Образователните медиатори по проект “Подкрепа за успех” през новата учебна година

И през новата учебна 2021 – 2022 година проект “Подкрепа за успех” ще финансира 903 образователни медиатори, чиято дейност подпомага съответните училища в работата с родителите. Екипът на проекта подготви актуализиран списък на училищата и часовете за тяхната заетост. Директорите трябва отново да проведат процедура за избор, независимо дали смятат да продължат работа с вече наетите образователни медиатори или ще потърсят нов. Процедурата трябва да бъде проведена до 15 септември от когато ще започнат новите договори на медиаторите. Тези училища, в които медиаторите са назначени със срок до 28 август 2021г. следва да удължат договорите им до 14 септември 2021г. Това може да стане с допълнително споразумение за удължаване срока на договора. Ако договорът е сключен по чл. 68, ал.1, т.1 (със срок на изпълнение на работата). Допълнителното споразумение трябва да бъде регистрирано в НАП и да получите потвърждение, което да бъде подписано от медиатора преди да влезе в сила, т.е. преди 29.08. Добре е процедурата за избор на образователен медиатор/ социален работник за новата учебна година да започне около 1 септември, за да има технологично време:

  • да бъде обявена (в РУО, на сайта на училището, може и в ДБТ) като бъде спазен минималният срок за подаване на документи.
  • да бъде сформирана училищна комисия за оценка на документите
  • след изтичане на срока за подаване на документи, комисията да се събере и да избере медиатор, който да бъде предложен на директора за назначаване от началото на учебната 2021/2022 г.
  • трудовият договор да бъде регистриран в НАП и да се получи потвърждение
  • образователният медиатор да започне работа на 15 септември.

Продължаването на дейността на образователните медиатори и социалните работници по проект Подкрепа за успех ще бъде със срок до 30 юни 2022г. Това стана възможно след удължаване на проект Подкрепа за успех с още една учебна година. Първоначалният срок за приключване на проекта бе август 2021г. Още през февруари 2021г. Център Амалипе и училищата от Мрежата Всеки ученик ще бъде отличник предприеха застъпнически усилия за удължаване на проект Подкрепа за успех (поне по отношение на работата на образователните медиатори/социалните работници), както и на допълните обучения за ученици с обучителни затруднения. Тези искания срещнаха подкрепа от страна на министрите на образованието Красимир Вълчев и проф. Николай Денков, като проектът бе удължен с още 1 учебна година. На заседанието на Комитета за наблюдение на ОП НОИР в края на юни 2021г. бе гласуван допълнителен бюджет за продължаване на проекта през новата учебна година.

Проект “Подкрепа за успех” се финансира от оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” и се изпълнява от МОН като конкретен бенефициент. Той стартира през април 2019 година. Проектът е насочен към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците. 

Важен елемент за постигане на целите на операцията е включването на родителите на учениците в риск от отпадане в образователния процес.  Затова е заложена специална Дейност 7.  Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации, и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

Основна роля в изпълнението на дейността имат образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица, които да подпомогнат приобщаването на родителите към образователния процес и да спомогнат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти, с което да се гарантира намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Въпреки че са заложени широк спектър участници, дейността акцентира преди всичко на наемането на образователни медиатори, социални работници или друг аналогичен персонал, който ще работи по активизирането и ангажирането на родители.

През новата учебна 2021-2022г. екипът на проект Подкрепа за успех отпусна 903 бройки образователни медиатори/ социални работници в съответния брой училища в цялата страна. В част от училищата е отпусната цяла бройка, а в други – половин.

Наетите образователни медиатори и социални работници доказаха своята ефективност в дейности през предходните две учебни години.  Особено ценна бе тяхната помощ по време на дистанционното обучение/ обучение от разстояние в електронна среда, когато медиаторите с риск за своето здраве разнасяха принтирани материали по домовете на учениците без устройства за синхронно обучение, провеждаха кампании за превенция на заразата и ред други.

Актуален списък на медиаторите да новата учебна година вижте тук. 

Тъй като някои училища ще наемат за първи път образователен медиатор, а част от въпросите все още предизвикват разнопосочни отговори, дори сред директорите с опитм, по-долу прилагаме най-често задаваните въпроси относно образователния медиатор и отговорите на Център Амалипе.

Нашият образователен медиатор работи много добре и със сигурност ще продължим работа с него и през новата учебна година. Необходимо ли е да провеждаме нова процедура?

Да. Директорите следва да организират нова процедура според изискванията на проекта, по-конкретно според изискванията на чл.70 от указанията за изпълненията на проекта. Дори да са доволни от настоящия медиатор и да планират да го наемат отново, те трябва да прекратят договора му, да организират конкурс, той да се яви отново и ако кандидатурата му е най-добрата и комисията го избере – да го назначат чрез нов договор. Обърнете внимание, че в основанието за сключване на трудовия договор на съответния медиатор или социален работник задължително трябва да бъде посочен протокола от проведения избор. Това е изискване, за да верифицират разходите ви по проекта. 

Имаме отпуснати 8 часа.  Може ли да наемем двама медиатори на половин работен ден?

Да, можете да наемете колкото решите за съответния брой часове. Разбира се,  ако наемете двама медиатора, те ще бъдат на половин заплата и вероятността да намерите  качествени медиатори за толкова ниско заплащане намалява.

Докога трябва да проведем процедурата за избор и да назначим медиатора? 

До 15-ти септември следва да бъдат проведени всички процедури за назначаване на образователните медиатори/ социалните работници. Ако Вашият образователен медиатор е назначен до края на месец август 2021г. следва да удължите неговия договор до 14-ти септември и през този период да проведете процедура.

Как да удължим договора на образователния медиатор до 14 септември?

С допълнително споразумение за удължаване на срока на договора. Според КТ това може да се направи еднократно при срочните трудови договори.

С каква продължителност трябва да бъдат сключени новите договори на образователните медиатори/ социалните работници?

До 30-ти юни 2022г. Очаква се през това време да стартира нов системен проект, финансиран от програма Образование, който ще продължи Подкрепа за успех.

Проектът отпуска в нашето училище 4 часа за образователен медиатор. Можем ли да го назначим на пълен работен ден, като половината от заплатата му се финансира от училищния бюджет?

Напълно е възможно, но за целта трябва да сключите с медиатора два трудови договора – единия , в който е посочено, че финансирането е по проект Подкрепа да успех, а другия с посочено друго финансиране. Това определено е допълнително бюрократично затруднение и може да създаде объркване, но е изискване на проекта.

Можете да финансирате необходимите 4 часа за дейността на образователния медиатор чрез средствата, които Вашето училище получава за работа с уязвими групи по чл.52а от Наредбата за финансирането. Може да ги финансирате и по проект или други източници. Ако сте открили подходящия образователен медиатор, намерете източник, чрез който да финансирате пълното му работно време, защото е трудно да се очаква, че качествен образователен медиатор ще стои на половин работна заплата.

Какво представлява образователният медиатор? 

Образователният медиатор е помощен непедагогически персонал, чиято основна функция е да улесни връзката между училището и родителската общност. През септември 2016 година позицията на образователния медиатор бе включена в НКИД, по-късно МОН изработи и примерна длъжностна характеристика. За нуждите на проект “Подкрепа за успех” също е изработена такава примерна характеристика като директорът, който се явява работодател, би могъл да я допълни или промени. Повече за работата на образователните медиатори, можете да намерите тук.

Какво образование е необходимо за наемането на образователен медиатор? 

Възможно е наемането на медиатор както със средно, така и с основно образование. Работещите понастоящем образователни медиатори са както със средно образование, така и някои от тях са с основно, висше или дори без завършено основно образование.  Разбира се, че е добре да се наемат медиатори със средно образование, тъй като това утвърждава модела за завършване на минимум средно образование. Но родителските общности са много различни в различните региони, на някои места е невъзможно да бъде намерен подходящ кандидат със средно образование. Още повече, че предвиденото заплащане в размер на минимална работна заплата е твърде неатрактивно за хора с по-високо образование. 

Важно изискване по проекта е медиаторът да говори езика на съответната малцинствена общност – ромски, турски, румънски или друг. 

Какъв човек ни е необходим за образователен медиатор? 

Най-важното е медиаторът да е разпознаваем и да се ползва с доверието на местната общност.  Също толкова важно е той да може да извършва социална работа, тоест да общува и с най-проблемните родители. Много често това не зависи от образованието, а по-скоро от нагласата и способностите на съответния човек. 

Въпреки че това не е заложено като задължително изискване, важно е медиаторът да бъде представител на местната общност. Той трябва да говори езика на местната общност и да се ползва с нейното доверие, а това се получава най-лесно ако е от самата общност.  В противен случай ефективността от него вероятно ще е значително по-ниска. 

Провежда ли се обучение на образователните медиатори?

През изминаващата учебна година по проект Подкрепа за успех бяха проведени кратки онлайн обучения. През новата учебна година такива не се предвиждат от страна на МОН. Център Амалипе провежда периодични онлайн обучения, както и присъствени обучения на образователните медиатори. Те са безплатни и са отворени както за медиатори от училищата в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, така и за други заинтересовани образователни медиатори. Желаещите да се включат в такива обучения могат да напишат на Атанас Атанасов, имейл:  cor.amalipe.vt@abv.bg

 

Отговори на още въпроси, както и споделен успешен опит от дейността на Център Амалипе вижте на

 

Въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Още въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Център „Амалипе“ настоява пред МОН и Агенция ОПНОИР за удължаване на проект „Подкрепа за Успех“ с още една учебна година

Какво предстои по ОП НОИР

 

Списък на отпуснатите бройки на образователните медиатори за учебната 2021-2022г. вижте тук.