Как ще продължи Проект „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“ през новия програмен период?

Проект „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“ приключва на 30.06.2023г. През следващите шест месеца основните дейности по него (включително допълнителните обучения за езикова грамотност и работата на наетия непедагогически и педагогически персонал) ще бъдат продължени чрез Проект „Равен достъп в условията на кризи“. А след това ще започне реализацията на нов системен проект на МОН в детските градини и подготвителните групи в училищата. Какви дейности са предвидени в него?

На 28.04. се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Образование. В него участваха представители на Изпълнителна агенция „Програма Образование“, МОН, Европейската комисия, основните институции, имащи отношение към образованието, социалните партньори (учителски синдикати и съюзи на работодателите), както и представители на четири групи неправителствени организации. Групата НПО, работеща за образователна интеграция на уязвими етнически малцинства, бе представена от Деян Колев.

Комитетът прие промени в Проект „Равен достъп в условията на кризи“ (react.eu). Този проект бе финансиран в разгара на Ковид пандемията, и чрез него бяха подсигурени десетки хиляди таблети и лаптопи, които училищата раздаваха на учениците без устройства за обучение от разстояние в електронна среда. Проектът предвиждаше и множество краткосрочни обучения за ученици и родители относно използването на Microsoft Teams и други платформи за синхронно дистанционно обучение. Поради отминаването на Ковид пандемията, много от допълнителните обучения не бяха проведени и това спести ресурс от близо 22 млн. лв. Този ресурс бе пренасочен към детските градини и училищата с подготвителни групи, които участваха в Проект „Активно приобщаване…“. Той ще бъде използван до края на 2023г. за провеждане на присъствени обучения за повишаване на езиковата грамотност, както и за дейността на образователните медиатори, помощник -възпитателите и другия непедагогически и педагогически персонал, нает по проекта. Така, работата с деца, която досега се реализираще по Активно приобщаване, ще продължи и през следващата половин година. Ще бъдат продължени и договорите на образователните медиатори (те са 74) и друг персонал в детските градини и подготвителните групи на училищата. По този начин, ще бъде отложен проблема, с който се сблъскват училищните образователни медиатори понастоящем, а именно опасността да останат без работа. Това отлагане е до края на 2023г., когато приключва предходния програмен период и Проект „Равен достъп в условията на кризи“.

Комитетът за наблюдение прие и Критерии за избор на операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие в предучилищното образование“. Над 105,40 млн. лв. ще бъдат инвестирани до 2027г. в стотици детски градини и подготвителни групи на училища за по-добрата подготовка и социализация на 37 283 деца в предучилищна възраст. Критериите са много подобни на аналогичните критерии, одобрени на 23.06.2022г. за училищното образование, които в последствие се превърнаха в Проект „Успех за теб“. Така, новият системен проект в предучилищното образование ще наподобява (пони като най-общи характеристики) Проект „Успех за теб“.

Одобрените критерии поставят като основна цел Разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие за по-успешна социална реализация. Допустимите целеви групи по операцията са:

–          деца от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, деца в риск от отпадане от образователната система, вкл. деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби;

–          родители на децата от уязвими групи.

–          учители, други педагогически специалисти, вкл. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие и непедагогически персонал; вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани по операцията, включват:

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите и непедагогическите специалисти: Ще бъдат реализирани обучения (от един до три кредита) на учителите, които не са преминавали такива – вкл. нови в системата учители и експерти от РУО. Те ще бъдат за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. социално-емоционалното учене в детските градини, в т.ч. техни яслени групи и училища с групи за задължително предучилищно образование. Също така ще бъдат осъществени обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението.

