Новости за дистанционното обучение

Новата 

седмица започва с положителни новости по отношение на дистанционното обучение: училищата вече могат да заплащат интернет  свързаност на семействата, които нямат такава, отново започват мерките Училищен плод и Училищно мляко и така нататък. Разбира се, остават и множество предизвикателства. 

Училищата ще имат възможност да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Това ще важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда. Това стана възможно след като Министерският съвет прие допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 201 7 г. Училищата ще могат да заплащат тези разходи от направените спестявания във връзка с извънредното положение и въвеждането на дистанционно обучение.

Мярката се отнася до случаите, в които е въведено дистанционно обучение –  както понастоящем,  така и за в бъдеще в случаите на грипни ваканции и други.  Тя не позволява заплащането на интернет за семейства в случаите на присъствен учебен процес.

Чрез това решение ще бъде премахната една от двете обективни пречки, възпрепятстващи въвеждането на онлайн дистанционно обучение: липсата на интернет в домовете на много от учениците. Другата обективна пречка, а именно – липсата на подходящи устройства като таблети и други, все още остава сериозно предизвикателство пред стотици училища и десетки хиляди ученици.  Кампанията на Център Амалипе “Стара техника за ново начало” набира скорост, като вече са дарени над 150 устройства и имаме надеждата, че ще успеем да съберем поне 400 – както стари, така и нови таблети, лаптопи, смартфони, компютри. Но при всички положения тя няма да има шанса да удовлетвори съществуваща нужда от близо 40000 устройства на национално ниво.  Разрешаването на този проблем трябва да намери системно решение.

Друга новост е, че количествата по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които не са усвоени поради въвеждане на извънредното положение, ще бъдат доставени поетапно по домовете на децата и учениците. От следващата седмица продуктите ще бъдат доставяни в училищата, след което представители на Социалния патронаж към МТСП ще ги предоставят на семействата, чиито деца получават продукти по схемите. За консумация ще бъдат доставяни плодове и млечни продукти с по-висока трайност – сирене и кашкавал.

По схемата „Училищно мляко“ са одобрени 3 216 училища и детски градини, посещавани от 420 187 деца и ученици. По схемата „Училищен плод“ са одобрени 3 218 учебни заведения, в които са обхванати 417 455 деца и ученици.

Приетата мярка ще важи за целия период на въведеното извънредно положени. Количествата продукти, полагащи се на деца и ученици след 13 април, ще бъдат предоставяни на седмична база.

Министърът на образованието Красимир Вълчев пое ангажимент за реализирането на тези мерки по време на срещата с над 6О  учители роми по повод на международния ден на ромите 8 април. Той също така подчерта, че ще насърчи училищата, които са предоставяли безплатен обяд по целодневната организация на учебния процес да възобновят доставките.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за закупуване на таблети чрез средствата, които училищата получават за материали и консумативи по организираните извънкласни дейности и допълнителни обучения по проектите на МОН Образование за утрешния ден и Подкрепа за успех.  С оглед на това, че голяма част от средствата, предоставени за издадено удостоверение на ученик по тези проекти остават за материали и консумативи, директорите биха могли да ги използват за закупуването на таблети и подходящи интернет планове.

 

Повече за срещата на министър Вълчев с учителите роми на осми април вижте тук.

Повече за Кампанията на Център Амалипе “Стара техника за ново начало” вижте тук.

Повече за първите училища, които получиха техника по кампанията, вижте тук.