Среща на учители роми с Министъра на образованието и народни представители от КОН

Подготвените през последните месеци промени в Закона за предучилищното и училищното образование няма да бъдат приети от настоящето Народно събрание, но ще бъдат дискутирани в новия парламент веднага след конституирането му. Необходимо е да се увеличи стандарта за работа с уязвими групи поне за четвърта и пета група училища, така че да се гарантира по-високо заплаще на учителите, работещи в тях. Въвеждането на образователните медиатори вече е устойчива политика и трябва да продължи с тяхната квалификация и по-високо заплащане. НВО за десети клас ще се проведе на 10ти юни, като ще започне от 11 часа. Тези и още ред други теми бяха дискутирани по време на кръгла маса по повод Международния ден на ромите, 8ми април в Народното събрание.

Министърът на образованието проф. Цоков, председателят на Комисията за образованието и науката, Красимир Вълчев и народни представители от КОН (Андрей Чорбанов – ИТН, Ивайло Митковски – ПП-ДБ, Христина Георгиева – ГЕРБ-СДС, Ирена Анастасова – БСП, проф. Нели Димитрова – ПП-ДБ, Марио Рангелов – ДПС, Радослава Чеканска – ГЕРБ-СДС, Росен Костурков – ПП-ДБ, Христо Даскалов – ПП – ДБ, Цветан Предов – ИТН) се срещнаха с над 40 учители роми по инициатива на Център Амалипе. Срещата се проведе в Народното събрание на 11ти април. Учителите поставиха важни въпроси от своята практика, които касаят не само ромските деца, но и всички други: ниското качество на образование, трудностите при ограмотяването на децата от семейства, които пътуват в чужбина, езиковата интеграция, десегрегацията, оценката на добавената стойност и ред други. Не бяха подминати и въпросите за повтарянето в начален етап, за наказанието ,,спиране на детските надбавки за една година” при пет неизвинени отсъствия и ред други.

При изказванията стана ясно, че:

-настоящото Народно събрание няма да приеме промените в ЗПУО, които бяха подготвени през последните месеци: Красимир Вълчев обясни това с идеята, че тези промени трябва да бъдат приети след обсъждане и консенсус с основните заинтересовани страни. През последните месеци това се е случило по много от въпросите и консенсус е бил постигнат между всички партии, социалните партньори и водещите НПО. Но времето което остава до края на Народното събрание е твърде кратко. Той увери, че и в новия Парламент промените в ЗПУО ще бъдат обсъдени и приети с приоритет;

-относно политиките за десегрегация, Красимир Вълчев категорично подкрепи изказванията на Стела Костова и Деян Колев за необходимостта те да бъдат подкрепени на законово ниво. В промените на ЗПУО е било заложено ограничаване на приема в сегрегираните градски училища и императивно изискване към общините да прокарват такива политики. Разбира се, те се отнасят към местата, в които е възможна десегрегация – в градовете, а не в селата.

По този въпрос се разгърна спор между народните представители, като някои от тях настояха, че в България няма сегрегация на законово ниво и следователно не може чрез закон да се забранява сегрегацията. Тъй като всички училища обучават по една и съща програма, не може да се говори за сегрегация и дискриминация, възразиха те. На обратното мнение бяха много от изказалите се учители, които посочиха, че вторичната сегрегация е ежедневно предизвикателство в тяхната работа, тъй като много родители от мнозинството изтеглят децата си от училища, в които ромските деца се увеличават. На това мнение бяха и други народни представители. Марио Рангелов посочи, че представителите на малцинствата ежедневно се сблъскват с някои случаи на дискриминация, която може да е както пряка, така и косвена. Той посочи, че често общините индиректно подкрепят вторичната сегрегация, като позволяват в организиран транспорт да се извозват и ученици от села с действащи училища.

-Председателят на КОН подчерта необходимостта учителите от училищата с концентрация на уязвими групи, особено четвърта и пета група, да получават по-високо заплащане. Той аргументира това с по-трудната среда, в която те работят заради ниското образование на родителите. Именно в тези училища трябва да подсигурим възможност за работа на най-мотивираните учители, подчерта г-н Вълчев.

-„Когато говорим за образователните институции с уязвими групи е ключова темата за ранното детско развитие, защото то поставя основата за задържане и ефективно включване на децата в образователната система“, подчерта проф. Цоков. Той акцентира и на работата на образователните медиатори. „Радвам се, че гарантирахме тяхната дейност и те вече са част от Колективния договор в училищното и предучилищното образование, защото имат ключова роля за приобщаване на децата в училище“, каза още Галин Цоков. Според него сега е важно да се работи за подкрепа на тяхната квалификация и разширяване на компетентностите им.

-Отговаряйки на въпроси на учителите, министър Цоков посочи, че НВО за десети клас ще остане на 10ти юни, като ще започне в 11 часа, заради изборите предходния ден.

Дискусията се оказа кратка, за да получат отговор много от поставените от учителите въпроси. Красимир Вълчев и професор Цоков изразиха готовност да организират такава дискусия веднага след изборите и се обърнаха към Център Амалипе с предложение за това.

 

Вижте още:

8 април: Посланиците в България поздравиха ромската общност

Защо 8 април е Международен ден на ромите?

Център Амалипе организира серия от събития по повод 8-ми април международния ден на ромите в рамките на кампания “Пробудените хора променят света”