МОН предлага промени в Наредбата за финансирането, които ще избегнат опасността от загуба на средства за уязвими групи през 2023 г.

МОН публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за финансирането, които ще отложат с 1 година редуцирането на средствата за работа с уязвими групи за училищата и детските градини, които не са ги изразходили през 2023 г. Според предложението също така от 2025 г. средства за назначаване на образователни медиатори ще получат само тези образователни институции, в които има назначени медиатори. Но през 2024 г. такива средства ще бъдат предоставени на всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи. Какво още предвиждат предложените промени?
Както информирахме през юни и юли месец на уеб страницата на Център Амалипе, в резултат от застъпничеството за подсигуряване на устойчивост на образователните медиатори, на 5-ти юли Министерският съвет одобри промяна в Наредбата за финансирането. Чрез нея бе допълнен чл. 52а, като бе предоставен допълнителен ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. През 2023 г. този допълнителен ресурс бе предоставен от 01.07.2023 г. на училищата и детските градини, които имаха назначен и вписан в НЕИСПУО образователен медиатор или социален работник. От 01.01.2024 г. ресурсът ще бъде предоставен на всички училища и детски градини с концентрация на уязвими групи. Размерът на финансирането, което МОН ще предостави за една пълна бройка образователен медиатор, социален работник или помощник на учителя за 2024 г. ще бъде 16 000 лв., тоест 1333 лв. месечно. Различните образователни институции ще получат финансиране за различен брой медиатори в зависимост от броя на децата/учениците и от групата на уязвимост (от 1-5 група), както следва:
Таблица: 
ПМС 98/07.07.2023 г., чрез което бе въведена промяната в НФ, въведе и нова ал.8 към чл. 52а, която изисква предоставените средства за работа с уязвими групи да бъдат изразходвани до края на съответната календарна година. През 2023 г. тези средства бяха преведени на общините (след това – на училищата и детските градини) едва в края на месец октомври. Още тогава Център Амалипе алармира, че е на практика трудно постижимо образователните институции да изразходват предоставените средства до края на 2023 г. и предложи спешна промяна в НФ, чрез която ал. 8 да бъде променена и да предоставя поне 2 годишен времеви таван за изразходване на средствата по чл. 52а. Към това предложение се присъединиха народни представители от Комисията за образованието и науката към НС и началниците на РУО от цялата страна, които дискутираха образователната интеграция на среща във Велико Търново на 13-14.11.2023 г. Повече информация вижте тук: https://amalipe.bg/politiki_obrazovanie/

Предложената от МОН промяна в НФ предвижда ал.8 към чл. 52а да започне своето действие от 2025 г. Това означава, че средствата по чл. 52а предоставени за 2023 г. ще могат да бъдат разходвани и през 2024 г. Тоест тези средства няма да бъдат загубени за образователната система. В същото време, средствата които ще бъдат предоставени през 2024 г. (Наредбата предвижда заповедта на Министъра на образованието за тяхното разпределение по училища и детски градини да бъде публикувана до 28 февруари) ще трябва да бъдат разходвани до края на 2024 г. В противен случай образователните институции ще ги загубят, тъй като предоставените средства по чл. 52а през 2025 г. ще бъдат по-малко със сумата, която не е изразходена през 2024 г.
Предложените от МОН промени в НФ предвиждат и нов параграф в Преходните и заключителните разпоредби, според който средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя ще получат само тези училища и детски градини, които имат назначени образователни медиатори/социални работници/помощници на учителя към 01.01 за съответната година. Този параграф също ще влезе в сила от 2025 г. Посоченото означава, че образователните институции ще получат със сигурност средства за назначаването на тези толкова важни служители през 2024 г.
Напомняме, че ал. 7 към чл. 52а не позволява средствата за назначаване на образователни медиатори… да бъдат ползвани за нищо друго! Ако средствата през 2024 г. не бъдат изразходвани изцяло за заплатите на назначените образователни медиатори, през 2025 г. съответната образователна институция ще получи редуцирано финансиране по чл. 52а.

Център Амалипе поздравява МОН за предложената промяна, която ще позволи на училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи да изразходват средствата, получени в края на октомври и през 2024 г.! Призоваваме тази промяна да бъде отнесена не само за настоящата година, но и да бъде променена ал. 8, така че тя да предостави времеви таван от 2 г. за изразходване на средствата по чл. 52а!
Призоваваме също така да бъде намерен подходящ начин училища и детски градини без концентрация на уязвими групи, които осъществяват процес на десегрегация, също да получат възможност за назначаване на образователни медиатори.

Предложените промени в НФ вижте тук: https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8043
Училищата, детските градини и всички заинтересовани страни могат да изпратят своите предложения и коментари до k.yordanov@mon.bg до 18.01.2024 включително.

Вижте още:

Предложение към Наредбата за финансиране, юни 2023

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Средствата за работа с уязвими групи за 2023 г. вече са получени: какво следва да направим?