Как ще продължи проект Подкрепа за успех през учебната 2021-2022г.?

            Проект „Подкрепа за успех“ е удължен и ще се изпълнява и през учебната 2021-2022г., като ще настъпят няколко важни промени в прилагането му спрямо отделните групи училища. Единствената дейност, която ще продължи в същия мащаб до 30 юни 2022г. е Дейност 7, т.е. назначаването и работата на образователните медиатори. Проектът няма да финансира занимания по интереси, а допълнителните обучения ще продължат в училищата с висока концентрация на уязвими групи (Приложение №1). Какви промени по-конкретно ще настъпят през новата учебна година?

            Както посочихме по-рано на страницата на Център Амалипе в края на юни Комитет за наблюдение на ОП НОИР удължи проект Подкрепа за успех с още една учебна година и така той ще се застъпи времево със стартирането на аналогичен проект по новата Програма Образование. Така няма да има „дупка“ в изпълнението на ключовите дейности на училищно ниво – поне при училищата с висока концентрация на уязвими групи (Приложение №1 към Заповед №РД09-1396/09.07.2021 на Министъра на образованието). В същото време Оперативната програма подсигури финансиране за изпълнение на дейностите по проекта, което е по-малко от необходимото за цялата учебна година. Поради тази причина се налага част от дейностите да бъдат реализирани с по-нисък интензитет.

            Както посочихме на страницата на Център Амалипе Дейност 7 ще бъде изпълнявана през цялата нова учебна година. Образователните медиатори и социалните работници трябва да бъдат назначени/ преназначени след проведена процедура до 15-ти септември. Повече информация вижте тук.

            Дейност 3 и Дейност 4, т.е. допълнителните обучения за преодоляване на обучителни затруднения и преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебно съдържание ще бъдат изпълнявани САМО в училищата с висока концентрация на уязвими групи. Дейност 3 и допълнителните обучения по нея  тази година ще бъдат само по учебните предмети Български език и литература (БЕЛ) и Математика. Това се отнася до учениците от началния и прогимназиалния етап на основното образование, както и за учениците от първия гимназиален етап на средното образование.

            Допълнителните обучения по Дейност 4 за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание с цел успешно полагане на ДЗИ ще бъдат осъществявани само по Български език и литература. През тази учебна година няма да бъдат провеждани допълнителни обучения по други предмети.

            Важно е да имате предвид, че допълнителните обучения по Дейност 3 и Дейност 4 могат да бъдат максимум до 30 учебни часа, т.е. 3 курса по 10 часа. Те трябва да бъдат реализирани САМО в учебно време и да приключат до 31 януари 2022г.

Посоченото не означава, че Дейност 3 и Дейност 4 ще приключат със сигурност на 31 януари 2022г. Център Амалипе апелира към МОН да бъдат подсигурени допълнителни средства от държавния бюджет през 2022г., така че допълнителните обучения и през втория учебен срок.

! Вече има множество примери, когато дейности, инициирани по ОП НОИР бяха продължени със средства от държавния бюджет. Така например заниманията по интереси по проект Твоят час бяха продължени със средства от държавния бюджет сред приключването на проекта. Необходимо е по същия начин да бъдат продължени допълнителните обучения по учебни предмети за преодоляване на обучителни затруднения поне в рамките на втория срок на новата учебна година. След това те ще могат да бъдат финансирани от новия системен проект по Програма Образование.

           

            Училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи (Приложение №2)  през новата учебна година ще участват единствено в Дейност 6 „Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране….“ и, разбира се, в дейност 7 – там, където имат образователни медиатори.

           

            През новата учебна година НЯМА да бъдат сформирани групи за занимания по интереси по Дейност 5. Училищата могат да продължат заниманията по интереси със средствата, които получават от държавния бюджет.

             Имайте предвид, че в системата на проекта все още не могат да бъдат създадени групите за новата учебна 2021-2022г., тъй като тя не е започнала.

Вижте още:

Удължен е проект Подкрепа за успех

Какво предстои по ОП НОИР

Образователните медиатори по проект “Подкрепа за успех” през новата учебна година

Повече информация за изпълнението на проект Подкрепа за успех вижте на:

Подкрепа за успех