Важно за училищата и детските градини, получаващи средства за работа с уязвими групи

До 8 декември училищата и детските градини могат да нанасят корекции в НЕИСПУО, работна карта „Характеристики на средата“ относно образователните и социалните характеристики на семействата на своите ученици. Това е особено важно, т.к. именно информацията за образователният статус на семействата определя дали съответното училище/ ДГ  попада в една от петте категории на образователни институции с концентрация на уязвими групи и в коя точно от тези категории попада. Практиката показва, че в част от случаите училищата допускат грешки при определянето на образователния статус на родителите. За какво трябва да внимават?

Образователният статус на родителите е ключовата характеристика на семейната среда, т.к. той определя уязвимостта на учениците съгласно възприетата от МОН дефиниция. Работната карта съдържа и въпроси относно социалния статус на родителите и тяхната заетост, но те не са определящи относно попадането на съответната образователна институция в някоя от петте групи с концентрация на уязвими групи.

Кои деца и ученици са от уязвими групи?

Въпреки че няма нормативен документ (издаден от МОН, МТСП, АСП или друга институция), дефиниращ еднозначно принадлежността към уязвими групи, Наредбата за финансирането използва като основен критерий образователният статус на родителите. Деца/ ученици, чиито родители са с по-ниско от средно образование принадлежат на уязвими групи; още по-силна е уязвимостта в семействата с по-ниско от основно образование.

Кои училища и ДГ са с концентрация на уязвими групи?

Приложение 6 към чл. 56б от Наредбата за финансирането определя 5 групи от образователни институции (училища и детски градини). Училищата/ ДГ с по-малко от 20 % ниско образовани родители (без средно образование) не попадат в нито една от тези групи и в тях не е налице концентрация. Останалите образователни институции се разпределят в 5 групи според:

  • процент на родителите с по-ниско от средно образование;
  • процент на родителите с по-ниско от основно образование.

Как точно са групирани училищата е посочено в Приложение № 6а към чл. 52б, ал. 2 от Наредбата за финансирането.

 

Кои училища и детски градини могат да получат средствата по чл. 52 а и 52б? 

  • Училищата и детските градини, които са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта “Характеристики на средата” за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците в основна степен. Изискване е също така в тях да се обучават поне 15 деца/ ученици в предучилищна, основна или средна степен;
  • в тях концентрацията на деца от уязвимите групи да е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени/ от уязвими групи;
  • да се обучават в предучилищна, основна или средна степен: през 2018 не бе предвидено отпускането на средства за учениците от средна степен, но от 2019 г. това вече е факт.

Както се вижда неправилно попълнената информация относно образователния статус на родителите може да постави вашето училище или детска градина в по-ниска група, което ще се отрази на средствата, които получавате.

Какви грешки могат да бъдат допуснати при подаването на информация за образователния статус на родителите?

Училищата/ ДГ подават информация на базата на анкета или разговор с родителите относно тяхното образование. Обичайно класните ръководители събират такава информация още при записването на учениците/ децата. НЕИСПУО не изисква предоставянето на дипломи и други документи. В резултат на това най-често допусканата грешка е завишаването на образователното ниво, т.к. самите родители често възприемат дори един завършен клас от определена степен или етап като завършване на цялата степен или етап (например при завършен 9 клас твърдят, че имат средно образование и т.н.).

Проверете много добре до колко отговорите на родителите са коректни!

Анализ на училищата и детските градини, получаващи средства по чл. 52 а от Наредбата за финансирането през различните години сочи, че определен брой (макар и относително малък, между 20 и 30) училища и детски градини през годините от 2018 до 2022 периодично попадат в списъка с уязвими групи и излизат от него. Често е налице и парадокс, при който основни училища в даден квартал са в четвърта и пета група, а професионалните гимназии и детските градини, обучаващи деца на същите родители не са с концентрация на уязвими групи или са в някоя от по-ниските категории. Център “Амалипе” призовава директорите на училищата и детските градини да проверят подадените в НЕИСПУО данни относно работна карта „Характеристика на средата“.

 

Автор: Деян Колев

 

Вижте още:

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2022 година

Средствата за работа с уязвими групи през 2021 г.