За изпълнение на дейността ще бъдат използвани методики, инструментариуми и др. разработени по процедури „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“

Дейността ще включва следните поддейности:

o Съвместни дейности на деца, родители, учители и непедагогически персонал, в т.ч. образователни медиатори, социални работници, помощник-учители/помощник- възпитатели и лидерски екипи за сближаване на общността в подкрепа на целите на образователната институция.

o          Подкрепящи дейности за родители от уязвими групи за мотивиране, осъзнаване и осъществяване на техните отговорности по възпитание, развитие, образование и отглеждане на децата им; за активно участие в живота на образователната институция, за формиране на мотивация за активно приобщаване на децата им в образователната система, за методи и форми на успешно сътрудничество между семейството и детската градина, .

o          Работа с родители от общността при включването им в инициативи в детските градини, вкл. допитвания по значими теми за създаване на условия за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образованието на децата им, педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца със СОП, с хронични заболявания, в риск, провеждане на тематични беседи, срещи с педагогически специалисти, дни на отворените врати и др.

За реализацията на тези дейности ще бъдат ангажирани образователни медиатори, помощник-възпитатели и друг помощен персонал. Зам.-изпълнителния директор на ИАПО Иван Попов поясни, че проектът няма да заплаща пълните заплати на медиаторите и другия помощен персонал, а до 50% от тях. Т.е., медиаторите ще трябва да бъдат наети от детските градини/училищата и едва след това проектът ще възстановява до половината от разходите за заплата. Същият е принципа и по Проект „Успех за теб“.

 

Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование“

Допълнителната подкрепа по Дейност 3 се предоставя чрез План за подкрепа според индивидуалните потребности и включва: работа с дете по конкретен случай; допълнителни занимания за психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания за постигане на оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения; осигуряване на специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, специализирани дидактически материали, методики; допълнително обучение за децата със сензорни увреждания; ресурсно подпомагане чрез осигуряване на специалисти като ресурсен учител, психолог, терапевт, логопед и др., специални учебни програми, а за децата с изявени дарби – и осигуряване на специалисти в областта на науката, изкуствата, спорта и технологиите и др. Допълнителната подкрепа по Дейност 3 за децата със СОП , с увреждания отчита добрите практики като прилага балансирана комбинация от образование със здравни, социални и психо-емоционални грижи. По тази дейност ще могат да бъдат закупени и необходимите технически пособия.

 

Дейност 4. „Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование“

o        Допълнително обучение по български език на деца , за които българският език не е майчин за повишаване на езиковата им култура . Допълнително обучение на деца с установени пропуски по образователни направления от предучилищното образование      с фокус децата в задължителните предучилищни групи.

O Повишаване на езиковата култура , вкл. интеркултурно образование , чрез стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене, чрез допълнителни занимания според индивидуалните потребности и интереси на децата, прилагане на иновативни подходи;

o        Обогатяване на прилаганите образователни програми и провеждане на практически занимания за екологично образование, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение и разумно използване на природните ресурси, опазване на природната среда и на екологичното равновесие, насочени за изграждане на „зелени умения“ от предучилищна възраст. При описание на дейностите КБ следва да посочи приноса им към изграждане на зелени умения.

o        Грижа за здравето посредством прилагане на ефективни програми за здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ и провеждане на допълнителни дейности за безопасно движение по пътищата.

o        Подобряване на физическата култура и социализацията на децата чрез подкрепа за провеждането на спортни занимания и на двигателни дейности в детските градини.

Дейността ще бъде реализирана чрез добре известните от Проект „Активно приобщаване…“ допълнителни обучения. Тяхното финансиране ще става чрез т.нар. „плоски ставки“. По време на дискусията Деян Колев препоръча на конкретния бенефициент МОН да не затормозява допълнително детските градини и училищата по двата големи системни проекта, като изисква от тях отчитане на базата на „реални разходи“. Последното създава допълнителна административна тежест, която е излишна при проектите, използващи „плоски ставки“.

Той препоръча също така използването на повече игрови методи, предполагащи активното участие на децата. Усвояването на българския език от децата билингви става по-лесно именно чрез тези методи.

Кога ще започне новият системен проект?

