Първите работни варианти на новите оперативни програми

Организациите, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането маргинализирани групи не подкрепиха първия работен вариант на оперативна програма Наука и образование поради невключване на две от основните техни искания. В писмо до Европейската комисия те апелираха за съдействие тези искания да бъдат интегрирани в програмата. В същото време организациите подкрепиха първия вариант на оперативна програма Развитие на човешките ресурси, както и на оперативна програма Региони в растеж.

В писмо до управляващия орган и работната група за подготовка на оперативна програма Наука и образование представителят на групата организации, работещи за интеграция на маргинализирани групи и етнически малцинства Деян Колев информира:

“След консултация с организациите от нашата група НПО съм упълномощен да заявя, че ние сме неудовлетворени от предложения вариант, тъй като не са включени двете основни искания на организациите, а именно:

1.От полето Списък на планираните операции от стратегическо значение да отпадне изречението, което показва, че те ще бъдат изпълнявани единствено от МОН:  Така остава актуална вероятността и новата оперативна програма да се превърне в средство на преразпределяне на фондове от Агенцията към Министерството, подценявайки участието на останалите заинтересовани страни и техния принос към реализирането на стратегически политики. Очакването институциите да бъдат единствения ключов играч при осъществяването на публични политики е остаряло, а системни интервенции могат да бъдат реализирани и чрез процедури за конкурентен подбор на проекти.

2.В приоритет 1  да бъде допълнена и специфична цел “Насърчаване на социално икономическата интеграция на граждани на трети държави и на маргинализирани общности, като например ромите”.

Тъй като не са приети ключови  същностни предложения, групата организации работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализирани групи не подкрепяме предложения първи работен вариант на ОПНО!  Още веднъж апелираме посочените предложения да бъдат включени в работния вариант! При невключването им, настояваме да бъде посочено, че работният вариант не е консенсусно подкрепен. “

Посочените две искания бяха многократно предлагани и аргументирани в процеса на подготовка на работния вариант. Въпреки че много от конкретните предложения за бъдещи операции таргетиращи ромите и другите уязвими групи бяха включени в работния вариант, специфична цел 8 “Насърчаване на социално-икономическата интеграция… “ Не бе  инкорпорирана по-неясни причини. Още в началото на март в свой анализ Деян Колев предупреди за “неохотата, с която управляващи органи на основните оперативни програми в България се отнасят към включването на темата за ромската интеграция, въпреки очевидната необходимост, желанието от страна на основните заинтересовани страни (включително гражданско общество, училища, детски градини и други) и ясните насоки в това отношение на Европейската комисия (която на практика е основен донор в този случай).”

Анализът набляга на това, че “Реалната причина за нежеланието на българските институции да включат в новите оперативни програми таргетираната специфична цел, насочена към маргинализирани общности, включително ромите, вероятно се крие в безпрецедентния ръст на антициганизма и езика на омразата спрямо ромите през последните години. Липсата на подкрепяща обществена среда за интеграционните политики е комбинирана с нерешителността и неумението на политиците да се справят с този проблем. В резултат на това, националните институции по-скоро предпочитат да не използват таргетирания подход, да отстъпят от важни достижения в тази насока и да влезнат в противоречие с Европейската комисия и с основните заинтересовани страни на национално ниво, отколкото да намерят кураж да се противопоставят на езика на омразата.”. Целият анализ е наличен на уеб страницата на Център Амалипе.

В писма до генералните директори на ГД Заетост и ГД Правосъдие на Европейската комисия  пет от шестте организации от работната група се обърнаха с апел за съдействие посочените две предложения да бъдат включени в новата оперативна програма Наука и образование.  Писмата бяха подкрепени от Амалипе, СНЦ Свят без граници, СФ Инди Рома, Нов път и Джендър алтернативи.

Първият работен вариант на оперативната програма не бе подкрепен и от организациите работещи в сферата на образованието, науката и културата. В своето писмо с аргументи за това, доктор Нели Колева – представител на групата изрази също така и подкрепа за предложенията на организациите, работещи за интеграция на маргинализирани групи.

 

Управляващият орган и работната група по изготвяне на новата оперативна програма Развитие на човешките ресурси приеха в последния момент предложенията на Спаска Петрова,  представител на групата ромски организации. Специфична цел 8 ще бъде включена в новата оперативна програма в приоритет 3 “Прилагане на интегрирани териториални инвестиции”, заедно с голяма част от предложените от организациите примерни дейности. Това ще позволи на общините и други бенефициенти да подготвят интегрирани общински предложения за изпълнението на меките мерки от общинските планове за интеграция на ромите, включително дейности за насърчаване на ранното детско развитие, общностното развитие, преодоляването на негативните стереотипи и създаването на благоприятна обществена среда.

 

Подготовката на новите оперативни програми все още е в своето начало. След получаването на коментари от Европейската комисия предстои изработването на нови работни варианти. Много е вероятно програмите да бъдат и значително преформулирани, за да отразят предизвикателствата поставени от епидемията от COVID 19 пред социално-икономическото развитие.

Работните групи за подготовка на новите оперативни програми обединяват представители на основните институции, социалните партньори работодатели и синдикати,  както и групи неправителствени организации. Постановление 142 / 2019  определя  пет групи неправителствени организации, които избират свои представители  като една от тези групи е   “организации, работещи в сферата  на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи”. Съгласно постановлението одобрените организации избират свой представител и до трима заместници в съответната работна група.  Ромските организации и организациите, работещи за интегриране на други уязвими групи определиха като свои представители, както следва:

Оперативна програма Наука и образование: Деян Колев от Център Амалипе. За заместници бяха избрани адвокат Милена Кадиева от Джендър алтернативи, Спаска Петрова от Сдружение Нов път и Ганчо Илиев от Сдружение Свят без граници;

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси: Спаска Петрова от Сдружение Нов път. За заместници бяха избрани Албена Костадинова, Социална фондация „Инди Рома“;  Милена Илиева, Сдружение „ Свят без граници“ и Лили Макавеева , Сдружение „ Асоциация Интегро“.

Оперативна програма за развитие на регионите: Ганчо Илиев от Сдружение Свят без граници. За заместници бяха избрани Ася Добруджалиева от фондация Хабитат, Албена Кръстева от Сдружение Алтруист и Албена Костадинова от Социална фондация „Инди Рома“