Системните проекти в училищата през настоящата учебна година: какво се случва и какво предстои?

През настоящата учебна 2021/2022 година училищата ще продължат да реализират проектите „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“. Дейностите по тях вече започват и на училищно ниво. Какво е новото, какво се случва и какво трябва да се случи през следващите седмици по двата системни проекта?

Проектите „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“ и „Активно приобщаване в предучилищното образование“ се финансират от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По същество те са мащабна инвестиция в училищното и предучилищното образование, която допълва националните програми в сферата на образованието. Настоящата учебна година ще е последната година за тези проекти като се очаква те да бъдат продължени чрез нови проекти по Програма „Образование“. Какво се случва и предстои да се случи в училищата по тези проекти?

Относно проект „Подкрепа за успех“

През настоящата учебна година той ще бъде реализиран само в училищата от Приложение 1 към РД 09-1309 към Заповед № РД-09-1396/9.07.2021 г., т.е. училищата с концентрация на уязвими групи. До 22 октомври в училищата от Приложение 1 трябва да бъдат сформирани групи за допълнително обучение, както следва:

  • по български език и литература или по математика за учениците от 1 до 10 клас;
  • по български език и литература за преодоляването на пропуски с цел успешно полагане на ДЗИ за учениците от 11 и 12 клас.

Един ученик може да участва само в една група. Часовете трябва да бъдат планирани, така че до 31 януари 2022 година учениците да преминат максимум три блока по 10 часа. Възможно е допълнителните обучения да продължат и след 1 февруари 2022 година, но за това понастоящем не е подсигурен финансов ресурс. Център „Амалипе“ апелира към МОН и Агенция ОПНОИР да бъдат подсигурени необходимите допълнителни средства, така че дейности 3 и 4 да продължат до края на учебната година. С оглед на липсата на излишъци в Оперативната програма апелираме да бъдат заложени допълнителни средства в държавния бюджет за 2022 година. Отново подчертаваме, че през настоящата учебна година допълнителните обучения могат да се провеждат единствено присъствено.

От екипа на „Подкрепа за успех“ напомнят, че при сформиране на групите за допълнителни обучения трябва да се използва разработения за целите на проекта инструментариум за ранно идентифициране на учениците в риск. От проекта предлагат актуализирана за учебната 2021/2022 година Индивидуална карта на ученика, в която да се отразят потребностите от допълнително обучение по БЕЛ или по математика. Индивидуалната карта можете да смъкнете тук – Индивидуална карта 2021-2022.

Образователните медиатори и социалните работници по проекта продължават своята активна работа и тяхното заплащане е подсигурено до края на юни 2022 година.

Училищата вече получиха плащане по проекта, което изравнява направените разходи за предходната учебна година и също така авансира:

  • заплатите на образователните медиатори/социалните работници до края на настоящата календарна година;
  • по 20 часа за допълнителни обучения.

 

Относно проект „Образование за утрешния ден“

Чрез платформата на проекта училищата могат да заявят колко групи за занимания по интереси по проекта искат да реализират. Към настоящия момент все още не се събират документи от учениците за групите. Това ще стане след като от екипа на проекта утвърдят броя на одобрените от всяко училище за занимания по интереси. Обърнете внимание, че заниманията по интереси в рамките на „Образование за утрешния ден“ са по – продължителни – 72 часа. Те ще бъдат реализирани в рамките на цялата учебна година като отново водещ ще е принципът за осъществяването им в присъствена форма.

През настоящата учебна година се очаква да бъде реализирана и още една важна дейност от проекта, а именно изработването на дигитални уроци от учителите, които ще преминат специално обучение за това. Вероятно тази дейност ще бъде реализирана през втория учебен срок.

 

Вижте Приложение 1 към РД 09-1309

Вижте Индивидуална карта 2021-2022

Вижте още Актуални въпроси по проект “Подкрепа за успех”

Как ще продължи проект Подкрепа за успех през учебната 2021-2022г.?