На Западния фронт нищо ново: какво предлагат МОН на директорите за финансиране на образователните медиатори след 1 юли

В резултат от широкия обществен отзвук и реакция, които намерението на МОН за прекратяване на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници предизвика, през последните дни МОН чрез РУО изпратиха писмо до директорите на училища и детски градини за възможните начина да назначат образователни медиатори. Какво предлагат те и означават ли писмата, че опасността от съкращаване на стотици медиатори от 1 юли вече е избегната?

Отговорът на този въпрос може да бъде обобщен от заглавието на гениалното произведение на Ремарк “На Западния фронт нищо ново”. Или казано по друг начин: спасението е функция на самите давещи се, ние ще ви кажем как може да се спасите … ако не се удавите преди това.

Изпратените писма по същество не съдържат никаква нова информация. Те преповтарят твърдения на МОН, които бяха изказвани на различни срещи, изпращани на медии и изпратени като отговор на питането на народния представител Георги Гьоков. Основната теза на министерството е, че училищата и детските градини разполагат с достатъчно средства и възможности, за да заплащат на медиаторите без да е необходима национална програма. Писмото е пример за това как непопулярно и погрешно решение може да бъде комуникирано като оптимистични възможности.

В началото на писмото е даден знак, че към този момент НЕ СЕ ПЛАНИРА НОВО УДЪЛЖАВАНЕ на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и вместо това се предлага на училищата (както и на детските градини) да назначат медиаторите като използват:

  • Проект „Успех за теб“: посочено е, че процедурата за кандидатстване по него (тя се бави от месеци) ще стартира и ще приключи до 15 юни. Поет е ангажимент, че „всички училища, в които са назначени образователни и които подадат заявления за участие в проекта, ще бъдат одобрени“. Посочено е, че за всеки от назначените медиатори „по проект „Успех за теб“ месечно може да се възстановява на училището сумата от 500 лв. за 4 часа продължителност на работния ден“. Посоченото обаче означава, че училищата трябва първо да назначат медиаторите от своя бюджет и след това да очакват възстановяване на половината от работното време, т.е. ако медиаторът е назначен на 8 часов работен ден, ще бъдат възстановени до 4 часа или до 500 лева. Не бива да се заблуждавате, че ако назначите медиатор на 4 часа проектът ще покрие цялото му заплащане – в такъв случай ще бъдат възстановени 2 часа дневно.
  • За детските градини: проект „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“, който също приключва на 30 юни ще бъде продължен с половин година чрез проект „Равен достъп в условията на кризи“. Посочено е, че след това ще стартира нов системен проект в предучилищното образование, който „ще предвиди възможност за финансиране на възнагражденията на специалистите наети по проект „Активно приобщаване в предучилищното образование“, включително възнагражденията на образователните медиатори в детските градини“. Пропуснато е важното уточнение, че новият системен проект (подобно на „Успех за теб“) също ще заплаща само половината от заплатите на медиаторите. Т.е. и в детските градини след половин година ще се сблъскат с проблема откъде да намерят средства за другите 50% от заплатите.
  • Посочена е възможността медиатори да бъдат наети по национална програма „Подкрепа на общините за десегрегация“. Коректно е посочено, че през 2022 г. по националната програма са наети 22 медиатори. Пропуснато е важното уточнение, че работодател там е общината, а дейността за наемането на медиатори може да бъде до 10% от общинския проект. Цялата програма е на стойност 500 хиляди лева, а възможността за наемане на медиатори е до 50 хиляди лева – ОБЩО за цялата страна. Очевидно национална програма „Подкрепа на общините за десегрегация“ не е възможност за училищата.
  • Детайлно е посочено какви излишъци и преходни остатъци имат училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи, като е наблегнато на възможността те да бъдат използвани за заплащане на медиаторите. Пропуснато е важното уточнение, че не всички училища и детски градини получават средства по чл. 52а от Наредбата за финансирането (средства за работа с уязвими групи). Също е пропуснато уточнението, че в училищата и детските градини с малък брой ученици тези средства са малко и не могат да стигнат за наемане на медиатори. Не е посочено дали описаните преходни остатъци са генерирани от всички училища/ ДГ и какво могат да направят тези образователни институции, в които няма остатъци и излишъци.

Оставяме на страна факта, че МОН имат практиката, бюджетни средства, които се полагат на училищата, и които се разпределят на бюджетна година (като средствата за защитените училища, например), да се превеждат на училищата в последните работни дни на календарната година. Училищата нямат физическата възможност да ги разходват и по този начин част от тях се оказва с големи преходни излишъци, които реално не са излишъци, а средства, с които се разплащат в началото на следващата календарна година.

Писмото на МОН прикрива най-важното: липсата на дългосрочна политическа визия, както за продължаването на позицията на образователните медиатори, така и за разрешаването на проблема с необхванатите в училище деца. Дейност, която е оценена като приоритетна, е постоянна, тя не се финансира “на парче” със срочни трудови договори за по шест месеца или една година, по малко от различни проекти, за които част от училищата имат право, други – не. Напротив, тя трябва да има национален характер, да се финансира институционално и устойчиво, да има целеви средства за тях. Ако бъдат оставени на бюджетите на училищата и на други възможности, много е вероятно от тези близо 1000 души, поне 500 да останат без работа. А това са хора, които са изградили доверие в общностите, това са хора, които свършиха безценна работа, особено по време на пандемията. Нещо повече, образователните медиатори са тези, които ще направят Механизма за обхват устойчив. 

Писмата на РУО и МОН относно образователните медиатори напомнят за времето на късния социализъм, описан от Радой Ралин с фразата “Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!”. През последните три седмици новината, че МОН не планира да продължи НП „Подкрепа за образователните медиатори и социални работници“ доведе до безпрецедентна реакция за защита на програмата от всички социални партньори (двата учителски синдиката и двата съюза на директори в училищното образование), над 60 неправителствени организации и подписка от 21 000 граждани от цялата страна. Едва ли е имало друга национална програма, която да е предизвикала толкова мащабна публична подкрепа!

Очевидно е, че правилното решение в тази ситуация е да бъде продължена националната програма с още една година и през това време да се намери по-устойчив начин за финансиране на заплатите на медиаторите от държавния бюджет. Това решение бе предложено и от народните представители в Комисията по образованието и науката към Народното събрание на заседание от 17 май 2023 г. На заседанието бе даден знак от министъра на образованието, че се обмисля промяна в Наредбата за финансирането, така че училищата и ДГ да получат ресурс за продължаване на медиаторите, които работят понастоящем. Предстои да видим дали реакцията на цялата система и на гражданите в подкрепа на НП „Подкрепа на образователните медиатори“ ще доведе до преосмисляне на позицията на МОН или до „кризисен ПР“, опитващ да обясни необяснимото.

Писмото от РУО/ МОН може да видите тук.

Вижте още:

Дискусия за образователните медиатори в Комисията по образованието и науката към Народното събрание

Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори

Как могат да останат образователните медиатори на работа – основни твърдения

Как ще продължи Проект „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“ през новия програмен период?