Необходими са спешни действия от страна на МОН за продължаване на заетостта на образователните медиатори от 01.01.2023 г!

Три седмици преди края на НП “Подкрепа за образователните медиатори” Министерството на образованието и науката не оповестява никакво решение как ще бъде продължена заетостта на над 900 образователни медиатори и социални работници, ангажирани в момента по програмата. Директорите на 721 училища имат категоричното желание да запазят тези доказали се теренни работници, но не получават никаква информация от МОН как да го направят и какво предстои да се случи от 01.01.2023. Самите медиатори са поставени в ситуация, в която въпреки огромната и тежка работа, която вършат ежедневно по връщането и задържането на децата в училище (която МОН и всички институции твърдят, че високо ценят), не знаят ще имат ли работа от 1 януари и с какви мисли да посрещнат празниците … На какво се дължи това – на съмнение в необходимостта от позицията на образователните медиатори, на липса на политическа решимост или на административна немощ и безхаберие? Или може би МОН вече имат решение, но не го оповестяват?

Позицията на образователния медиатор в този й вид бе въведена след 2017 г. и бързо доказа своята необходимост. Нейното „бойно кръщене“ бе по време на Ковид пандемията. През първите седмици на извънредното положение те обикаляха от къща на къща без необходимите предпазни средства, подлагайки се на риск ежедневно. С напредването на епидемията, много от образователните медиатори промениха и разшириха дейността си. Образователният медиатор промени подхода си на работа, но не и своята цел да бъде мост между образователната институция, родителите и учениците. Образователните медиатори провеждаха множество информационни кампании, обикаляха къщите и разговарят с възрастните. Те успяха да убедят над 80% от родителите сред уязвимите групи децата им да се тестват и да се върнат присъствено в училище още през първите две седмици на ноември 2021 г., когато обхватът в останалите училища беше малко над 60%. След края на пандемията, медиаторите за пореден път показаха, че именно те са връзката към общността, опитвайки се заедно с училищните екипи да преодолеят последствията и вредите, които Ковид нанесе върху посещаемостта и обхвата.

В момента никоя институция не поддържа регистър колко точно образователни медиатори работят в страната. По индиректни изчисления те са над 1000. Част от тях са назначени със средствата за работа с уязвими групи по чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на училищното и предучилищното образование, една малка част са назначени по проект „Активно приобщавне в предучилищното образование“. Най-много са медиаторите, работещи по Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори (над 900 медиатори). Замисълът на националната програма е тя да осигури мостово финансиране между проект „Подкрепа за успех“, който приключи на 30.06.2022 и новия системен проект за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование, който се очакваше да стартира от 01.01.20223 с финансиране от Програма Образование. Националната програма обаче приключва на 31 декември 2022. Към момента няма информация от МОН как ще бъде продължена заетостта на тези медиатори.

Център Амалипе провежда интензивни срещи с политически и административни представители на МОН и Изпълнителна агенция Програма Образование. Към този момент от тези срещи е ясно:

 1. Съществува пълен консенсус относно ползата от работата на образователните медиатори и това, че заетостта им трябва не само да бъде продължена без прекъсване, а и те да получат сигурност, че няма да се тревожат ще имат ли работа на всеки шест месеца, както и да получат по-високо възнаграждение, което достойно да отговаря на труда им (в момента образователните медиатори получават минимална работна заплата)
 2. Въпреки това, към момента МОН не заявяват ясно как трябва да стане това, а отправят различни хаотични послания, а именно:
  • Назначаване на медиаторите по новия системен проект (продължение на „Подкрепа за успех“) от 01.01.2023: Този вариант е напълно невъзможен по две причини. Първо, при изработването на Програма Образование Европейската комисия постави категорично изискване за национално съфинансиране на поне 50% от разходите за заплати на образователните медиатори. От тази гледна точка, новият системен проект не би могъл да подсигури повече от 50 % от необходимите средства. Второ, новият проект, дори да бъде одобрен до 31.12.2022, ще изисква поне 2 – 3 месеца организационно време, докато започнат дейностите по него. Реалистично е активно да започне да се работи по него към м. април 2023 (така бе и по проект Подкрепа за успех).
  • Заплащането на медиаторите да бъде чрез средствата по чл.52а от Наредбата за финансирането: този вариант е неприложим за около 80% от училищата с образователни медиатори, тъй като са селски училища с малък брой ученици и малко финансиране по чл.52а (то не може да им стигне дори всички получени средства да бъдат използвани само за заплатата на медиатора) или дори не получават финансиране за работа с уязвими групи. Мит е, че тези средства не се използват от училищата: само малка част от образователните институции, които са включени в Наредбата за финансирането, не ползват получаваните ежегодно средства.
  • Продължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори“: удължаване на настоящата програма с 1 или 2 години. Това е единственото възможно решение, което може да се реализира до края на годината и така заетостта на медиаторите да бъде продължена без прекъсване. Това може да стане с решение на Министерския съвет. Тази опция бе дискутирана и подкрепена от народните представители от Парламентарната Комисия по образованието и науката Елисавета Белобрадова и Красимир Вълчев (председател на КОН) по време на среща с ученически парламенти от мрежата на Център Амалипе. Тя бе подкрепена и от Министъра на образованието проф. д-р Сашо Пенов. Необяснимо е защо към този момент МОН не предприема никакви стъпки за удължаване на Националната програма! Дали става въпрос за административна немощ или за недопустимо безразличие…

Следва да подчертаем, че е немислим вариант обявяването на нов конкурс по Националната програма – времето за това отдавна изтече. Опитът от май-юни 2022, когато бе обявена НП, сочи че е необходимо поне месец и половина, за да могат училищата да кандидатстват и МОН да оцени проектите. Единствено възможният вариант към този момент е удължаване на срока на Националната програма без да се изисква ново подаване на проекти. В допълнение би могло да се предвиди нов конкурс за училища, които не са участвали през май-юни, но вече са идентифицирали нужда от образователни медиатори.

Продължаването на НП „Подкрепа за образователните медиатори“ е начин да се изпълни изискването на Европейската комисия, България да инвестира в заплатите на медиаторите и да подсигури тяхната устойчивост. Този вариант вероятно не е най-добрият, тъй като националните програми носят известна степен на несигурност и неяснота с оглед на необходимостта от тяхното ежегодно одобряване/ продължаване. Въпреки това, в момента това е единствено възможния вариант.

Център Амалипе настоява МОН в спешен порядък да предприеме следните мерки:

 1. Спешно да внесе на заседание на Министерски съвет решение за удължаване на НП „Подкрепа за образователните медиатори“. Решението да гарантира преназначаване на вече работещите медиатори, без да има прекъсване в тяхната заетост.
 2. Да бъде разпратено писмо до директорите, поясняващо по какъв начин да продължат договорите на образователните медиатори в момента по НП;
 3. Да се подсигури взаимодопълняемост по НП Подкрепа за образователните медиатори и новия системен проект, така че да бъде увеличена заплатата на образователните медиатори. Работещ вариант за това е основната заплата на медиаторите да бъде подсигурена чрез Националната програма, а по новия системен проект медиаторите да получават допълнително заплащане на базата на отработени часове

 

Представители на централната, областната и местната власт се явиха на „Парламентарен контрол“ пред председатели на ученическите парламенти от Северна България

Публикуван е списъкът на одобрените училища по НП “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”

Част от работата на образователните медиатори на терен