Среща на образователния екип на Център Амалипе с министъра на образованието

Представители на Център Амалипе, училища от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и неформалната Мрежа на образователните медиатори, се срещнаха с министъра на образованието, проф. Галин Цоков и неговия екип. Те дискутираха дейността на организацията и предложения за политически стъпки в сферата на образованието. Срещата се проведе в МОН на 31 юли.

От страна на Център Амалипе в срещата участваха Деян Колев, Теодора Крумова, Атанас Атанасов (координиращ Мрежата на образователните медиатори), Даниела Христова (директор на ОбУ „П.Р. Славейков“ – с. Джулюница) и Тодор Джамбов (директор на ПГХХТ – гр. Пазарджик). Те разговаряха с министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, началника на неговия кабинет Наталия Михалевска, политическите съветници Росен Богомилов, Нели Колева, Антонина Кенова и Деян Янев, Лало Каменов (директор на ЦОИДУЕМ), Соня Кръстанова (директор на дирекция Финанси), Виктория Кирилова (дирекция Приобщаващо образование). Представителите на Амалипе разказаха за основните дейности на организацията и за нейния подход в сферата на образованието. Понастоящем Амалипе работи в мрежа от над 300 училища от цялата страна за намаляване на отпадането, повишаване на обхвата в средна степен и въвеждане на интеркултурно образование. Организацията също така подпомага неформална Мрежа на образователните медиатори, в която участват над 300 медиатори и социални работници. Подходът на работа включва:

  • Насърчаване на интеркултурното образование: чрез ФУЧ/занимания по интереси: „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, чрез интеркултурни елементи в предметите от задължителната подготовка и други.
  • Десегрегация и насърчаване на обучението в етнически смесена среда
  • Ангажиране на родителите: чрез формиране на Родителски клубове, подкрепа за образователните медиатори, обучения на активните родители и медиаторите
  • Активизиране на учениците/младежите: чрез формиране на Ученически парламенти, Младежки групи за толерантност и гражданско участие, младежки кампании и други

Деян Колев представи идеи за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, Стандарта за гражданско и интеркултурно образование, както и за други важни политически стъпки. Той наблегна на необходимостта в променения ЗПУО да бъдат включени текстове, подпомагащи десегрегацията на междуучилищно/общинско ниво, допълнение към модела на финансиране, с цел по-добро финансиране на малките училища и ДГ, включване на професията “образователен медиатор”, по-широко въвеждане на интеркултурното образование и други. Той настоя също така за отпадане на режима “де минимис” по операциите на Програма Образование, за увеличаване на бюджета на ЦОИДУЕМ, така че повече училища и ДГ да получат подкрепа за своите проекти. Повече за предложенията, вижте тук:

Даниела Христова разказа как в нейното училище е въведено интеркултурно образование чрез часове по СИП/ФУЧ “Фолклор на етносите – ромски фолклор” и как това е помогнало да бъдат интегрирани ромските ученици, като в същото време да не се допусне отлив на ученици от мнозинството. Тя постави въпроса за необходимостта етнически смесените училища, които са в 1 и 2 категория на училищата с концентрация на уязвими групи, да получават по-голяма подкрепа по чл.52а от Наредбата за финансирането. Г-жа Христова настоя също така училищата с ниска концентрация на уязвими групи (2-20%) също да получат средства за назначаване на образователен медиатор.

Тодор Джамбов представи усилията на неговото училище да задържат в класните стаи младежи от цялата Пазарджишка област. Той разказа за трудностите, но и за постигнатите успехи. Особено важно е, че учениците в ПГХХТ се формират като активни граждани с изявени позиции по важните въпроси.  Като пример, г-н Джамбов разказа за дейността на Младежката група за толерантност и гражданско участие. След като активните младежи са участвали в обучение, организирано от Център Амалипе в Стара Загора през ноември 2022г., те са провели множество обучения на връстници и кампании – както в своето училище, така и в други общини.

Теодора Крумова наблегна на необходимостта при оценка на качеството на обучение да се има превдив не само резултата от ДЗИ и НВО, но и гражданската активност на учениците, доколко училището стимулира креативността и свободното изразяване на мнение, ангажирани ли са родителите, предприети ли са успешни дейности за стопиране на сегрегацията, как се чувстват учениците. Тя даде множество примери за чудесно работещи училища и в най-отдалечените и малки населени места.

Атанас Атанасов представи дейността на Мрежата на образователните медиатори. Той благодари за направената промяна в Наредбата за финансирането, която предоставя специален ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Въпреки това, на много места медиаторите са били съкратени от 1 юли. Друг проблем е, че част от директорите възлагат на своите медиатори функции, които не са характерни за тази позиция. Той настоя МОН да признае образователния медиатори като професия, да подпомогне систематичното обучение на медиаторите и придобиването на учителска професия от желаещите медиатори. Необходимо е също така образователният медиатори да бъде включен в ЗПУО и МОН да институционализира Мрежата на образователните медиатори – така, както Министерството на здравеопазването е направило със здравните медиатори и тяхната национална мрежа.

В последвалата дискусия, министър Цоков изрази пълна готовност за взаимодействие с гражданския сектор и в частност с Център Амалипе, по всички въпроси, които касаят образованието. Той сподели, че от същия ден (31 юли) започва дейността на работни групи за изработване на Стандарт Качество и за езикова грамотност. Представители на Амалипе са включени и в двете групи, както и училища, университети, основните дирекции на МОН, най-активните НПО в образованието. Амбицията на Министерството е до септември работните групи да предоставят конкретни продукти. Очаква се тогава да бъдат внесени и промени в ЗПУО.

Пълна подкрепа бе изразена за образователните медиатори и признаването им като професия. Във връзка с издадената Заповед за разпределяне на средствата за работа с уязвими групи, г-жа Кръстанова поясни, че в нея, колона 12 (средствата за назначаване на образователни медиатори от 01.07.2023г.) липсват тези училища, които не са имали медиатори към 30.06.2023г., или които не са регистрирали медиатора в НЕИСПУО (или са го регистрирали по друг начин, а не като медиатор). През 2023г. училищата с концентрация на уязвими групи, които не са имали медиатори към 30.06, няма да получат средства в колона 12, но ще получат такива от 2024г. Към този момент, не е предвидено средства да бъдат предоставени на училищата/ДГ с ниска концентрация на уязвими групи, но това може да се промени при друго политическо решение. Началникът на кабинета г-жа Михалевска изрази увереност, че МОН, в партньорство с училищата и НПО, ще идентифицират кои образователни институции, попадащи извън обхвата на чл.52а, реално имат нужда от образователен медиатори и ще намерят начин за подсигуряването на тази позиция. Повече информация за финансирането по колона 12 на училищата и ДГ през 2023г., вижте тук.

Срещата протече в изключително конструктивен дух. Участниците изразиха своето желание да работят заедно за по-доброто образование на всички деца в България и за намирането на конструктивни решения по всички възникващи предизвикателства.

 

Вижте още:

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Промените в Наредбата за финансирането: въпроси и отговори

Министерски съвет одобри промените в Наредбата за финансиране, които гарантират дългоочакваното финансиране за образователните медиатори

Проведе се онлайн среща за образователните медиатори: какво бе уточнено на нея?

МОН предлага ново решение за образователните медиатори