волейболисти и баскетболисти не са регистрирани в съответния регистър. Защо Националната програма не даде възможност (при желание от страна на самото училище, разбира се) ръководители на групите да бъдат родители, медиатори и други? В много случаи самите училища биха предпочели да наемат такива специалисти, защото те ще свършат по-добра работа по привличането на учениците и развитието на техните способности. Програмата трябва да бъде значително по-отворена към възможностите и към местния контекст!
  3. Програмата е рестриктивна и по отношение на институциите, които могат да организират съответните извънкласни дейности: това са общинските и държавните училища. В рамките на проект „Твоя час“ и на заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет се предоставяше възможност при желание от страна на училището тези занимания да бъдат организирани от ЦПЛР, читалища, НПО, спортни клубове и други. През предходните години бе натрупан успешен опит и в тази насока. Защо той не бъде продължен и не се предостави възможност при решение на съответното училище да бъдат „наети“ външни изпълнители за цялостното организиране на дейността.

Има логика част от дейностите по Модул 1. Изкуства да бъдат организирани от местно читалище, ЦПЛР, НПО и други. Спортни клубове биха могли да организират част от дейностите по Модул 2. Спорт. Разбира се, това би станало единствено ако в съответното населено място има реално работещо читалище или спортен клуб и ако училището и родителите имат доверие в тях. Напълно съм наясно, че в много от селата читалищата не развиват сериозна дейност, особено с младите хора, а са се насочили предимно към възрастните (конфронтирайки се със съответния пенсионерски клуб). Въпреки това могат да бъдат посочени и десетки примери на добре работещи читалища, ЦПЛР и други, и е редно програмата да предостави възможности, а не да ги ограничава.

  1. Проектът на програмата изисква за всяка група и клуб училището да разписва отделен формуляр. Това ще създаде излишно много административна работа. Не е ли по-добре бумащината да бъде опростена и училищата да кандидатстват с един проект за всичките групи и отбори, които ще организират.
  2. От чисто формална гледна точка остава неясно как Националният дворец на децата едновременно координира цялата Национална програма и в същото време е възможен бенефициент по нея.

Разбира се има много други въпроси, които могат и следва да бъдат дискутирани.

Бележки, становища и предложения по проектите за национални програми могат да бъдат изпращани до 26.04.22г. включително на имейл n.nencheva@mon.bg.

 

Автор: Деян Колев

 

Вижте повече:

Новата национална програма за извънкласни дейности – какво ще финансира тя

Националните програми в образованието за 2022г. са предложени за обществено обсъждане