Какви средства ще получат училищата и общините по НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” за 2023 г.

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ бе актуализирана и удължена до 30.06.2023 г. с РМС № 1050 от 21 декември 2022 година. На същото заседание Министерски съвет одобри и конкретните суми, които ще бъдат разпределени към общините, за подсигуряване на заетостта на образователните медиатори през първата половина на 2023 г. Решението беше дългоочаквано и дойде в почти последния възможен момент, след като над 900 образователни медиатори бяха изправени пред възможността да останат без работа от 01.01.2023 г. То обаче не удължава НП във всичките й компоненти. Ще успее ли това Решение да отговори на нуждата в училищата, обучаващи деца от уязвими групи?

РМС 1050/21.12.2022 очертава следните особености при изпълнението на Националната програма през 2023 г.:

  1. С удължаването на Програмата се отпускат средства единствено за изпълнението на Дейност 1, т.е. ще бъдат финансирани единствено заплатите на образователните медиатори и социалните работници. Дейност 2 ще бъде реализирана само ако училищата имат спестявания от междинните плащания от 2022 г. Неусвоените средства по програмата към 31.12.2022 г. преминават в преходен остатък по бюджетите на училищата и се разходват за трудови възнаграждения и командировъчни разходи на назначените образователни медиатори/социални работници и за дейности с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи. 
  2. Финансовото обезпечаване на Дейност 1 за първите шест месеца на 2023 г. ще бъде в размера на максимум 6550 лв. за полугодие при медиатор на пълна заетост и до 3275 за медиатор, назначен на непълно работно време. Така предвидената сума не се различава от тази за второто полугодие на 2022 г., но директорите ще трябва да подсигурят чрез нея и евентуалното увеличение на минималната работна заплата.
  3. Средствата за изпълнението на Програмата през първата половина на 2023 г. вече са преведени към общините. Каква сума е получила всяка община, вижте тук. Обърнете внимание: в заглавието на таблицата е посочено “Допълнителни трансфери по бюджетите на общините по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ за 2022 година”. Това обаче са сумите, които трябва да бъдат преведени към общините до края на 2022, но реално се отнасят за периода 01.01.2023 – 30.06.2023. В този файл не е посочено също така как всяка община трябва да разпредели тези средства между училищата в общината, които имат образователни медиатори по Националната програма. Подробното разпределние на средствата между училищата, можете да видите тук. В допълнение, разпределението на средствата между държавните училища, можете да видите тук.
  4. Участващите в Програмата училища ще трябва да подготвят междинен отчет за 2022 г. Той ще покаже какви плащания са били направени от страна на училищата за първото шестмесечие на Програмата (юли – декември 2022). Тъй като е много вероятно преведените за 2023 суми да не са достатъчни, тогава е необходимо да бъде направено ново междинно плащане.

Как трябва да бъдат регулирани административно отношенията с медиаторите?

За техническото продължаване на ОМ има няколко варианта, които зависят от това, как е сключен договорът с медиатора. Ако той е по чл.68, ал.1.т.2 – до завършване на определената работа, тогава директорът не би трябвало да прави нищо. С удължаването на Националната програма от 31.12.2022 до 30.06.2023, автоматично се удължава договорът на медиатора. Възможно е обаче да сте го назначили по чл.68, ал1, т.2, НО при регистрация за НАП да е вписан срок 31.12.2022. В този случай, директорът ще трябва пак да сключи допълнително споразумение и да го регистрирате в НАП.

Ако медиаторът е назначен по чл.68, ал.1.т.1 (както е посочено и в самата НП) до 31.12.2022 – т.е. с определен срок, тогава трябва с допълнително споразумение да се удължи срокът на договора. Според Кодексът на труда обаче, срок на срочен договор може да се удължава само един път. Т.е. ако вече е удължаван срокът на договора на медиатора веднъж, не може да се направи втори път и той трябва да се преназначи.

***

Удължаването на НП “Подкрепа за образователните медиатори …” бе важна политическа стъпка, чрез която не само бе запазена заетостта на над 900 медиатори и социални работници, но също така бе засвидетелстван ангажиментът на МОН за устойчивото въвеждане на тези важни позиции в образованието. То бе резултат от активно застъпничество на Център Амалипе, неформалната Мрежа на образователните медиатори, както и на стотици училища от цялата страна (включително и училищата от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”) 

Предизвикателства пред подсигуряването на устойчива заетост на образователните медиатори:

  1. Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ следва да бъде финансирана и за следващата година още през май 2023г., когато очакваме да бъдат одобрени новите национални програми. Не е нормално финансирането на медиаторите да разчита единствено на новия проект по Програма „Образование“, още повече че по настояване на Европейската комисия той ще финансира само 50 % от заплатите на медиаторите.
  2. Необходимо е да се подсигури по-високо заплащане на образователните медиатори и социалните работници: това може да стане чрез новия проект по Програма „Образование“. За целта е необходимо от юли 2023г. заплатите на медиаторите по новата национална програма да бъдат увеличени, като половината ще бъдат покривани чрез проектът, продължаващ „Подкрепа за успех“.
  3. Необходимо е да бъде намерено устойчиво решение за финансирането на образователните медиатори и социалните работници в образованието от държавния бюджет извън системата на Националните програми. НП “Подкрепа за образователните медиатори” е само временна стъпка; устойчивото решение следва да не носи времевото ограничение от половин или една година. Образователните медиатори не са сезонни работници и заслужават да получат сигурност, така че да не се налага всеки шест месеца да се организира нова застъпническа кампания за подсигуряване на заплащане на ОМ. 

Вижте:

Актуализирана НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

Разпределение на средствата (по общини) за януари – юни 2023

Разпределение на средствата (по общински училища) за януари – юни 2023

Разпределение на средствата (по държавни училища) за януари – юни 2023

Вижте още:

Удължена е програмата „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Необходими са спешни действия от страна на МОН за продължаване на заетостта на образователните медиатори от 01.01.2023 г!

Въпросът за образователните медиатори беше поставен и в Парламента