На заседанието на Комитета за наблюдение бе заявено, че новият системен проект в предучилищното образование може да започне още от началото на 2024г. Необходимо е МОН като конкретен бенефициент да подаде проект към ИАПО и проектът да бъде одобрен. Досегашната практика показва, че този срок е твърде оптимистичен. Така например, аналогичният проект „Успех за теб“ бе одобрен осем месеца след като Комитетът за наблюдение прие съответните Критерии за избор на операция. Дейностите на терен все още не са стартирали и вероятно това ще се случи най-рано през юли и по-вероятно от новата учебна година. Ако същият времеви график се пренесе и към проекта в сферата на предучилищното образование, то е твърде невероятно той да започне от януари 2024г., т.е. веднага след края на „Равен достъп в условията на кризи“. Последното означава, че детските градини/училищата трябва да имат готовност сами да поемат заплащането на назначения по дейност 2 и 3 персонал – ако МОН не намери финансов източник за обезпечаването му. Добър възможен вариант е продължаването на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и включването в нея на детските градини. Съпротивата на Министерството срещу продължаването на Националната програма може да бъде преосмислена по време на обществените консултации по Националните програми 2023 (техният срок е до 22.05.). Препоръки за продължаване на НП за подкрепа на образователните медиатори от повече училища и детски градини биха допринесли за това!

Новото в новия системен проект

Въпреки множеството прилики с изтичащият вече Проект „Активно приобщаване..“, новият системен проект в предучилищното образование съдържа и някои разлики. На първо място, участващите в него детски градини и училища ще трябва да кандидатстват пред РУО и МОН. Това ще става по опростен формуляр, изработен от МОН. В него училищата ще посочат кои от целевите групи на проекта са налични в съответната образователна институция. Именно към тях ще бъдат ориентирани дейностите. По време на дискусията в Комитета за наблюдение от ИАПО заявиха, че нямат предварително зададена бройка за участващите детски градини/училища (през предходния период такава имаше – 1500). Всичко ще зависи от желанието на детските градини.

Втора разлика, дейностите на ниво детска градина/училище ще трябва да бъдат концентрирани върху децата с реални нужди и дефицити. С тях ще бъдат организирани по-голям брой занимания, за да наваксат дефицитите и да бъдат напълно подготвени за училище.

Трето, дейностите ще могат да бъдат реализирани и в яслените групи. Това безспорно е необходимо, тъй като преодоляването на дефицитите е толкова по-ефективно, колкото по-рано започне интервенцията..

Четвърто, предвидени са широк спектър от допълнителни занимания, включително в сферата на интеркултурното образование. Това със сигурност е изключително важно! Практиките от десетки детски градини и училища ясно доказват, че интеркултурното образование (включващо представяне на фолклора и културата на различните етноси) засилва интереса на децата и скъсява дистанцията между образователните институции и местните общности. Тук остава отворен въпросът доколко МОН като конкретен бенефициент ще съумее да регламентира и промотира тези дейности.

Център Амалипе напълно подкрепя Критериите за избор на операция, чрез които ще бъде подготвен новия системен проект в предучилищното образование! Призоваваме МОН да стартира новия системен проект възможно най-скоро и да създаде необходимите предпоставки детските градини и училищата (включително с малък брой деца ) да вложат усилие в изпълнението на конкретните дейности с минимална бюрократична тежест и минимална необходимост от влагане на  собствени средства! Отчитането на реализираните дейности в конкретните ДГ и училища, следва да става на базата на издадените удостоверения, а не чрез фактури за закупените материали или чрез хонорарни листи.

 Предвидените дейности са безспорно необходими, а педагозите и образователните медиатори имат капацитета да постигнат очакваните резултати!

Автор: Деян Колев

 

Вижте още:

Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“

Националните програми за образованието 2023 са качени за обществено обсъждане

Център Амалипе започва събиране на подписи в Петиция за запазване на образователните медиатори!

Изображение: pixabay.com