Съгласувателните процедури в МОН – реален процес на гражданско участие или формален акт?

Безпрецедентно голям брой директори, учители, медиатори и граждани изпратиха становища по публикуваните за публично обсъждане национални програми за развитие на образованието през 2023 година – 160 заинтересовани лица. Те направиха предложенията си към планираните 21 програми, както и към липсващите такива. Големият брой становища са с искане за  продължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори…“ – 124. Какво следва от тук нататък?

Преди година националните програми за развитие на образованието предизвикаха значително по-малко коментари и предложения – 72. Два пъти повече граждани коментираха планираните НП за 2023 – 160 директори, учители и др. Впечатляващ е броят на коментарите настояващи за продължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ и включването в нея на нови училища, както и на детски градини. Коментари в тази насока от директори на образователните институции, учители, медиатори, граждани. Множество предложения за това са изпратени и от граждански организации: Амалипе, Заедно в час, Асоциация Родители, Образование без раници и ред други. Те включват предложения по няколко програми и по липсващата НП за образователните медиатори. Подобна е позицията и на УНИЦЕФ, Тръста за социална алтернатива и др.

Детайлни становища по предложените програми са изпратени от Съюза на работодателите в системата на народната просвета, УНИЦЕФ, Фондация Заедно в час и други. Те касаят, както множество конкретни програми, така и цялостни проблеми в програмирането – както за 2023 година, така и за предходните години.

Направените предложения са обобщени и на тях е отговорено в изключително бърз порядък – за три дни. Очаквано, голямата част от отговорите са формални – „приема се за сведение“ или „приема се по принцип“, както и „информацията се приема за сведение, предложението не се приема“ – общо 67 % от коментарите.

Подобна е съдбата и на множеството предложения за продължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. На тях е отговорено с използваните и до сега от МОН полу-верни твърдения, които не могат да дадат цялостно решение. Например „Подкрепата за образователните медиатори и социалните работници ще продължи с финансиране от други източници. Възможности са осигурени чрез следните финансови инструменти:

 • със средства по проект “Успех за теб” от Програма Образование 2021-2027 (не се споменава фактът, че проектът финансира до 50% от заплащането на медиаторите);
 • по операция “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” (REACT – EU) до 31.12.2023 г. (не се уточнява, че това се отнася само до медиаторите в детските градини, които ще бъдат изправени пред същия проблем в началото на 2024 г.);
 • със средствата по чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (не се уточнява, че училищата без концентрация или с ниска концентрация не получават такива средства, а техният размер в училища и ДГ с малък брой ученици е твърде малък и не може да покрие заплащането на дори един медиатор)
 • както и по НП “Подпомагане на общините за образователна десегрегация” (възможността за наемане на медиатори по тази програма е до 10% от нея, т.е. до 50 хиляди лева и в момента по програмата работят едва 22 медиатори)
 • по Програма „Здраве и образование за всички 2 (ЗОВ 2)“ към Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария“ (предвиденият там компонент е за квалификация на медиаторите, а не за тяхното заплащане. В съзвучие с твърде противоречивото отношение на МОН към медиаторите от последните седмици е и новината, че по настояване на министерството този компонент може да бъде отказан).

Големият брой становища за продължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори…“ е в съответствие с внесената подписка от над 20 000 граждани, изпратените множество писма от социалните партньори (учителските синдикати, съюзите на директорите) и десетки НПО в тази насока. Към този момент отговорът на МОН е преди всичко в посочените по-горе полу-верни твърдения, които прикриват липсата на цялостно решение.

Към това трябва да добавим, че така често споменаваните средства за уязвими групи, които едно училище/ детска градина получава, са предвидени да покрият следните разходи за:

 • служители, включени в екипите за обхващане и задържане на деца и ученици,
 • за назначаване на социален работник,
 • за назначаване на образователен медиатор
 • за назначаване на помощник на учителя,
 • за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини,
 • за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на образование.

По време на дискусия в Комисията по образованието и науката към Народното събрание, министърът на образованието Сашо Пенов изрази и намерение за промяна в Наредбата за финансирането, която да предостави специален ресурс за назначаването на медиатори и друг помощен персонал. Към този момент липсва движение по това намерение и отговор на въпроса откъде ще се намерят средства за евентуалната промяна и до колко тя може да се случи до края на юни.

За съжаление, проблемът с продължаването на заетостта на медиаторите и социалните работници, наети по националната програма все още НЕ Е решен. Множеството знаци от цялата система на образованието и от гражданското общество за необходимостта от тази програма са безпрецедентно ясни и силни – никога досега не е имало национална програма, по която да има толкова широк консенсус и активност. Със сигурност не е имало и национална програма, за която да са събирани над 20 000 подписа на граждани и към която да е имало такъв голям интерес по време на съгласувателна процедура.

При функционираща демократична система всичко това следва да доведе до бързо намиране на решение…

 

Вижте още:

Дискусия за образователните медиатори в Комисията по образованието и науката към Народното събрание

Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори