Проект “Без сегрегация” се реализира от Център Амалипе в партньорство с Фондация “Секретариат на ромите ” (Испания) и Европейски ромски информационен офис (Белгия). Проектът се финансира от Програма “Права на човека, равенство и гражданство” на Европейската комисия в периода 01 ноември 2019  – 01 ноември 2021 г.

Общата цел на проекта е да създаде предпоставки и да повиши политическия ангажимент за местни действия за борба с училищната сегрегация и подобряване на достъпа до качествено образование на ромите чрез: борба с анти-ромските стереотипи и повишаване на осведомеността на заинтересованите страни, овластяване на местните ромски общности, създаване сътрудничество, което включва образователни власти, професионалисти и представители на ромската общност/ медиатори.
Целите на проекта са:
– изследване на съществуващата ситуация с училищната сегрегация на местно, регионално и национално ниво,
– взаимно обучение и обмен на успешни модели за създаване на предпоставки и повишаване на политическия ангажимент за предотвратяване на сегрегацията (от Испания), за десегрегационни действия (от България), за интеграция на деца мигранти роми в масовите училища в приемащите държави (Белгия, Испания)

– тестване на пилотни модели по места за пълен обхват на децата и преодоляване на сегрегацията
– обучение на професионалисти и други заинтересовани страни за извършване на дейности за избягване на училищната сегрегация и преодоляване на съществуващата,
– повишаване на осведомеността и създаване на подкрепяща обществена среда,
– изграждане на капацитет на ромско и проромско гражданско общество, активно на местно ниво.

Основните целеви групи на проекта са:
• работници на терен в ромската общност: като учители, друг образователен персонал, ромски медиатори, модератори в общността, активисти на общността и други: проектът ще повиши ангажимента им да работят за улесняване на достъпа на ромите до качествено образование и ще повиши капацитета им за интеграция на ромите ученици в етнически смесена класна стая;
• служители от институции, които имат отговорности да спрат сегрегацията на училищата: общински власти, директори на училища, национални институции (министерства на образованието и други). Проектът ще повиши тяхната ангажираност, знания и умения за предотвратяване на сегрегацията и преодоляване на съществуващата;
• НПО и CBO, които работят на местно ниво: проектът ще повиши способността им да представят интереса на общността, да се застъпват пред съответните институции и да си сътрудничат с тях срещу сегрегацията;
• вземащи решения на национално равнище в областта на ромската интеграция и фондовете на ЕС: като министерства на образованието, национални звена за контакт за NRIS, управляващи органи на програми, финансирани от ЕС (особено тези на ЕСФ), тъй като те могат да предоставят политическа рамка и финансови инструменти за избягване на сегрегацията;
• Вземащи решения в ЕС: като представители на ЕК, евродепутати, представители на FRA и други, тъй като те могат да препоръчват на националните правителства действия за десегрегация и използване на средства от ЕС: в рамките на европейския семестър и други;
• Лидери и активисти на ромската общност: тъй като те са движеща сила за цялостната модернизация и интеграция на ромите и ще изискват действия за десегрегация на местно и национално ниво

Въздействие
Проектът ще събере съществуващия опит и добри практики и ще ги доразвие чрез подкрепа на местни и национални действия за създаване на предпоставки и подобряване на достъпа до качествено образование на ромите, които дават възможност на ромската общност в поне 8 общини / населени места в България, Испания и Белгия. Той ще изготви, пилотира и стандартизира набор от ромски образователни модели и инструменти: поне 3 цялостни модела и техните елементи / интервенции. По този начин ще допринесе за изпълнението на по-голямата част от политиката за интеграция на ромите на местно, национално и европейско ниво, като осигури инструменти за увеличаване на достъпа на ромите до качествено образование (включително избягване на училищната сегрегация и десегрегация на сегрегирани училища), овластяване на ромите, прилагане на интеграцията на ромите стратегии и използване на наличните финансови инструменти. Някои резултати ще последват изпълнението на проекта:
• Карти за съвременното състояние на сегрегацията на училищата по региони и общини – в България и Испания – ще бъдат изготвени въз основа на задълбочени изследвания;
• Добрите практики за улесняване на достъпа на ромите до качествено образование (включително избягване на училищна сегрегация и десегрегация на сегрегирани училища) и за овластяване на ромите от всички участващи държави ще бъдат проучени и обединени в модели;
• Модели и инструменти / инструменти за изпълнение на частта „Образование“ от Националните стратегии за интеграция на ромите и общинските планове за интеграция на ромите ще бъдат изготвени, пилотирани и стандартизирани: лесни за използване, с ясна методология и финансов стандарт;
• Повишена политическа ангажираност на общинско и национално ниво за действия, улесняващи достъпа на ромите до качествено образование;
• подобрена ангажираност, знания и умения на основните заинтересовани страни за осъществяване на ромски образователни дейности: по координиран начин с другите заинтересовани страни и ангажиране и овластяване на местните ромски общности;
• повишена информираност на ключовите заинтересовани страни за наличните възможности, модели и инструменти за прилагане на местни действия за увеличаване на достъпа на ромите до качествено образование, което дава възможност на ромите;
• подобрен капацитет на ромското и проромското гражданско общество, активно на местно ниво: да представи интереса на общността, да се застъпва пред съответните институции и да си сътрудничи с тях срещу сегрегацията
• улеснен обмен на ноу-хау между участващите страни
• повишена информираност на широката общественост за важността на инвестирането в ромската интеграция и ромското образование: това ще допринесе за създаването на благоприятна обществена среда
Описаните по-горе целеви групи по проекта ще се възползват директно от тези резултати. Служителите от институции и организации, които имат отговорности за решаване на училищната сегрегация на местно и национално ниво, ще разполагат с подходящи инструменти, които са лесни за използване и ефективни за постигане на определени конкретни резултати. По този начин интервенционните интервенции на ромите ще бъдат приложени дори в отдалечени места, селски общини и други региони в неравностойно положение. Досега липсата на достатъчен административен капацитет на институциите в тези региони им пречеше да използват наличните ресурси за дейности по интеграция на ромите, но наличието на стандартизирани и лесни за използване инструменти ще даде възможност на институциите / организациите да работят успешно.
Работниците на място в ромската общност (като учители, ромски медиатори, модератори на общности, активисти на общността и други) ще се възползват в голяма степен от резултатите от проекта, тъй като ще получат подкрепа за застъпничество и конкретни прагматични инструменти за изпълнение на работата си. Липсата на подходящи инструменти и политическа подкрепа обикновено водят до бързо изгаряне, голяма текучество на персонала и други сериозни проблеми, които биха могли да бъдат решени поради резултатите от проекта.
Вземащите решения в ЕС и на национално равнище в областта на образованието, интеграцията на ромите и фондовете на ЕС ще използват резултатите от проекта в своята работа, за да насърчават десегрегацията на училищата, да използват наличните финансови възможности и да постигат осезаеми резултати в живота на ромските деца. Тъй като натискът върху тях да предизвикат реална промяна и очакванията постоянно нарастват, те ще използват с висока готовност инструментите, подготвени в рамките на проекта.
И накрая, резултатите от проекта ще бъдат от полза за ромската общност в участващите страни и в целия ЕС, тъй като резултатите ще бъдат приложими и прехвърляеми във всички страни от ЕС с ромско население.
Резултатите биха допринесли силно за постигане на един от очакваните резултати от настоящата покана, а именно „прилагане на рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите, включително борба с антициганизма и различни форми на дискриминация, овластяване на ромските младежи, жени и деца, подкрепа изграждане на капацитет на гражданското общество, активно на местно ниво. “

Ресурси

D.2.2. Сборник с добри практики за преодоляване на сегрегацията

D.4.1. Интеркултурна интерактивна платформа “Да учим заедно” (2L2G) – Концепция