Средствата за работа с уязвими групи за 2023 г. вече са получени: какво следва да направим?

Средствата по член 52 а от Наредбата за финансирането вече са получени от общините и следва да бъдат преразпределени към училищата и ДГ. Те включват както новия ресурс за назначаване на образователни медиатори, така и останалите средства за работа с уязвими групи. Съгласно алинея 8 към член 52 а тези средства трябва да бъдат изразходени до 31.12. 2023, в противен случай ще бъдат загубени. Какво следва да направят училищата/ДГ, както и МОН и всички, имащи отношение към образованието?

Чрез статията “Трансферите към училищата и ДГ за работа с уязвими групи: защо се бавят и какво следва да се направи?” информирахме за забавени плащания към училищата по няколко направления. Средствата по член 52 а вече са получени от общините и директорите следва да ги потърсят. Получени са и средствата за пътни разходи за учителите. Все още не са преведени обезщетенията за пенсионираните учители (важен разход, който съставлява голям процент на фона на делегираните бюджети на по-малките училища), но се надяваме, че и те скоро ще бъдат получени.

В същата статия посочихме важен нов елемент от настоящата година, който може да се окаже “бомба със закъснител” и да доведе до загуба на тези средства от училищата и детските градини: Чрез ПМС 98/07.07.2023 бе създадена нова алинея 8 към член 52 а от Наредбата за финансирането: “(8) Средствата по ал. 1 за съответната година се намаляват с размера на неизразходваните средства, предоставени от държавния бюджет на същото основание през предходната година.“. Посоченото означава, че ако дадено училище или детска градина не е изразходило до края на съответната календарна година получените средства за работа с уязвими групи, то ги губи! По-точно, през следващата година то ще получи по-малко средства, което е същото. Посоченото се отнася както до специалните средства за назначаване на образователни медиатори (колона 12 от таблицата) така и до всички други средства (колона 11).

Текстът на алинея 8 и загубата на средства, до които той ще доведе, вероятно ще бъде неприятна изненада за директорите на училища и ДГ с концентрация на уязвими групи, тъй като до тази година не съществуваше подобна практика. Получените средства по член 52 а можеха да бъдат безпроблемно прехвърлени като преходен остатък през следващите години. Повечето училища и ДГ го правеха по различни причини, като:

– Назначените образователни медиатори следва да получават заплатите си ежемесечно през цялата година. Обичайно средствата по член 52 а се получават през май. Затова директорите задържаха част от тях, така че да могат да изплащат заплатите на медиатори, помощници на учителя и друг персонал през първите месеци на новата година.

– По подобни причини директорите използваха преходен остатък, така че да заплащат хонорари за допълнителни обучения по български език и през втория срок на съответната учебна година. Разходите, които могат да бъдат правени със средствата по член 52 а би трябвало да бъдат целогодишни, а не да започнат от юни, когато обичайно се получават средствата. Добрият финансов мениджмънт изисква задържането на определен преходен остатък, така че да не бъдат прекъсвани дейностите.

– Малка част от училищата не използваха средствата за работа с уязвими групи или използваха малка част от тях: това бяха преди всичко големи градски сегрегирани училища, които съгласно критериите от Наредбата получават най-голямото финансиране.

По информация на МОН през 2022 г. около 9 милиона лв. от отпуснатите 34 милиона лв. по член 52а са били прехвърлени като преходен остатък. В началото на 2023 г. Министерството на финансите използва това като аргумент за намаляване на средствата по националните програми за образованието, в частност – за не-продължаване на националната програма за подкрепа на образователните медиатори. МОН не защити училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи в правото им да имат преходен остатък и също прие аргумента, че образователните институции имат достатъчно средства, за да финансират сами образователните медиатори. Въпреки настояването на Център „Амалипе“ да се направи анализ кои училища имат голям преходен остатък, такъв НЕ БЕ предоставен. В края на юни, след мащабна застъпническа кампания за обезпечаване на заплатите на образователните медиатори, новото ръководство на МОН предложи определянето на специален ресурс в рамките на средствата за работа с уязвими групи, който да бъде единствено за заплати на образователни медиатори, помощници на учителя и социални работници. МФ се съгласи дори от следващата година бюджетът на МОН да бъде увеличен с 10 млн. лв. годишно, за да бъдат подсигурени близо 1300 медиатори в училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи.

Промяната в Наредбата за финансирането, чрез която бе подсигурен този специален ресурс за наемане на образователни медиатори, бе приета чрез ПМС 98/07.07.2023 г. За съжаление, тя бе съпроводена с изискването средствата по чл. 52а да бъдат разходвани до края на календарната година. В процеса на обсъждане на промяната, от МОН заявиха, че средствата за работа с уязвими групи ще бъдат разходвани до края на календарната година, която следва годината на отпускане на средствата. Въпреки това, при приемането на ПМС 98/07.07.2023 г. стана ясно, че в ал. 8 на чл. 52а е предвиден съвсем кратък срок за разходване на средствата – до края на съответната календарна година. Ако училището или ДГ не е разходвало всички средства, то през следващата календарна година ще получи по-малка сума в сравнение с предходната. По този начин е много вероятно средствата по чл. 52а през 2024 г. да бъдат значително по-малко от тези през 2023 г. – особено на фона на факта, че училищата и ДГ ги получават едва в края на октомври.

Всички загубени за образованието средства са загуба на възможност за инвестиции в усилията за пълен обхват! За да избегнем тази опасност, апелираме:

• Училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи да използват максимално ефективно отпуснатия финансов ресурс за назначаване на образователни медиатори, помощници на учителя и социални работници. Стандартът, който е предвиден от МОН за 2023 г. (към този момент същият стандарт е предвиден и за 2024 г.), е 1333 лв./месечно за един образователен медиатор. Както се вижда, това е повече от минимална работна заплата. Апелираме към директорите да повишат заплатите на своите медиатори и/или да предвидят допълнителен бонус за добре свършена работа. При всички положения отпуснатите средства в колона 12 от таблицата с конкретните суми по училища и ДГ не могат да бъдат използвани за други разходи освен за заплати и хонорари. Те не могат да бъдат използвани за друг персонал освен за образователни медиатори, помощници на учителя и социални работници. (обратното е допустимо – другите средства за работа с уязвими групи, т.е. средствата по колона 11, могат да бъдат използвани за разходи в колона 12, но не и обратното). Ще загубите тези средства, ако не ги използвате за образователни медиатори …

Задачата е още по-сложна за тези директори, които назначиха своите медиатори от септември, а не от юли, когато свърши НП „Подкрепа за образователните медиатори….“. Център „Амалипе“ многократно информира на страницата си за предстоящата промяна в Наредбата за финансирането и апелира към директорите да не съкращават своите медиатори. Благодарни сме на всички колеги, които се вслушаха в призива ни!

• Посоченото ограничение се отнася за всички средства за работа с уязвими групи – цялата сума, заложена в колона 13. Апелираме да обърнете внимание на това и да инвестирате цялата сума. Посоченото означава, че през 2024 г. ще трябва да използвате други средства от делегирания бюджет през първите месеци за разходите по чл. 52а. Впоследствие – те ще бъдат възстановени. Да се надяваме, че през 2024 г. средствата за работа с уязвими групи ще бъдат получени много по-рано в сравнение с 2023 г.

• Апелираме към МОН да инициира спешно промяна в ал. 8 на чл. 52а, чрез която да бъде предоставен по-голям времеви хоризонт за използване на средствата за работа с уязвими групи! Минималният времеви хоризонт следва да е от поне 1 година, т.е. средствата да бъдат изразходвани до края на следващата календарна година. Очевидно е, че тъй като училищата и ДГ получават този финансов ресурс най-рано в средата на новата година, а назначените образователни медиатори следва да получават заплатите си ежемесечно през цялата година, времевият хоризонт следва да бъде от поне една година. Разумно е той да бъде и по-голям, макар и не твърде голям.

Промяна в ал. 8 на чл. 52а ще предотврати две опасности: да бъдат загубени важни средства за достъп до образование и/или да бъдат разходвани неефективно тези средства. Посочената промяна ще успокои системата и колкото по-рано бъде направена, толкова по-добре ще е.

 

Вижте още:

Трансферите към училищата и ДГ за работа с уязвими групи: защо се бавят и какво следва да се направи?

Актуално: трансферите за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи вече са одобрени и ще бъдат получени до дни

Актуализиран списък на средствата за работа с узявими групи за 2023 г. по училища и детски градини

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация