Какво предвижда  новата Програма „Образование“ в сферата на професионалното образование и обучение

На 8 август бе окончателно одобрена новата Програма „Образование“ (ПО), която продължава ОПНОИР от изминалия програмен период. Програмата предвижда подкрепа, както за общото образование, така и за професионалното образование и обучение (ПОО). В тази сфера са заложени 8 интервенции/ типове дейности, половината от които са насочени към професионалните паралелки в училищното образование, а другата половина – към висшите училища и професиите в тях. Какво предвижда Програма „Образование“ в сферата на ПОО?

ОПНОИР от изминалия програмен период бе концентрирала своето въздействие преди всичко върху подобряване на качеството на образование и достъпа до образование в общообразователните училища. Професионалните гимназии също бяха включени в част от интервенциите като много директори и учители от ПГ многократно аргументираха необходимостта от по-целенасочено въздействие в сферата на ПОО. През новия програмен период Програма „Образование“  е отделила специален Приоритет 3. ВРЪЗКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО С ПАЗАРА НА ТРУДА. Той продължава започнатите през изминалия период дейности и ги обогатява с множество други.

Приоритет 3. предвижда подкрепа в 8 направления:

  1. Адаптиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда:

 Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.;

 Въвеждане на пред-професионално обучение, гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива: тази иновативна дейност е предвидена и като превенция на отпадането на ученици от професионалните гимназии и другите училища с професионални паралелки. Тя има за цел да даде възможност застрашените от отпадане ученици да бъдат задържани в класните стаи чрез включването им нови професионални направления. Също така ще се предостави възможност отпадналите ученици бързо да бъдат реинтегрирани обратно в училище без да се налага да пропускат цели класове и години. Проблемът с отпадането в средна степен, особено в професионалните гимназии, понастоящем е изключително сериозен и Операцията ще предостави възможност на МОН (конкретен бенефициент по бъдещия проект) и на участващите училища да намерят конкретни решения.

 Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения;

 Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка за важни за икономиката на региона и пазара на труда сектори с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning).

  1. Подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето:

 Участие на преподаватели по професионална подготовка от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор и на млади учители в допълнителните занимания по професионална подготовка, менторски и въвеждащи модулни обучения за включването им в ПОО: практиката от последните години показва, че включването на професионалисти от бизнеса и гражданския сектор като учители е изключително успешно и води до по-голям интерес от страна на учениците, както и до повишаване на качеството в професионалното образование. Затова Операцията предвижда възможност професионалните гимназии, както и другите училища с професионални паралелки да ангажират като учители специалисти от различни обществени сфери, след като те преминат въвеждащи обучения по ПОО.

 Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС;

 Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения и др. с участие на работодатели; преодоляване на дефицити по общообразователни предмети;

 Кариерно и професионално ориентиране на ученици, информационни кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт;

 Допълнителна професионална подготовка чрез подкрепа за учебно-тренировъчни фирми и допълнителни практики в реална работна среда.

Тези две интервенции вече бяха одобрени от Комитета за наблюдение на 23.06.22г. Те бяха обединени в един системен проект, който ще бъде изпълняван от Министерството на образованието и науката (като конкретен бенефициент). Ангажимент на МОН е да разработи механизъм за включване на училищата като е предвидено участието на … професионални гимназии други училища с професионални паралелки. На практика това ще бъде първият голям системен проект в ПОО. Очаква се МОН да стартира този проект още през новата учебна година.

  1. Подкрепа за Центровете за високи постижения в ПОО:

 Разработване на училищни учебни планове и програми;

 Прилагане на иновативни методи на преподаване и учене: проектно-ориентирано обучение, междудисциплинарен подход, стажове, практики, инкубатори за предприемачи и др. за придобиване на високо-технологични умения;

 Продължаваща квалификация на учители и преподаватели в партньорство с бизнеса и ВУ чрез провеждане на формати „бизнесът обучава“, майсторски класове с топ-преподаватели, бизнес и научни академии с изявени специалисти;

 Идентифициране потребностите и организиране на план-приема в ЦВП; прилагане на индикаторна рамка за качество и анкетни проучвания от механизма за проследяване на завършващите ученици;

 Партньорства с ВУ, научни и изследователски организации и бизнеса, развиващи дейност в сходни области и професионални направления, за ориентиране към НИРД на учениците чрез школи, съвместни проекти и др.;

 Дейности за информация и комуникация, състезания по професии, Седмица на професионалните умения и др.;

 Подкрепа за международно сътрудничество с други ЦВП в ПОО чрез ползване на платформи за онлайн учебно съдържание, съвместни обучителни програми или практики и др., осигуряване на синергия с „Еразъм+“, в т. ч. чрез допълваща подкрепа.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще подкрепи ремонт/оборудване на ЦВП, а успоредно по ПО ще се реализират меките мерки. Дейностите за идентифициране потребностите и прилагане на механизъм за проследяване на завършващите ученици ще се допълват от предвидените в Програма Развитие на човешките ресурси (това е другата програма съфинансирана от Европейския социален фонд в България. Тя е управлявана от Министерството на труда и социалната политика.) инструменти и модели за стратегическа оценка на потребностите от работна сила.

