Утвърждаване на интеркултурното образование… – кой може да кандидатства?

На 22 януари Управляващият орган на Програма Образование обяви първата грантова процедура – „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. По нея могат да кандидатстват училища, ДГ, общини и НПО. Очаквано, процедурата предизвика голям интерес и към момента стотици потенциални бенефициенти подготвят проектни предложения. Въпреки провежданата от ИАПО разяснителна кампания, все още остават множество конкретни въпроси. По-долу прилагаме някои от тях и техни примерни отговори.

Център Амалипе НЕ Е структура на МОН или на Програма Образование. Систематизираме въпроси, които ни задават партниращите училища (над 200 училища от цялата страна, обединени в Мрежата за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“). Посочените отговори са на базата на множество документи, публикувани от Изпълнителна Агенция „Програма Образование“. Смятаме, че Операция „Утвърждаване на интеркултурното образование…“ е много добра възможност, която не бива да бъде пропускана и ще довее до повишаване на обхвата и образователните резултати на децата и учениците. Поради това правим обобщение на по-важните въпроси и отговори, за да спестим усилия на училищата и детските градини, които следва да бъдат насочени към подготовката на качествени проектни предложения.

Нашето училище е без концентрация на уязвими групи. Можем ли да кандидатстваме?

Да, всички училища и ДГ могат да кандидатстват. Логиката на операцията е да събере заедно в междуучилищни дейности и други занимания. Деца/ученици с майчин език, различен от българския и деца/ученици с майчин български език. Те могат да учат в училища/детски градини с концентрация на уязвими групи и в такива без концентрация. Така че със сигурност може да кандидатствате.

Обърнете внимание: Задължително е партньорството между училища/ДГ с висока концентрация на уязвими групи (т.е. 4 и 5 група от Приложение 6а към чл. 52а от Наредбата за финансирането) и училища/ДГ с ниска концентрация (групи 1-3) или без концентрация. Това означава, че задължително трябва да имате партньор, който във вашия случай е училище/ДГ с висока концентрация

Как да разберем в коя група училища/ДГ с концентрация на уязвими групи сме?

Ежегодно излиза заповед на министъра на образованието за разпределяне на допълнителните средства за работа с уязвими групи, в която са посочени всички училища и ДГ с концентрация. Заповедта за 2023 вижте тук

Ако ви няма в тази заповед, значи сте без концентрация на уязвими групи

Обърнете внимание: Заповедта на министъра на образованието е ежегодна и се публикува обичайно през април. Следете на сайта на МОН за актуалната заповед през 2024, тъй като тя ще бъде валидна за това към коя група принадлежите. Напълно е възможно през 2023 година да сте били с ниска концентрация (например група 3), а през настоящата година – да сте с висока концентрация (например група 4).

В нашето училище се обучават само ромски деца, а според Заповедта на министъра на образованието сме с ниска концентрация. Защо е така?

Принадлежността към ромската общност не означава непременно, че децата са от уязвима група! Наредбата за финансирането определя уязвимостта според образователния статус на родителите. Ако родителите са с по-ниско от средно образование, децата са от уязвима група. Ако в училището над 20% от родителите са с по-ниско от средно образование, то е с концентрация на уязвими групи. Последното няма отношение към етноса на родителите, той не се отчита.

При всички положения релевантният документ е Заповедта на министъра на образованието.

Ромските деца в нашето училище не се определят като роми, а като турци/миллет. Можем ли да кандидатстваме?

Да, няма изискване децата да се определят като роми. Обърнете внимание, че индикаторите се отнасят до „малцинства“ и до „деца/ученици и родители с майчин език, различен от българския“. Освен това, в проектите следва да участват и деца/ученици и родители с майчин български език. Операцията е максимално включваща.

Нашето училище/ДГ ще кандидатства със свой проект. Можем ли да сме партньор на друго училище, общината, НПО?

Не. Училищата и ДГ трябва да изберат – да кандидатстват като водещ бенефициент или като партньор. Също така не можете да сте партньори в повече от един проект. Дори да имате много ученици, името ви може да се появи само в един проект!

Къде определяме колко деца/ученици от нашето училище/ ДГ ще участват в проекта и колко от тях са с майчин език, различен от българския?

Всеки директор попълва Анализ – декларация още при кандидатстването. Не подценявайте този документ! Той е важен и за оценката на проектното предложение (в зависимост от това какъв процент от учениците с майчин език, различен от българския сте включили в дейностите по проекта, това ви носи различни точки за оценка. Бъдете много точни!), така и при изпълнението. Обърнете внимание, че никъде не се подава информация кой точно ученик с какъв майчин език е…

В нашата община нямаме училище/ДГ с концентрация на уязвими групи. Можем ли да кандидатстваме?

Да, вижте отговора по-горе. Важно е, ако кандидатства общината, тя да има одобрен документ – стратегия или програма за интеграция и/или приобщаващо образование на уязвими групи. Голямата част от българските общини вече имат одобрение Общински планове за изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите. Друг вариант е да имате одобрен/а общинска програма/план за приобщаващо образование. Ако все още не сте одобрили такъв документ – побързайте да го направите.

Друго важно изискване е в проекта да участват и партнират училища/ДГ с концентрация на уязвими групи и такива без концентрация. Те може да не са от вашата община!

Представител съм на общинска администрация. Нашата община ще кандидатства със свой проект. Можем ли също така да сме партньор в друг проект?

Да, можете да сте партньори на училища/ДГ, НПО или на други общини.

Изисква ли се решение на общинския съвет, за да кандидатства общината?

Да, изисква се решение, в което да се посочи по кой проект кандидатства общината като водещ бенефициент и по кои проекти – като партньор.

Ние сме новорегистрирана Неправителствена организация. Можем ли да кандидатстваме?

Не. Изискванията към НПО са:

Да са регистрирани в обществена полза, и да са действащи минимум 2 години преди 22 януари 2024 година.

Вписани в ТРРЮЛНЦ с цел и предмет на дейност – образование и/или работа с

уязвими групи – целева група.

Да са с доказан опит и поне един изпълнен проект за образование и/или интеграция на уязвими групи

Да могат да докажат финансов административен и организационен капацитет: обърнете внимание, че по тази операция финансовият капацитет се доказва само от водещия партньор. Прилага се относително леко изискване за финансов капацитет – общия оборот сумарно за последните 2 години трябва да е по-висок сумата на исканите средства

 

Вижте отговори на най-често задаваните въпроси:

Аз съм представител на ЮЛНЦ/НПО. Можем ли да кандидатстваме с наш проект и да бъдем партньор в друг/други?

Да, можете да бъдете партньори в множество проектни предложения, стига да докажете необходимия организационен ресурс.

 

Представител съм на читалище и на ЦПЛР. Можем ли да кандидатстваме?

Можете да сте партньор, при това – в повече от едно проектно предложение. Не можете да сте водещ бенефициент.

 

Кои могат да са партньори по настоящата операция?

Училища, ДГ, общини, НПО, читалища, ЦПЛР, Националният дворец на децата и Националният музей на образованието – Габрово.

 

Обърнете внимание, че първият краен срок за кандидатстване наближава – 22 май. Отделете достатъчно време, за да планирате добре дейностите и партньорствата. Отделете достатъчно време и за да подготвите проектното предложение – има да се попълват множество декларации и приложения.

 

Център Амалипе организира обучение за подготовка на проекти по „Утвърждаване на интеркултурното образование…“ – информация вижте тук

 

Вижте още:

Уебстраница на ИАПО, секция на отворените процедури

Обявен е конкурс за проекти “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт”

Актуално: трансферите за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи вече са одобрени и ще бъдат получени до дни

Предстоящо: Обучение за проекти по процедура “Утвърждаване на интеркултурното образование…” – 29.03., петък, 14:00