Важно: удължаване на срока за кандидатстване за подкрепа на студенти чрез фонд “Искам да уча!”

ВАЖНО: Поради големият интерес, срокът за кандидатстване е удължен до 15 август!

Мнозина деца от уязвими групи не могат да продължат своето образование във висше учебно заведение поради финансовата бариера и липсата на подкрепа от родителите, за които или висшето образование не е ценност, или нямат средствата за това. Това ги ограничава в развитието им като личности и реализацията им на пазара на труда. А образованието е най-прекият път към успешна реализация, към финансов успех, независимост и уважение в обществото. В още по-голяма степен това важи за ромските момичета, които често са жертва на множествена дискриминация. В ромската общност има огромен потенциал, който може да помогне България да стане по-развита и икономически по-силна държава. Жените в общността могат да помогнат този процес да се случи много по-бързо, особено ако им бъде даден този шанс.

Целта на Фонд „Искам да уча“ е да подпомогне младежи от уязвими групи, които са на прага на висшето образование и имат желанието и мотивацията да продължат да учат, но нямат тази възможност, поради независещи от тях причини. Със събраните средства младежите ще бъдат подпомогнати със сума до 1500 лв., която може да покрива университетска такса, частично покриване на квартира/ общежитие или други пособия и материали, необходими за тяхното следване.

Кампанията е насочена към всички младежи, които отговарят на условията и не се ограничава само до младежи от ромската общност. Защото всяко дете, което иска да учи, трябва да има този шанс!

I.  Кандидатите трябва да отговарят на следните условия

Възраст: Да нямат навършени 26 години

Семейно положение (трябва да отговарят на един или повече от критериите по-долу):

 • Да са сираци или полусираци
 • Да са отглеждани от един родител; без родители (от други роднини – баба, дядо или други) или от родител/и с трайни увреждания
 • Да са били обект на „ранен брак“
 • Да са отглеждани в институция до навършване на пълнолетие
 • Да имат деца, за които упражняват родителски права
 • затруднено социално положение

Образователен статус:

 • Да са записани редовно или задочно обучение за настоящата учебна година в държавно висше учебно заведение.
 • За студентите 1 курс – да имат среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от Много добър 4,50;
 • За студенти от 2 курс нагоре – да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 4,50.

Социални активности (трябва да са участвали в една или повече от изброените по-долу активности):

 • Участие във формални и неформални форуми, събития и различни граждански активности
 • Участие в доброволчески дейности
 • Да са били ученици – наставници (удостоверява се със служебна бележка от училището или организация)

II.  Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК.
 2. Документ, доказващ успеха
 • за студентите 1 курс – копие на диплома за завършено средно образование
 • за студентите от 2 курс нагоре – уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната учебна година; извлечение от системата на съответното учебно заведение, от което да са видни изискваните данни или копие от студентска книжка или заверена студентска книжка за успешно приключена предходна учебна година или друг еквивалентен документ
 1. Доказателство, че кандидатът е записан като студент редовно обучение, държавна поръчка, за настоящата учебна година в държавно висше учебно заведение – уверение от учебното заведение, извлечение от системата на съответното учебно заведение, от което да са видни изискваните данни или друг еквивалентен документ
 2. Документи, доказващи семейния статус
 3. Документ за брутно трудово възнаграждение за последните 6 месеца на членовете на семейството
 4. Копие от Смъртен акт на починал родител (ако има такъв)
 5. Копие от Акт за раждане на дете (ако има родено такова)
 6. Документ от институцията, в която живее кандидатът (ако е настанен в такава)
 7. За обстоятелствата, за които не може да бъде получен официален документ, кандидатът подписва саморъчно написана декларация
 8. Снимка
 9. Мотивационно писмо „Защо искам да уча“

III.  Срок и начин за подаване на документите

Срок за подаване на документите: до 31.07./31.01. всяка година.  Документите се разглеждат периодично на всеки шест месеца.

ВАЖНО: Поради големият интерес, срокът за кандидатстване е удължен до 15 август 2023!

Резултатите се обявяват периодично на страницата на Център Амалипе и на ФБ страницата на организацията.

Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните във Фонда дарения. Начин на подаване: Сканирани по електронен път на адрес amalipe_student@abv.bg

Документи не се изпращат на хартия. 

За допълнителна информация: 062/600 224

IV.  Размер на стипендията и начин на изплащане.

Стипендиите са в размер на  до 1 500 лв. годишно.

V.  Процедура

 1. Обявяване на старта на кампанията и начало на приема на документи и срокове за разглеждане на документи за академичната 2023/ 2024 година. Документи се подават текущи, а комисията се събира периодично, за да разгледа събраните кандидатури и в зависимост от събраните във Фонда средства.
 2. Изплащане на стипендиите: всички разходи, които могат да се заплащат директно към съответната институция (такса за университет, наем за общежитие и др.) се заплащат директно по банков път от Център Амалипе
 3. В края на учебната година всеки подпомогнат студент е длъжен да изготви кратък отчет (2 страници, свободен текст) за своето развитие през годината, за предизвикателствата, с които се е сблъскал и как е успял да ги преодолее и да приложи копия от направените разходи, ако има такива, които той е направил и които са му били осребрени в рамките на стипендията
 4. Отчет за изплащаните стипендии се публикува ежегодно в годишния доклад на Център Амалипе и на страницата на Център Амалипе
 5. Стипендиантите поемат ангажимент да участват в събития, организирани от Център Амалипе, да помагат като наставници или да се включват в други доброволчески дейности на организацията.
 6. Стипендиантите имат право да получат стипендия от Фонд „Искам да уча“ само веднъж за срока на следването си.

А АКО ИСКАТЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОНД “ИСКАМ ДА УЧА”, ЗА ДА ПОДПОМОГНЕМ ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ, МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ ТУК.

Или на следната банкова сметка

Банка: Обединена българска банка

Адрес: В.Търново 5000, ул. Васил Левски 29А

Bank code/SWIFT: UBBSBGSF

IBAN: BG71 UBBS 8002 1043297030

Титуляр на сметката: ЦМЕДТ Амалипе

Основание: Фонд “Искам да уча”

 

Повече за кампанията можете да прочетете тук:

Стани част от #ЩедриятВторник и подкрепи фонд “Искам да уча”!

Подкрепи бъдещ студент без възможности чрез фонд “Искам да уча!”

Фонд “Искам да уча”