  1. Развитие на дуалната система на обучение в ПОО, в т.ч.:

 Допълнителна професионална подготовка за ученици, информационни кампании, обучения на учители и наставници, кариерно ориентиране, пробно стажуване с фокус цифрова, зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0 и ИСИС.

През последното десетилетие дуалното обучение се утвърди като успешен начин за практическо обвързване на професионалното образование с нуждите на бизнеса: броят на училищата, прилагащи дуално обучение непрекъснато се увеличава. Програма „Образование“ предвижда да подкрепи този процес и да достигне до минимум  358 училища.

Интервенции 3 и 4 ще бъдат реализирани чрез подхода ИТИ – Интегрирани териториални инвестиции. Това е нов подход  за целия Европейски съюз, който предвижда конкретните проектни предложения да бъдат реализирани на определени територии – групи общини, област, области или части от съседни области.

Конкретните нужди и операции на местно и регионално ниво ще бъдат определени в Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на регионите за планиране от ниво 2, одобрени от регионалните съвети за развитие. Определената дейност по програмата в рамките на подхода ИТИ ще се реализира въз основа на интегрирани концепции, които ще бъдат изготвяни и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни (общини, НПО, образователни институции, работодатели и т.н.), с оглед постигане на максимален ефект върху съответната територия. Всяка концепция ще включва набор от взаимосвързани и допълващи се проекти/проектни идеи, насочени към територия с общи характеристики и/или потенциал за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия на района. По този начин идентифицираните проекти по ПО в рамките на концепция за ИТИ ще се осъществяват координирано с проектите по другите програми, предоставящи финансиране по концепцията.

  1. Въвеждане на форми на дуално обучение в приложими специалности във висшето образование, в т.ч.:

 Създаване на условия за въвеждане на дуално обучение във ВО, отчитайки международния опит, нагласите на бизнеса и ВУ чрез подготовка на нормативни документи, ръководства, обучителни материали, образци на споразумения между ВУ, работодатели и обучаеми, с участие на социалните партньори;

 Пилотно въвеждане на дуално обучение във ВО и други форми за съвместно обучение (инкубатори, пре-акселератори, менторски програми, иновационни лагери, и др.) в пилотни области като напр. технически, компютърни, инженерни науки, с участие на работодатели. Обучения за преподаватели и наставници.

Програма „Образование“ предвижда да подкрепи въвеждането на дуално обучение в подходящи специалности в поне 5 висши училища. До сега този подход не е прилаган целенасочено във висшето образование. Отделни университети на базата на своята инициативност и сключени договори с бизнеса вече апробираха подобни дейности. Как и с какъв успех ще бъде реализирана тази интервенция все още е трудно да се каже. Вероятно тя ще бъде осъществена чрез подхода ИТИ.

  1. Професионално ориентиране на студентите чрез практики и развитие на предприемачески умения, в т.ч.:

 Внедряване на система за проследяване на дипломираните висшисти, подкрепа на клубовете на завършилите, създаване на платформа за обмен на опит и подкрепа;

 Обучение на преподаватели във ВУ за повишаване проектната компетентност за работа в европейски и други проекти и мрежи, вкл. В мултикултурна и многоезикова среда; за въвеждане на образователни програми за насърчаване предприемачеството и уменията за работа на студентите, чрез организиране на интер-, между- и трансдисциплинарни студентски екипи в партньорство между ВУ, бизнеса и неправителствения сектор;

 Обучение на студенти за формиране на предприемачески нагласи, умения и компетентност, в т.ч финансова грамотност, управление на проекти, вкл. зелени технологии, биоикономика и здраве, и др.;

 Насърчаване на образователното предприемачество и иновациите във ВУ, стимулиране на социално ангажираните дейности на студентите и преподавателите чрез създаване на клубове за социално предприемачество и иновации, програми за подпомагане на старт-ъп компании на студенти и подкрепа за стартиране на собствен бизнес или друг вид предприемаческа дейност от страна на студенти, докторанти и преподаватели във ВУ, актуализиране на учебни програми за развиване на умения за образователно/социално предприемачество и др.: подобна подкрепа ще бъде използвана за първи път от Програма „Образование“.

 Провеждане на допълнителни студентски практики във ВУ, научни организации и работодатели, на база оценка на кариерното ориентиране на студентите: студентските практики бяха успешно подкрепяни по ОПНОИР през изминалия програмен период. След първоначалните затруднения, свързани преди всичко с начините и ритмичността на плащанията от управляващия орган към университетите, постепенно бе намерен балансиран подход, който позволи на десетки хиляди студенти да преминат разнообразни студентски практики. Предвижда се това да продължи и през новия програмен период.

  1. Утвърждаване на компетентностния подход по важни за икономиката на региона и пазара на труда професионални направления, в партньорство с бизнеса, разширяване на дигиталните компетентности и дигиталното образователно съдържание във ВО, чрез:

 Въвеждане на компетентностно базирани съвместни програми, вкл. за продължаващо обучение между ВУ и работодателите – интердисциплинарни, със споделени ресурси с издаване на съвместни дипломи, чрез засилване на интердисциплинарния подход при подготовка на учебни планове и програми, включване на преподаватели от различни научни области и професионални направления, включително за съвместно обучение на студенти между ВУ и научни организации;

 Въвеждане на електронно базирани програми и дигитално образователно съдържание, дигитални библиотеки и ресурси на ниво ВУ;

 Краткосрочна мобилност и стажове на студенти и преподаватели във ВУ и научноизследователски организации за повишаване квалификацията и обмяна на опит във връзка с нововъведените съвместни и дигитални програми чрез допълняемост с „Еразъм+“ и фокус върху студенти от уязвими групи;

 Развиване на дигиталните и специализираните чуждоезикови умения на студенти и преподаватели чрез допълнителни обучения;

 Привличане на преподаватели от чужбина и на изявени учени и практици от бизнеса и публичната администрация в академичните часове;

 Прилагане на модел за валидиране на резултати от предходно неформално и информално учене, съвместно с бизнеса, основан на дневния ред на ЕПВО.

 

  1. Достъп на уязвими групи, групи в неравностойно положение и непедагогически персонал до ВО:

 Обучения на непедагогически персонал със средно образование, вкл. образователни медиатори, ученици от трудно достъпни и слабо развити райони и от уязвими групи за кандидатстване във ВУ; осигуряване на учебни материали за кандидатстване и др., популяризиране възможностите за прием и обучение във ВУ чрез информационни и доброволчески кампании, „отворени врати“ и др.;

 Внедряване на модели за социално включване и адаптация на различни групи студенти, менторство/тюторство, работа с представители на академичната и студентската общност и др.

Тази Операция е изключително необходима, за да подкрепи включването във форми на висше образование на студенти от уязвими групи. Сериозен проблем понастоящем е ниския процент на вишисти от ромската общност, както и от турското малцинство, бедните семейства, селските общини. Много сериозен е този проблем и при групата на младежите с увреждания.

Операцията предвижда подкрепа за учениците в 12 клас (включително мотивационни кампании и кампании в общността сред родители) и за студентите, които вече са приети във висши училища. Предоставената подкрепа ще бъде за заплащането на семестриални такси, менторство/ тюторство от страна на преподаватели и т.н.

Програма „Образование“ предвижда 14 млн. евро за тази Операция.

В края на изминалия програмен период (понастоящем) ОПНОИР опита да реализира Операция за подобряване на достъпа до висше образование на уязвими групи. Тя не получи подобаващ интерес от страна на потенциалните кандидатстващи организации и вместо очакваните 50-70 проекта на стойност 7 млн. лв. бяха подадени едва 7 проектни предложения. Причината за това бе изключително късият период за изпълнение на проектите – от септември 2022 до декември 2023, който не съвпада с учебните и академичните години. Освен това Операцията предвиждаше подкрепа само за прехода от средно към висше образование и трябваше да включи ученици в 12 клас, които след това да кандидатстват и да бъдат приети в I курс в някой от университетите. Така те ще бъдат подкрепени от Операцията само в рамките на един семестър (при това – не пълен). Последното накара потенциалните кандидатстващи организации да се откажат от подаването на проектни предложения, т.к. приетите студенти биха получили покриване на семестриалната такса само за един семестър и е голям риска да отпаднат поради икономически причини след това.

Необходимо е Операцията през новия програмен период да бъде обявена оперативно бързо и да бъде с продължителност от няколко години. Резонно е също така тя да предоставя подкрепа за студентите не само в първи курс, но и след това – ако в нея участват студенти от бедни семейства, те следва да бъдат подкрепяни през по-дълъг период от следването си.

 

Автор: Деян Колев

 

Вижте още:

Новата Програма „Образование“: какви дейности ще финансира в сферата на предучилищното и училищно образование

Програма „Образование“, одобрена от Европейската комисия

Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“