Проект “Без сегрегация” се реализира от Център Амалипе в партньорство с Фондация “Секретариат на ромите ” (Испания) и Европейски ромски информационен офис (Белгия). Проектът се финансира от Програма “Права на човека, равенство и гражданство” на Европейската комисия в периода 01 ноември 2019  – 01 ноември 2021 г.

Общата цел на проекта е да създаде предпоставки и да повиши политическия ангажимент за местни действия за борба с училищната сегрегация и подобряване на достъпа до качествено образование на ромите чрез: борба с анти-ромските стереотипи и повишаване на осведомеността на заинтересованите страни, овластяване на местните ромски общности, създаване сътрудничество, което включва образователни власти, професионалисти и представители на ромската общност/ медиатори.
Целите на проекта са:
– изследване на съществуващата ситуация с училищната сегрегация на местно, регионално и национално ниво,
– взаимно обучение и обмен на успешни модели за създаване на предпоставки и повишаване на политическия ангажимент за предотвратяване на сегрегацията (от Испания), за десегрегационни действия (от България), за интеграция на деца мигранти роми в масовите училища в приемащите държави (Белгия, Испания)

– тестване на пилотни модели по места за пълен обхват на децата и преодоляване на сегрегацията
– обучение на професионалисти и други заинтересовани страни за извършване на дейности за избягване на училищната сегрегация и преодоляване на съществуващата,
– повишаване на осведомеността и създаване на подкрепяща обществена среда,
– изграждане на капацитет на ромско и проромско гражданско общество, активно на местно ниво.

Основните целеви групи на проекта са:
• работници на терен в ромската общност: като учители, друг образователен персонал, ромски медиатори, модератори в общността, активисти на общността и други: проектът ще повиши ангажимента им да работят за улесняване на достъпа на ромите до качествено образование и ще повиши капацитета им за интеграция на ромите ученици в етнически смесена класна стая;
• служители от институции, които имат отговорности да спрат сегрегацията на училищата: общински власти, директори на училища, национални институции (министерства на образованието и други). Проектът ще повиши тяхната ангажираност, знания и умения за предотвратяване на сегрегацията и преодоляване на съществуващата;
• НПО и CBO, които работят на местно ниво: проектът ще повиши способността им да представят интереса на общността, да се застъпват пред съответните институции и да си сътрудничат с тях срещу сегрегацията;
• вземащи решения на национално равнище в областта на ромската интеграция и фондовете на ЕС: като министерства на образованието, национални звена за контакт за NRIS, управляващи органи на програми, финансирани от ЕС (особено тези на ЕСФ), тъй като те могат да предоставят политическа рамка и финансови инструменти за избягване на сегрегацията;
• Вземащи решения в ЕС: като представители на ЕК, евродепутати, представители на FRA и други, тъй като те могат да препоръчват на националните правителства действия за десегрегация и използване на средства от ЕС: в рамките на европейския семестър и други;
• Лидери и активисти на ромската общност: тъй като те са движеща сила за цялостната модернизация и интеграция на ромите и ще изискват действия за десегрегация на местно и национално ниво

Въздействие
Проектът ще събере съществуващия опит и добри практики и ще ги доразвие чрез подкрепа на местни и национални действия за създаване на предпоставки и подобряване на достъпа до качествено образование на ромите, които дават възможност на ромската общност в поне 8 общини / населени места в България, Испания и Белгия. Той ще изготви, пилотира и стандартизира набор от ромски образователни модели и инструменти: поне 3 цялостни модела и техните елементи / интервенции. По този начин ще допринесе за изпълнението на по-голямата част от политиката за интеграция на ромите на местно, национално и европейско ниво, като осигури инструменти за увеличаване на достъпа на ромите до качествено образование (включително избягване на училищната сегрегация и десегрегация на сегрегирани училища), овластяване на ромите, прилагане на интеграцията на ромите стратегии и използване на наличните финансови инструменти. Някои резултати ще последват изпълнението на проекта:
• Карти за съвременното състояние на сегрегацията на училищата по региони и общини – в България и Испания – ще бъдат изготвени въз основа на задълбочени изследвания;
• Добрите практики за улесняване на достъпа на ромите до качествено образование (включително избягване на училищна сегрегация и десегрегация на сегрегирани училища) и за овластяване на ромите от всички участващи държави ще бъдат проучени и обединени в модели;
• Модели и инструменти / инструменти за изпълнение на частта „Образование“ от Националните стратегии за интеграция на ромите и общинските планове за интеграция на ромите ще бъдат изготвени, пилотирани и стандартизирани: лесни за използване, с ясна методология и финансов стандарт;
• Повишена политическа ангажираност на общинско и национално ниво за действия, улесняващи достъпа на ромите до качествено образование;
• подобрена ангажираност, знания и умения на основните заинтересовани страни за осъществяване на ромски образователни дейности: по координиран начин с другите заинтересовани страни и ангажиране и овластяване на местните ромски общности;
• повишена информираност на ключовите заинтересовани страни за наличните възможности, модели и инструменти за прилагане на местни действия за увеличаване на достъпа на ромите до качествено образование, което дава възможност на ромите;
• подобрен капацитет на ромското и проромското гражданско общество, активно на местно ниво: да представи интереса на общността, да се застъпва пред съответните институции и да си сътрудничи с тях срещу сегрегацията
• улеснен обмен на ноу-хау между участващите страни
• повишена информираност на широката общественост за важността на инвестирането в ромската интеграция и ромското образование: това ще допринесе за създаването на благоприятна обществена среда
Описаните по-горе целеви групи по проекта ще се възползват директно от тези резултати. Служителите от институции и организации, които имат отговорности за решаване на училищната сегрегация на местно и национално ниво, ще разполагат с подходящи инструменти, които са лесни за използване и ефективни за постигане на определени конкретни резултати. По този начин интервенционните интервенции на ромите ще бъдат приложени дори в отдалечени места, селски общини и други региони в неравностойно положение. Досега липсата на достатъчен административен капацитет на институциите в тези региони им пречеше да използват наличните ресурси за дейности по интеграция на ромите, но наличието на стандартизирани и лесни за използване инструменти ще даде възможност на институциите / организациите да работят успешно.
Работниците на място в ромската общност (като учители, ромски медиатори, модератори на общности, активисти на общността и други) ще се възползват в голяма степен от резултатите от проекта, тъй като ще получат подкрепа за застъпничество и конкретни прагматични инструменти за изпълнение на работата си. Липсата на подходящи инструменти и политическа подкрепа обикновено водят до бързо изгаряне, голяма текучество на персонала и други сериозни проблеми, които биха могли да бъдат решени поради резултатите от проекта.
Вземащите решения в ЕС и на национално равнище в областта на образованието, интеграцията на ромите и фондовете на ЕС ще използват резултатите от проекта в своята работа, за да насърчават десегрегацията на училищата, да използват наличните финансови възможности и да постигат осезаеми резултати в живота на ромските деца. Тъй като натискът върху тях да предизвикат реална промяна и очакванията постоянно нарастват, те ще използват с висока готовност инструментите, подготвени в рамките на проекта.
И накрая, резултатите от проекта ще бъдат от полза за ромската общност в участващите страни и в целия ЕС, тъй като резултатите ще бъдат приложими и прехвърляеми във всички страни от ЕС с ромско население.
Резултатите биха допринесли силно за постигане на един от очакваните резултати от настоящата покана, а именно „прилагане на рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите, включително борба с антициганизма и различни форми на дискриминация, овластяване на ромските младежи, жени и деца, подкрепа изграждане на капацитет на гражданското общество, активно на местно ниво. “

DELIVERABLES AND MAJOR PRODUCTS

D.1.2. Project Steering Committee

D.2.1. School segregation maps in Bulgaria

D.2.2. Compendium with Roma integration good practices

D.2.3. Policy paper on Roma desegregation / educational integration

D.2.4. Draft methodology for Roma integration models (English)

D.2.5. School segregation maps in Belgium

D.2.6. School segregation maps in Spain (English version)/ (Spanish version)

D.3.2. Methodology and financial standard for 4 comprehensive Roma educational integration interventions (English)

 D.4.1. Interactive Intercultural Platform “To Learn Together” [2L2G] Concept

The Platform TO LEARN TOGETHER (2L2G) aims to bring together educational resources related to Roma culture and traditions, characteristics of the Roma community in Bulgaria; facts and figures about educational segregation
at local and national level; forms to report educational integration, etc.
Regarding Bulgaria, people can find there information about the ethnic diversity in the regions in the country
at municipal level, information about Roma holidays and customs and success stories.

D.4.2. Brochures that present the models/ Bulgarian/ English/ Spanish/ French

 

 

D.4.3. Training materials for teachers

 

D.4.04. Yosif Nunev. Monitoring of the Processes of Inclusion and Educational Integration and Models for Desegregation of Roma education.

The methodology of the proposed theoretical-empirical study follows the developed author’s concept of creating dynamic models for desegregation in the education of Roma children and students based on the analysis and evaluation of practices implemented in the educational system6 of non-governmental organizations The objects of the research are the processes of inclusion and educational integration, which at the regional level are predetermined and highly dependent on the specific features of the specific region such as socio-economic conditions, demographic picture, ethno-cultural characteristics of the population, degree of inclusion in the social environment, educational level. The subject of the study are the regularities of the procedural flow and the operational provision of a large-scale desegregation process at the municipality level as a necessary solution to overcome educational segregation.

Awareness raising campaigns

This Platform was produced within the projects “NOSEGREGATION: Local Action Against School Segregation of Roma”, funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). Project No 848854 and “Sharing Knowledge, Handling Controversy in schools of Greece, North Macedonia and Bulgaria (SKHC)”, funded by the European Union and the Council of Europe, implemented by the Council of Europe
The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.”