Трансферите към училищата и ДГ за работа с уязвими групи: защо се бавят и какво следва да се направи?

Едва ли училищните директори до скоро са очаквали, че ще бъдат изправени пред настоящето безпаричие в края на финансовата година. След като години наред финансирането на училищното образование постепенно се увеличаваше, понастоящем много от училищата са изправени пред сериозни предизвикателства – с изплащането на пътни, обезщетения, заплати на образователните медиатори и т.н. Реална е опасността това да доведе до загуба на средства за училищата и детските градини и за образованието като цяло. Какво трябва да се направи?

Едно от безспорните достижения на образователните политики от последните няколко години бе увеличеното финансиране на училищното образование. Става дума не само за повишените заплати, но и за цялостното насочване на разнообразни средства за изпълнението на училищни проекти и за цялостното функциониране на училищата. В това отношение много често детските градини и университетите проявяваха благородна завист и настояваха подобно внимание да бъде насочено и към тях.

За съжаление, към настоящия момент, положението в училищата едва ли може да бъде обект на завист. По трудни за обяснение причини, дължими към училищата плащания се бавят. Така например са забавени плащанията за пътни на учителите, както и на ученици. И ако това не е толкова голям разход, сериозен проблем създава забавянето в обезщетенията за пенсионираните учители – представете си, че сте директор на малко училище с 50-60 ученици и имате двама пенсионирани учителя. Техните обезщетения ще „вземат“ една трета от делегирания бюджет и всяко забавяне от страна на МОН и МФ означава сериозна заплаха за функционирането на училището…

За училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи сериозен проблем създава необичайно дългото забавяне на средствата по член 52 а от Наредбата за финансирането. Те се използват за 4 типа разходи – заплати за образователни медиатори/помощници на учителя/друг персонал, допълнително заплащане на екипите за обхват, допълнителни часове по български език и други мерки за пълен обхват (често – за допълнителни хонорари на най-добре работещите учители). Чрез промяна в Наредбата за финансирането (ПМС 98/07.07.2023) средствата за финансирането на образователните медиатори, помощниците на учителя и социалните работници са отделени като специален разход, който не може да бъде разходван за друго. Сега си представете, че със средствата по член 52 а вие заплащате на двама медиатори и един помощник на учителя. Естествено, техните заплати са целогодишни и не е логично, нито е допустимо по Кодекса на труда да изплащате тези заплати след като получите финансирането. Т.е от началото на годината до този момент вие вече ще сте изплатили една не малка сума (заплати и осигуровки за трима служители по 9 месеца) и всяко забавяне продължава да „тежи“ на училищния бюджет.

Впрочем, средствата за работа с уязвими групи винаги се получават след началото на календарната година – обикновено през май. Забавянето през 2023 година може да бъде частично обяснено с по-късното приемане на държавния бюджет (края на юли) с актуализирането на Заповедта на министъра на образованието за конкретното разпределяне на средствата по училища и детски градини в средата на август, както и с по-късното приемане на ПМС за разпределяне на средствата по общини (ПМС 157/21.09.2023). Въпреки това, фактът че месец след приемането на ПМС 157 средствата все още не са по сметките на общините и от там – на училищата, създава все по-сериозни проблеми.

Последното ще се окаже “бомба със закъснител” поради един малко известен факт. Чрез ПМС 98/07.07.2023 бе създадена нова алинея 8 към член 52 а от Наредбата за финансирането: “(8) Средствата по ал. 1 за съответната година се намаляват с размера на неизразходваните средства, предоставени от държавния бюджет на същото основание през предходната година.“. Посоченото означава, че ако дадено училище или детска градина не е изразходило до края на съответната календарна година получените средства за работа с уязвими групи, то ги губи! По-точно, през следващата година то ще получи по-малко средства, което е същото. Посоченото се отнася както до специалните средства за назначаване на образователни медиатори (колона 12 от таблицата) така и до всички други средства (колона 11).

