Имат ли право образователните медиатори на допълнително трудово възнаграждение за изминалата учебна година?

Образователните медиатори, които имат отработени 152 дни през учебната 2021/2022 година имат право да получат ДТВ (допълнително трудово възнаграждение). Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори…“ е един от възможните източници за него. При какви условия и в какъв размер може да е ДТВ за образователните медиатори?

Допълнителното трудово възнаграждение за изминалата учебна година се определя и получава през септември или октомври – както за педагогическия, така и за непедагогическия персонал. Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ предвижда възможност за заплащане, както за образователните медиатори, назначени по нея (работили преди това по Проект „Подкрепа за успех“), така и за медиаторите, назначени със средствата за работа с уязвими групи по чл.52а от Наредбата за финансирането. Т.к. такава възможност не бе предвидена по „Подкрепа за успех“, понастоящем възникват множество въпроси. По-долу прилагаме най-често задаваните от тях и отговорите на Център “Амалипе”.

Кои образователни медиатори имат право на ДТВ?

Всички, които имат отработени 152 дни през учебната 2021/2022 година и работят в училище понастоящем. Колективният трудов договор регламентира възможността за предоставяне на ДТВ, както на педагогически, така и на непедагогически персонал.

Обърнете внимание: чрез промяна в Наредба 4 от 01.04.2022г. броят на изискуемите работни дни за непедагогическия персонал е намален от 186 на 152!

Откъде можем да подсигурим заплащане за медиаторите, които работят в нашето училище?

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“ предоставя възможност ДТВ да бъде заплатено, както на медиаторите, назначени по нея (разбира се, ако те имат отработени 152 дни!), така и на медиаторите, назначени по чл.52а от Наредбата за финансирането.

За съжаление не всички училища кандидатстваха по националната програма през месец юни (списък на училищата, одобрени по НП вижте тук). Ако във вашето училище има образователни медиатори, назначени със средствата, които получавате за работа с уязвими групи и не сте кандидатствали по националната програма, следва да предвидите ДТВ със средствата по чл.52а. Не лишавайте медиаторите от тях, със своя труд те наистина го заслужават!

През месец юли назначих още един образователен медиатор със средствата от националната програма. Мога ли да заплатя ДТВ и за него?

За съжаление – не, т.к. няма отработени 152 дни.

По националната програма преназначих медиатор, който преди това работеше по Проект „Подкрепа за успех“. Мога ли да платя ДТВ за него?

Разбира се. Възможността да се заплати ДТВ по НП „Подкрепа за образователните медиатори..“ е предвидена преди всичко за тези случаи.

Как се изчислява размерът на допълнителното трудово възнаграждение на медиаторите?

Колективният трудов договор предвижда сума във размер между 2,5 и 3,5% от средствата за основни трудови възнаграждения на непедагогическия персонал да бъдат предоставени за допълнително трудово възнаграждение. Конкретният размер за всеки работник се определя от директора/ назначена от него комисия на базата на критерии, които той определя. Понастоящем липсва специална карта за оценка на образователните медиатори, поради тази причина директорите използват други карти или измислят такава. Център „Амалипе“ съвместно с Директорския борд за интеркултурно образование ще предостави на училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ примерна карта.

Кога трябва да бъде изплатено ДТВ на образователните медиатори?

То се изплаща заедно с допълнителните трудови възнаграждения  на останалите педагогически и непедагогически специалисти. Много от училищата правят това през месец септември, а други– през месец октомври.

Нашето училище има одобрен проект и назначени образователни медиатори по НП. Кога ще правим междинен отчет?

До няколко дни Министерството на образованието и науката ще предостави формуляр, обхващаш първия период (юли – септември) от националната програма. Той ще следва да бъде попълнен до 10 октомври 2022г.

Образователният медиатор, който съм преназначил по националната програма, има дългогодишен трудов стаж. Кои части от този стаж следва да отчитам при заплащането му?

Позицията на образователния медиатор бе въведена през 2017/2018 година и е възможно вашият медиатор вече да има 5 години стаж на тази позиция. Освен това следва да отчитате и трудовия стаж до 2007г., независимо на каква позиция е бил тогава.

По националната програма имам двама образователни медиатора. Единият е преназначен от „Подкрепа за успех“ и на него ще изплатя ДТВ, вторият назначих наскоро и не му се полага ДТВ. Мога ли да използвам средствата от заплащането на втория медиатор, за да покрия разходите на първия?

Този проблем може да бъде видян в много училища, в които работят медиатори с по-голям стаж. Предвидените от националната програма средства за заплата и ДТВ в такъв случай може да се окажат малко по-малко от необходимите. В същото време в тези училища работят и много новоназначени медиатори, без стаж, на които няма да се изплаща ДТВ и предоставените от националната програма средства няма да бъдат напълно усвоени. Към този момент МОН не е направил тълкувание, че средствата, които са предоставени за заплащане на двамата медиатори могат да бъдат преразпределени в рамките на общия училищен проект. Център Амалипе апелира за подобна интерпретация!

Изключително съм доволен от работата на медиаторите, назначени по националната програма. Мога ли да им заплатя повече от заложеното в нея?

Разбира се. Директорът може да заплати на медиаторите по-високо заплащане, като използва средствата по чл.52а от Наредбата за финансирането или други източници.

 

Вижте още:

Публикуван е списъкът на одобрените училища по НП “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“: актуални въпроси и отговори