Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Публикувано е Постановление на МС 98/07.07.23г., чрез което се правят допълнения и изменения на Наредбата за финансирането на образователните институции. Важна част от промените е предоставянето на средства за назначаване на образователни медиатори. Променят се и стандартите, по които училищата и ДГ получават средства за работа с уязвими групи. Какви средства ще получат образователните институции през 2023г. и колко медиатори ще бъдат подкрепени?

Постановление на МС 98/07.07.23г. променя Наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, съгласно решенията, приети на заседанието на Министерският съвет от 05.07.23г.(повече информация за тях можете да видите ТУК) Те бяха широко обсъдени и по време на Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование, провела се на 10-11 юли в Боровец. На нея участваха и Наталия Михалевска (началник на политическия кабинет на Министъра на образованието проф. Цоков), Дима Коцева и Камен Йорданов (Дирекция Финанси), Владимир Станчев и Иван Иванов (Дирекция Управление и изпълнение на проекти). На тях станаха ясни отговорите на някои от най-често задаваните въпроси:

Какви бройки за образователни медиатори/социални работници/помощници на учители ще получат училищата и ДГ от 01.07.2023г.?

Трябва да направим уточнението, че за втората половина на 2023г. ще бъдат подкрепени по-малко училища в сравнение с 2024г. През 2023г. финансирани за назначаване на образователни медиатори ще получат единствено училищата с концентрация на уязвими групи, които са имали назначен медиатор/и към 30.06.2023г. Тези медиатори (въпреки че по-надолу в текста ще пишем за образователни медиатори, Наредбата позволява в същата степен назначаването на социални работници и помощници на учителя ) може да са били назначени по НП “Подкрепа за образователните медиатори…”, със средства по чл.52а от Наредбата за финансирането, със средства от бюджета на училището или по други начини. От 2024г. ресурс за назначаване на образователни медиатори ще получат всички училища и детски градини с концентрация на уязвими групи.

Този ресурс е предоставен на базата на броя на децата и учениците и на групата, в която попадат образователните институции, според концентрацията на уязвими групи, както следва:

Какъв финансов ресурс е предвиден за един образователен медиатор?

Годишният размер, разчетен за настоящата и следващата година е 16 000лв. на една бройка. През 2023г. той ще бъде 8 000лв., тъй като се предоставя от 1-ви юли. Според Постановлението, размерът ще бъде определян ежегодно със заповед на Министъра на образованието.

Както се вижда, предвиденият размер е по-голям от минималната работна заплата, която в момента се предоставя на почти всички образователни медиатори. Разбира се, той включва осигуровките на работодателя, ДТВ, прослужено време и т.н., но при всички положения е по-висок от МРЗ. В съответствие с това, училищата следва да предвидят по-висока заплата за своите медиатори.

Кога може да разберем какъв размер средства са отпуснати за назначаване на образователни медиатори в нашето училище?

До дни (максимум 10 дни след публикуването на Постановлението) ще излезе заповед на Министър Цоков, с посочените училища, бройки и суми за назначаване на образователни медиатори. И сега може да разберете каква сума ще бъде отпусната за вашето училище, като вземете под внимание броя на учениците и групата, в която попадате според характеристиките на средата – вижте таблицата по-горе.

Ако към 30-ти юни във вашето училище не е имало медиатори/социален работник/помощник на учителя, през 2023г. няма да получите средства за назначаване на медиатори – ще получите единствено финансирането по чл.52а, ал.5.

Ще продължим ли да получаваме средства за работа с уязвими групи по чл.52а извън специалните средства за назначаване на образователни медиатори?

Да. Както посочихме в предходна публикация на страницата на Център Амалипе, досегашната алинея 3 на чл. 52а предвиждаше предоставените средства да бъдат използвани за четири вида разходи:

  • • За заплащане на участниците в екипите за обхват;
  • • За назначаване на образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя;
  • • За допълнителни часове по български език;
  • • За заплащане на друг персонал, ангажиран с мерки за превенция на отпадането: тази възможност бе използвана от много директори, за да повишат заплатите на учителите;

След промяната в Наредбата за финансирането тези възможности се запазват, но са разделени в две алинеи. Ал. 5 позволява “да се извършват разходи за допълнителни трудови възнаграждения за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи.” Ал. 6 определя средствата за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя.

Какво финансиране по чл. 52а ще получим през тази година?

За периода 01.01. – 30.06. 2023 г. то ще бъде в размера, получаван и през 2023 г. (за предучилищното и основното образование този размер е с 25% по-висок от стандарта за средно образование). За периода 01.07. – 31.12.2023 г. размерът по “първия поток” се изравнява на нивата на стандартите за учениците в средно образование. Тоест, както ПГ, така и останалите училища и ДГ ще получат между 39 и 197 лв. за дете/ ученик (39 лв. е за първа група, 79 лв. за втора група, 118лв. за трета група, 156лв. за четвърта група и 197лв. за пета група). Към тях ще бъдат добавени и допълнителните средства за назначаване на образователни медиатори.

Колко образователни медиатори ще бъдат финансирани чрез допълнителните средства?

Направените разчети са за 1260 медиатори/социални работници/помощници на учителя. Това е сериозно увеличение в сравнение с настоящата ситуация. По данни на МОН, по НП “Подкрепа за образователните медиатори” бяха назначени над 920 медиатори, а по проект “Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование” работеха 68 медиатори.

В съшото време, в някои конкретни училища може да има и намаление на финансираните бройки. НП “Подкрепа за образователните медиатори” финансираше по-голям брой медиатори в средищните училища. Ако имате необходимост от повече медиатори, отколкото ви дава ал.6 от чл.52а, можете да използвате и средствата, които получавате по ал.5. Наредбата позволява това! Можете да използвате всички средства по чл.52а за назначаване на медиатори, ако имате необходимост от по-голяма бройка.

Могат ли средствата за назначаване на образователни медиатори да бъдат използвани за друго?

Категорично не! Следва да поясним, че средствата по ал.6 от чл.52а са само за заплащане на образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя и не могат да бъдат използвани за друг персонал, както и не могат да бъдат използвани за друг тип разходи (например транспорт, храна и др.)

Друго важно уточнение е, че средствата, които не бъдат използвани през съответната година и през последващата, ще бъдат “удържани” от траншовете през следващите години. Не задържайте средствата за образователни медиатори, защото ще ги загубите!

Посоченото се отнася и за останалите средства, които получавате по чл.52а. През предходните години се стигна до твърде негативната практика някои училища да не използват получените средства за работа с уязвими групи, а да ги прехвърлят като преходен остатък по сметките на училището. Така например, през 2022г. над 9 млн. лв. не са били изразходвани от училищата. Това е разбираемо само ако се има в предвив, че те ще бъдат използвани през следващата година. Но част от най-големите училища, получаващи и най-голям ресурс по чл.52а, използват малка част от него. Променената Наредба ще сложи край на тази практика.

Постановление 98/07.07.23г. може да видите ТУК.

Източник изображения: https://pixabay.com/

 

Вижте още

Промените в Наредбата за финансирането: въпроси и отговори

Министерски съвет одобри промените в Наредбата за финансиране, които гарантират дългоочакваното финансиране за образователните медиатори

Проведе се онлайн среща за образователните медиатори: какво бе уточнено на нея?

МОН предлага ново решение за образователните медиатори