До тази година това изискване го нямаше и вероятно директорите на училища и ДГ не си дават сметка за него. Средствата, които се получаваха по член 52 а нямаха времеви таван. В резултат – някои училища така и не ги изразходваха и ги прехвърляха като преходен остатък почти изцяло. Става дума за малък брой училища (почти всички от тях – големи сегрегирани градски училища), но наличието им бе “успешно” използвано от Министерството на финансите като аргумент за това, че трябва да бъде въведен “времеви лимит”. При обсъждането на промените в Наредбата за финансирането МОН оповестяваше, че той ще бъде от поне 1 година: например по време на онлайн среща на образователни медиатори, организирана от Център Амалипе на 23 юни. Въпреки това, приетите промени изискват  средствата по член 52 а да бъдат изразходвани до края на съответната година.

За 2023 година това означава, че средствата ще бъдат получени някога през ноември и трябва да бъдат изхарчени до 31 декември! На практика в много от случаите това е “мисията невъзможна”. Повечето училища и ДГ с концентрация на уязвими групи са ситуирани в малки населени места и имат малък брой ученици, респективно – средствата, които трябва да изразходят, не са големи. Но те не биха могли да ги изразходят по-рано, тъй като нямат налични средства. А и нали е важно тези средства да бъдат не просто “изхарчени”, а да бъдат инвестирани разумно и целогодишно. На другия “полюс” са сегрегираните градски училища, които имат много ученици, респективно – голям делегиран бюджет и могат да си позволят да инвестират в аванс. Но дори те едва ли ще успеят за 2 месеца да използват всички средства по член 52 а, тъй като в тези училища те са значително повече.

Ситуацията е особено трудна по отношение на специфичния ресурс за назначаване на образователни медиатори, помощници на учителя и социални работници: в таблицата за 2023 г. той е отделен в колона 12. Много от училищата, получаващи средства в колона 12 за периода 01.07-31.12 до края на юни имаха медиатори по НП “Подкрепа за образователните медиатори…”. Тъй като ПМС 98 бе  прието на 5 юли, много директори освободиха своите медиатори на 30 юни: недалновидно решение, тъй като вече бе ясно, че МОН и МФ ще предоставят специален ресурс за образователни медиатори. (през юни Център Амалипе многократно писа за предстоящото предоставяне на такъв ресурс и апелира медиаторите да не бъдат съкращавани). В най-добрия случай тези училища назначиха образователни медиатори отново през септември, и ако са го направили на ниска заплата – няма да могат да използват отпуснатите средства в колона 12.

Реална е опасността голяма част от средствата по член 52 а от Наредбата за финансирането да не бъдат използвани до края на 2023 г. и така да бъдат загубени за образованието!

 

Какво може да се направи?

За да избегнем посочената по-горе опасност, Център Амалипе апелира:

1. Министерството на финансите да преведе възможно най-скоро на общините средствата, одобрени чрез ПМС 157/21.09.2023. Недопустимо е да се бавят плащания на училищата и ДГ, особено във време на недостиг на средства по много други пера в бюджетите на образователните институции.

Апелираме към МОН да бъде много по-активно пред МФ при защитата на плащанията към общините/особено в частта им за образование.

Апелираме и към общините да не бавят нито с ден трансферите към училищата.

2. Настояваме за бърза промяна в алинея 8 към член 52 а от Наредбата за финансирането, чрез която да се предостави “времеви таван” от минимум 1 година при разходването на средствата за работа на уязвими групи! Добрият финансов мениджмънт на всяка образователна институция предполага наличието на малък преходен остатък. В случая със средствата по член 52 а, както посочихме по-горе, обичайно те се получават през май, а назначените образователни медиатори следва да получават заплатите си ежемесечно. Т.е дори елементарната логика изисква директорът да има преходен остатък по член 52 а, който да му стигне поне за първите 5 месеца от следващата година.

3. Апелираме към директорите на училища и детски градини със средства по колона 12 да назначават своите медиатори на  заплата, по-висока от минималната. Отпуснатите средства за 1 бройка медиатори за 6 месеца са 8000 лв., т.е 1333 лв. месечно. Ако назначите медиаторите си на МРЗ, ще имате остатък, който ще загубите! Не губете време, а увеличете заплатите на своите медиатори.

4. Практиката показва, че комуникацията с училищата и ДГ не е от силните страни на МОН. Затова апелираме към директорите да бъдат про-активни и сами да търсят информация и да предприемат действия.

Image by jcomp on Freepik

Вижте още

Актуално: трансферите за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи вече са одобрени и ще бъдат получени до дни

Актуализиран списък на средствата за работа с узявими групи за 2023 г. по училища и детски градини

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация