Директори на училища, ДГ и представители на НПО дискутираха как да подготвят проекти по процедура ,,Утвърждаване на интеркултурното образование“

Над 70 директори на училища от мрежата ,,Всеки ученик ще бъде отличник“ и представители на неправителствени организации участваха в онлайн обучение за подготовка на проекти по процедура ,,Утвърждаване на интеркултурното образование…“, организирано от Център Амалипе. Те обсъдиха как да подготвят качествени и смислени проектни предложения, неизяснени въпроси относно кой може да кандидатства, какви дейности заслужава да бъдат заложени, как ще става остойностяването на конкретните дейности и разходи и ред други теми.

Деян Колев представи идеи за дейности, които биха направили проекта по-смислен, полезен за учениците, родителите и учителите, както и които биха дали повече точки при оценката на проектното предложение. Той апелира ,, Нека дейностите бъдат наистина интеркултурни: да помогнат на децата и родителите от малцинствата да се почувстват по-горди от своята идентичност и култура. Да помогнат на децата и родителите от мнозинството да се запознаят с “другите” – ще им бъде интересно . Партньорството и съвместните дейности между двата типа училища/ДГ в много случаи са единствената възможност децата от мнозинството и малцинствата да бъдат заедно в рамките на учебния процес! “

Преминавайки през четирите дейности, които са допустими по операцията, председателят на Амалипе представи и конкретни активности, които са се доказали като успешни и могат да бъдат заложени в проектното предложение. Особен интерес предизвика частта от презентацията ,,Как да направим проекта по-сигурен за одобрение?“. Деян Колев наблегна на критериите, заложени в Насоките за кандидатстване. Според тях максималните точки, които може да получи едно проектно предложение са 100, от които само 10 се предоставят от нещата, които обичайно смятаме като най-важни при оценката- съответствието между цели, дейности и резултати. Останалите 90 точки се получават, ако сте предвидили правилен мащаб на планираните дейности, обхващане на по-висок процент от целевите групи, балансирано партньорство между образователни институции, които обучават в различни степени и етапи и няколко други показатели. Участниците обсъдиха кои от тези изисквания са по-трудни за постигане и как това да бъде направено. Обединиха се около виждането, че операцията предоставя много добри възможности за изпълнението на смислени дейности. В същото време всеобщо бе мнението, че са заложени прекалено много изисквания за подготовката на съпътстващите документи при кандидатстването – много по-добре би било да се намали бюрократичността при кандидатстването, за да могат да се възползват и по-малките училища и детски градини.

Последното бе потвърдено и при презентацията на Нели Николова ,,Документи за кандидатстване: усилия и време, които трябва да предвидим“. Тя наблегна на необходимите документи, които съпътстват проектните предложения и на времето, което бенифициентите следва да отделят. Много е вероятно за част от училищата, детските градини и организациите, които имат по-ограничен опит при подготовката на проекти, това време да е от порядъка на седмици. Общините, образователните институции и НПО с опит ще подготвят документите по-бързо, но също не бива да подценяват усилията и времето, които трябва да отделят.

Подобно бе и посланието в презентацията на Даниела Кънчева ,,Важни особености при финансирането“. Тя представи най-ключовите иновативни специфики при подготовката на бюджета за проектните предложения по настоящата операция. Тъй като тя е първата по рода си, вероятно финансистите и счетоводителите не са прилагали такъв тип бюджетно планиране. Основните разходи са за заплащане на педагогически специалисти (ПС) и на експерти Образователни дейности (ЕОД), като ставките за час са предварително определени от Управляващия орган. Всяка от четирите дейности има ограничение на броя часове, които могат да бъдат заложени. В същото време е предоставена възможност за избор при ангажирането на ПС и ЕОД. Над средствата за заплащане се прилага допълнителна плоска ставка от 40 процента за непреки и други преки разходи. Важно е бенефициентите/ партньорите от НПО и частни училища да имат в предвид, че операцията прилага ,,де минимис“, който е ограничен: ако в дейността бъдат ангажирани ЕОД, които са на трудов договор към организацията. В същото време, ако за дейността бъдат ангажирани ЕОД, които не са служители на съответната организация/ частно училище и това стане чрез процедура за избор, това не се отчита като ,,де минимис“.

Участниците зададоха множество въпроси. Те изразиха благодарност за получените отговори и за насоките при подготовката на проектни предложения. Много от тях споделиха успешен опит от партньорството с Център Амалипе и заявиха желание за продължаване и чрез операция ,,Утвърждаване на интеркултурното образование“.

 

Вижте още:
Утвърждаване на интеркултурното образование… – кой може да кандидатства?

Уебстраница на ИАПО, секция на отворените процедури

Обявен е конкурс за проекти “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт”