Актуално: трансферите за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи вече са одобрени и ще бъдат получени до дни

Чрез Постановление на Министерски съвет № 157 от 21 септември 2023 г. бяха одобрени 36 078 916 лв. за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи: сумата е за 2023 г., като включва средствата по чл. 52 а от Наредбата за финансиране, включително новоотпуснатите средства за назначаване на образователни медиатори. Одобрените средства са след актуализация на някои пропуски в заповедта от началото на месец юли. Кога ще бъдат получени средствата и за какъв период се отнасят? Ще бъде ли получен аванс за образователните медиатори, назначени по проект “Успех за теб”?

През последните седмици множество училища поставиха въпроса относно средствата за образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Притеснението на някои директори на училища с малък брой ученици идваше от факта, че все още нямат получени средства за медиаторите, които работеха при тях по Националната програма “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”. По-долу прилагаме отговори на най-често задаваните въпроси:

 

Кога ще бъдат получени средствата по чл. 52 а от Наредбата за финансиране?

Както посочихме, МС одобри трансферите към общините. Средствата, заложени в ПМС №157, до дни ще бъдат по бюджетите на съответните общини. След това общините ще ги преведат на своите училища и ДГ. Така че в близките една-две седмици всяко училище и ДГ ще получи предвидените средства. 

Защо през 2023 г. има такова забавяне?

Забавянето в получаването на тези средства идва от извънредната ситуация през 2023 г., при която държавният бюджет бе одобрен едва в края на месец юли. Преди това, на 10 юли 2023 г. Министърът на образованието проф. Цоков публикува заповед, в която бяха определени средствата, които всяко училище и ДГ с концентрация на уязвими групи ще получи през 2023 г. В нея бяха включени (колона 12) и средствата за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Част от училищата, които участваха в НП “Подкрепа за образователните медиатори….” алармираха, че са пропуснати в колона 12 на таблицата. След като Дирекция “Финанси” на МОН направи проверка на всички случаи, заповедта бе актуализирана и пропуснатите училища бяха допълнени. 

Нашето училище има одобрен медиатори по проект “Успех за теб”. Ще получим ли аванс за него?

Логиката на проект “Успех за теб” е да възстановява вече направените разходи за работещите в училището медиатори, при това – до 4 часа/ден. Последното означава, че вие трябва да сте изплатили заплатата на медиатора и да поискате възстановяване чрез системата на проект “Успех за теб”. Тя все още не е готова (вероятно помните, че и по предходните системни проекти МОН се бавеше с въвеждането на системата), но вероятно до средата на октомври ще бъде въведена в действие. 

За съжаление, част от директорите съкратиха медиаторите, които работеха при тях по НП “Подкрепа за образователните медиатори…. ” в края на юни и ги преназначиха на 4-часов работен ден единствено с идеята те да изпълняват дейности по “Успех за теб”. Само по себе си, това действие едва ли може да бъде оправдано, тъй като същите училища са включени и в колона 12 от средствата за работа с уязвими групи. Т.е., те ще получат заплащане за медиатори от 1 юли до 31 декември 2023 г., което не могат да използват за нищо друго. Нашият съвет към тези колеги е да назначат медиаторите на пълен работен ден: това ще е добре за тяхната работа, за самият образователен медиатор, както и за бюджета на училището. 

Нашето училище има отпуснати средства за назначаване на образователен медиатор, както и е одобрено с медиатор по проект “Успех за теб”. Трябва ли да назначим двама отделни медиатори? 

По-скоро не. Както посочихме по-горе, логиката на проекта е да възстановява средства на вече назначените и рабнотещи медиатори. 

Описаното по-горе означава, че Вашето училище ще получи относително добър ресурс за работата на назначения образователен медиатор. Може да използвате този ресурс като предвидите по-високо заплащане на назначения: по този начин ще го възнаградите за трудната работа, която изпълнява. 

Средствата за назначаване на медиатори/социални работници/помощници на учителя ще продължат ли и през 2024 г.?

Да, такава е логиката на промяната в Наредбата за финансирането, въведена чрез ПМС 98/07.07.2023 г. Тези средства ще бъдат предоставени и през следващата година. Това подсигурява устойчивост на заплащането на образователните медиатори. Това бе едно от основните постижения на застъпническата кампания, инициирана от Център “Амалипе” и Мрежата на образователните медиатори през април 2023 г., в която се включиха всички синдикати и работодалски съюзи в образованието, над 60 организации, над 21 хил. граждани.

Вижте:

Актуализиран списък на средствата за работа с узявими групи за 2023 г. по училища и детски градини

 

Вижте още:

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация